Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-31

A Group Of Retail Assets Sweden AB: Agora delårsrapport januari - september 2018

· Hyresintäkterna för perioden januari - september 2018 minskade med
9 procent till 278 Mkr (304). Minskningen är främst hänförlig till
fastighetsförsäljningar som gjorts under året.

· Driftnettot minskade med 15 procent till 135 Mkr (158).
· Förvaltningsresultatet minskade med 30 procent till 44 Mkr (63).
· Resultat efter skatt uppgick till -18 Mkr (136).
· Resultat per stamaktie före utspädning uppgick till -0,77 kr
(4,39).

· Investeringar i fastigheter uppgick till 144 Mkr (63).
· Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 3 954 Mkr (4 506).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER

· Fastigheten Havren 4 i Sundsvall såldes till Peritas Fastigheter
AB. Försäljningen genom-fördes via en bolagsaffär till ett
underliggande fastighetsvärde om 64 Mkr. Frånträde var den 31 januari
2018.

· Tomträtten Vårholmen 4 i Stockholm såldes till Weda Fastigheter
AB. Försäljningen genom-fördes via en bolagsaffär till ett
underliggande fastighetsvärde om 175 Mkr. Frånträde var den 30 april
2018.

· Ekholmen Centrum (fastigheten Risfältet 2 samt tomträtten till
fastigheterna Riket 20 och Riskornet 2) i Linköping såldes till ICA
Fastigheter. Försäljningen genomfördes via en bolagsaffär till ett
underliggande fastighetsvärde om drygt 312 Mkr. Frånträde var den 3
september 2018.

VÄSENTLIGA EFTER PERIODENS UTGÅNG

· I Telgehuset i Södertälje har avtal skrivits med danska kedjan
Normal om en lokal på 450 kvadratmeter. Butiken öppnar den 10
november.

· Klövern AB (publ) lämnade den 4 oktober 2018, genom sitt indirekt
helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, ett kontant offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i A Group of Retail Assets Sweden
AB (publ) ("Agora") att förvärva samtliga stamaktier av serie A och
serie B samt preferensaktier i Agora. Acceptperioden för Erbjudandet
löper från och med den 12 oktober 2018 till och med den 9 november
2018. Mer information om erbjudandet finns tillgänglig på Agoras
webbplats (www.agoraretail.se) samt på Klöverns webbplats
(www.klovern.se).

VD KOMMENTERAR

Driftnettot för perioden januari-september uppgick till 135 Mkr (158),
en minskning med 15 procent. Överskottsgraden uppgick till 49 procent
(52). Periodens förvaltningsresultat uppgick till 44 Mkr (63), en
minskning med 30 procent. Minskningen av driftnettot och
förvaltningsresultatet påverkas i huvudsak av de tre
fastighetsförsäljningar vi gjort; Havren 4 i Sundsvall, Vårholmen 4 i
Vårberg och Risfältet i Linköping.

Periodens resultat före skatt minskade till -31 Mkr (167) vilket har
påverkats av resultatet från fastighetsförsäljningarna samt av
orealiserade värdeförändringar på fastigheter om -72 Mkr (104).
Värdeförändringarna påverkas negativt av en trögare marknad inom
detaljhandelssegmentet avseende uthyrning och omförhandlingar.

Vi finns där människor möts och naturligt rör sig, där det finns stora
flöden, vilket gör att etableringsintresset är stort från
samhällsfunktioner/vård, dagligvaror, träning/hälsa,
service/tjänster, restauranger, hotell och kontor. I den omställning
som nu pågår har våra fastigheter med dess centrala lägen fått ökad
attraktionskraft i de stadskärnor som växer. Vi ser detta tydligt i
till exempel Eskilstuna med den nya högskolebyggnaden som byggs
alldeles intill våra fastigheter och i Västerås där planerna för
Resecentrum bidrar till att ytterligare förbättra vårt läge mitt i
stadskärnan.

Förändringen är starkast gällande omvandling av ytor som detaljhandeln
vill lämna till kontor/co-working. Samtidigt är intresset också stort
för samma ytor från restauratörer vilket gör att vi även kan bredda
och stärka vårt restaurangerbjudande. Vi ser den breddade
hyresgästmixen som positivt, samtidigt som den innebär
investeringsmöjligheter i befintligt bestånd och en möjlighet till
fortsatt positiv utveckling av våra fastigheters långsiktiga stabila
värdetillväxt.

Investeringar i fastigheterna uppgår ackumulerat för perioden till 144
Mkr (63). Ökningen av investeringar i fastigheterna är enligt den
plan vi lagt för året. Det tillskott av kapital vi erhåller genom
försäljning av fastigheter stärker vår balansräkning och vi kommer
fortsättningsvis använda tillgängligt investeringsutrymme för att ta
tillvara på våra centralt belägna fastigheters utvecklingspotential.

Vi erhåller tillskott av likvida medel från försäljningarna och vårt
arbete med att arbeta öka genomförandekraften i projektorganisation
fortsätter. Jag ser fortsatt positivt på framtiden för våra
fastigheter och ser många möjligheter till att skapa attraktiva och
naturliga mötesplatser, helt enligt Agoras vision.

Det noteras att Klövern AB (publ) lämnade dem 4 oktober 2018, genom
sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige AB, ett kontant
offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agora. Fram tills att
acceptfristen löpt ut den 9 november 2018 bedrivs verksamheten som
vanligt.

För ytterligare information kontakta:
Rikard Edenius, VD, rikard.edenius@agoraretail.se, +46 706 05 51 05
Susanna Korpe, CFO, susanna.korpe@agoraretail.se, +46 765 34 54 79

Denna information är sådan information som Agora är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl.
08.00 CET.

AGORA (A Group of Retail Assets Sweden AB (publ) - är ett
fastighetsbolag med fokus på ägande, utveckling och förvaltning av
lönsamma fastigheter i centrala lägen i utvalda större och medelstora
städer. Med en bred mix av hyresgäster underlättar vi människors
vardag och skapar intressanta platser. Vi har idag 20 fastigheter på
13 orter med en sammanlagd yta av 230 000 kvadratmeter till ett
sammanlagt värde av 3,9 miljarder kronor. Agora är listat på Nasdaq
First North. Erik Penser Bank är Agoras Certified Adviser. För mer
information www.agoraretail.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/a-group-of-retail-assets-sweden-ab/r/agora-del...
http://mb.cision.com/Main/12631/2659807/936126.pdf
http://mb.cision.com/Public/12631/2659807/b911943edc2b29ab.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.