Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Green Landscaping: Kommuniké från årsstämma i Green Landscaping Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Green Landscaping Holding AB (publ) idag den 15 maj
2019 beslutades följande:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2018.

Beslut om dispositioner av vinst
Årsstämman godkände styrelsens förslag att bolagets ansamlade
vinstmedel om 282 543 802 kronor balanseras i ny räkning och att det
inte sker någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2018.

Beslut om ansvarsfrihet, ny- och omval av styrelseledamöter samt
styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga
styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret
2018.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.
Per Sjöstrand, Johan Nordström, Monica Trolle, Staffan Salén och Åsa
Källenius omvaldes som styrelseledamöter och Stefan Dahlbo valdes som
ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per
Sjöstrand omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av
nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvoden till styrelsen för tiden intill nästa
årsstämma ska uppgå till totalt 750 000 kronor varav 250 000 kronor
(oförändrat) ska utgå till styrelsens ordförande och 125 000 kronor
(oförändrat) till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är
anställda i bolaget. Vidare beslutades att arvode om 75 000 kronor
ska utgå till revisionsutskottets ordförande för tiden intill nästa
årsstämma. I övrigt ska inga arvoden utgå till ledamöter av
styrelsens utskott.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode
Årsstämman omvalde revisionsbolaget EY som revisor och beslutade att
arvode ska utgå enligt löpande, godkänd räkning.

Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende
valberedning

Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2020.
Beslutet innebär i huvudsak att valberedningen ska bestå av fyra
ledamöter - en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet
största aktieägarna (eller kända aktieägargrupperna) per den sista
bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen
samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre till röstetalet
största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen,
övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största
aktieägaren, och så vidare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram 2019/2022 genom emission av
teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner till anställda

Årsstämman beslutade om inrättande av incitamentsprogram 2019/2022
genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 730 000
teckningsoptioner av serie 2019/2022 till det helägda dotterbolaget
Green Landscaping Incentive AB. Årsstämman beslutade vidare att
godkänna att Green Landscaping Incentive AB får överlåta högst 730
000 teckningsoptioner till bolagets verkställande direktör och
koncernledningen samt verkställande direktörer och vissa
nyckelpersoner i bolagets dotterbolag, eller på annat sätt förfoga
över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning
av Incitamentsprogram 2019/2022. Varje teckningsoption ska ge
innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget.
Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska
utgöras av 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen
för bolagets aktie på den marknadsplats där bolaget har sin
primärnotering mellan den 2 maj 2019 och 14 maj 2019.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya
aktier mellan den 16 maj 2022 och 7 juni 2022. Aktier som tecknas med
utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller
närmast efter det att teckning verkställts.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering
till sammanlagt högst 3 580 000 aktier, motsvarande cirka 10 procent
av aktiekapitalet och röstetalet i bolaget per idag baserat på
nuvarande antal aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett
tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller
investeringar i nya eller befintliga verksamheter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna
aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen,
under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att förvärva och
överlåta egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets
innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Överlåtelse av aktier får ske för att användas som full eller
dellikvid vid förvärv av företag eller verksamhet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och
förbättra kapitalstrukturen i bolaget för att därigenom skapa ökat
värde för aktieägarna samt för att kunna överlåta aktier i samband
med finansiering av eventuella företags- och verksamhetsförvärv genom
betalning helt eller delvis med bolagets egna aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen (firmaändring)
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningen avseende bolagets firma från Green Landscaping
Holding AB (publ) till Green Landscaping Group AB (publ). Beslutet är
villkorat av att Bolagsverket godkänner den föreslagna firman.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns
tillgängliga på bolagets hemsida www.greenlandscapinggroup.se.
Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på
hemsidan senast två veckor efter årsstämman.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019 kl. 16:45
CET.

För ytterligare information:
Carl-Fredrik Meijer, CFO, 070-108 70 19,
carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom skötsel och
finplanering av utemiljöer. Vår affärsidé är att förädla kunders
utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta,
långsiktig hållbarhet och kvalitet. Koncernen har cirka 1 200
anställda och omsättningen uppgår till drygt 2 miljarder kronor.
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm med ticker GREEN. För
mer information besök www.greenlandscapinggroup.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/green-landscaping/r/kommunike-fran-arsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/16824/2814615/1046039.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.