Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-22

Hansa Biopharma AB: Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ)

Vid årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) ("Bolaget") den 22 maj 2019
fattades följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt
resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för
moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för
verksamhetsåret 2018. Vidare beslutades att Bolagets resultat ska
balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.
Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor
samt arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex
ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ulf Wiinberg,
Birgit Stattin Norinder, Anders Gersel Pedersen och Andreas Eggert
samt nyval av Eva Nilsagård och Mats Blom till styrelseledamöter för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att
omvälja Ulf Wiinberg som styrelsens ordförande för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB till revisor, med Jonas
Nihlberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen, intill slutet av nästa
årsstämma, ska utgå med 900 000 kronor till styrelseordförande och
300 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Beslöts vidare
att till ordförande av revisionsutskottet ska arvode utgå med 75 000
kronor och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter av
revisionsutskottet, 40 000 kronor till ordförande av
ersättningsutskottet och 25 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet samt med 25 000
kronor vardera till styrelseledamöter som ingår i det vetenskapliga
utskottet. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av
valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna riktlinjer för ersättning
för ledande befattningshavare.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda
inom Hansa Biopharma i form av prestationsbaserade aktierätter

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Biopharma
("LTIP 2019"), innebärande att sammanlagt högst 45 individer inom
Hansa Biopharma-koncernen kan delta. Deltagarna i LTIP 2019 kommer
att vederlagsfritt erhålla så kallade prestationsbaserade aktierätter
vilka, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge
rätt att erhålla stamaktier i Bolaget. Inom ramen för programmet kan
högst 550 669 aktierätter komma att tilldelas deltagarna. Årsstämman
beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa
säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier baserade på
aktierätter till deltagare vid slutet av LTIP 2019 samt för att täcka
sociala avgifter som kan uppstå till följd av programmet.
Säkringsåtgärderna innefattar ett emissionsbemyndigande för styrelsen
att emittera högst 715 910 C-aktier, varav 165 211 aktier ska kunna
emitteras för att täcka sociala avgifter, samt ett bemyndigande för
styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier och ett beslut om
överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till
stamaktier, till deltagare i LTIP 2019 och i marknaden för att
kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda
inom Hansa Biopharma i form av teckningsoptioner och personaloptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Hansa Biopharma
("Optionsprogrammet 2019"), innebärande att sammanlagt högst 16
individer inom Hansa Biopharma-koncernen kan delta. Optionsprogrammet
2019 omfattar två serier. Serie 1 utgörs av teckningsoptioner som kan
utnyttjas efter cirka 3 år, varefter innehavaren har rätt att
utnyttja optionerna för teckning av stamaktier under en period om en
månad. Serie 2 utgörs av personaloptioner som har en intjänandeperiod
om 3 år varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för
erhållande av stamaktier under en period om en månad. Inom ramen för
programmet kan högst 384 812 teckningsoptioner komma att tilldelas
deltagarna. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens
förslag, att emittera högst 53 741 teckningsoptioner för att
kassaflödesmässigt säkra betalning av sociala avgifter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om emission av nya stamaktier, dock att sådana
emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet
utestående stamaktier i bolaget per dagen för årsstämman. Sådant
emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya
aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra
villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella
flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt
utöka bolagets aktieägarkrets.

Informationen ovan lämnades för offentliggörande den 22 maj 2019 kl.
20.45.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bolaget:
Klaus Sindahl, Head of Investor Relations
Hansa Biopharma AB (publ)
Mobil: 0709-29 82 69
E-post: klaus.sindahl@hansabiopharma.com

http://hansabiopharma.com

Svenska investerar- och mediarelationer
Cord Communications
Mikael Widell
Mobil: 0703-11 99 60
E-post: mikael.widell@cordcom.se

Om Hansa Biopharma
Hansa Biopharma AB (Nasdaq Stockholm: HNSA) använder sin unika och
patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla
behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade
autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer.
Bolagets främsta produkt, IDEFIRIX (imlifidase), är ett unikt
antikroppsnedbrytande enzym i långt framskriden klinisk utveckling
för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter
samt med ytterligare kliniska studier inom akuta autoimmuna
sjukdomar. Med utgångspunkt i bolaget teknologi tar Hansas verksamhet
inom forskning och utveckling även fram nästa generation av
IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för upprepad
dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi.
Hansa Biopharma är baserat i Lund. www.hansabiopharma.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hansa-biopharma-ab/r/kommunike-fran-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/1219/2823012/1050224.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.