Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-02

HEBA: Kallelse

Aktieägarna i HEBA Fastighets AB (publ), org.nr 556057-3981, kallas
härmed till årsstämma den 8 maj 2019 kl 16.30 på Konferens
Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2
maj 2019,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast den 2 maj 2019
under adress HEBA Fastighets AB (publ), Box 17006, 104 62 Stockholm
eller per telefon: 08-442 44 40 eller per e-post:
bolagsstamma@hebafast.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt i eget namn
bli införd i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd
senast den 2 maj 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före
denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig
dagtecknad fullmakt i original som inte får vara äldre än ett år,
såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i
fullmakten. Ställföreträdare eller ombud för juridisk person skall
uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar
dennes behörighet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget
och på bolagets hemsida www.hebafast.se.

I HEBA Fastighets AB (publ) finns vid tiden för denna kallelse totalt
41 280 000 aktier, varav 3 995 160 är A-aktier och 37 284 840 är
B-aktier. A-aktien har tio (10) röster och B-aktien en (1) röst. Det
totala antalet röster är 77 236 440.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018.

9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av
avstämningsdag för utdelning.

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och
revisorer.

11. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer.
12. Redogörelse för vilka uppdrag i andra bolag och organisationer
föreslagna ledamöter innehar samt val av styrelse och revisorer.

13. Val av styrelsens ordförande.
14. Beslut om inrättande av en valberedning och val av ledamöter.
15. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) villkor 2:1.
18. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (p.2)

Valberedningen föreslår att styrelsens sekreterare, advokaten Jan Berg
väljs till ordförande vid stämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av
avstämningsdag för utdelning (p. 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas med
2,20 kronor per aktie (före eventuell aktiesplit enligt punkt 17) och
att avstämningsdag för utdelningen bestäms till den 10 maj 2019. Om
stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas
utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2019.

Antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer (p. 10)
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma, vara sex, utan suppleant, samt att
antalet revisorer ska vara en.

Arvoden (p.11)
Valberedningen förslår att ett årligt arvode till styrelsen ska utgå
med 375 000 (325 000) kronor till ordföranden och med 180 000 (162
000) kronor till envar av övriga ordinarie ledamöter, dock att arvode
inte skall utgå till ledamot för tid då denne uppbär lön från bolaget
på grund av anställning, samt att arvode till revisor skall utgå
enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (p.12)
Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter, för tiden till
slutet av nästa årsstämma, omvälja de nuvarande ordinarie ledamöterna
Rolf H Andersson (2003), Tobias Emanuelsson (2016), Lena Hedlund
(2008), Christina Holmbergh (2005), Lennart Karlsson (2017) och Johan
Vogel (2014). Årtal inom parentes avser första invalsår.
Valberedningen föreslår vidare att omvälja Ernst & Young AB till
revisor. Enligt valberedningens bedömning är Johan Vogel beroende av
större aktieägare (Birgitta Härnblad) och Lennart Karlsson, bolagets
tidigare verkställande direktör, är beroende av bolaget. Övriga
föreslagna ledamöter bedöms vara oberoende av såväl större aktieägare
som bolaget.

Val av styrelsens ordförande (p.13)
Valberedningen förslår omval av Lennart Karlsson som styrelsens
ordförande.

Valberedning (p.14)
Valberedningen inför årsstämman 2019 består av styrelsens ordförande
Lennart Karlsson, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson, Leif Edlund och
Leif Mellqvist. Valberedningen föreslår, efter initiativ av
aktieägare företrädande mer än 50 % av antalet röster i bolaget att
valberedningen inför årsstämman 2020 skall bestå av fem personer och
att omval sker av nuvarande ledamöterna, Leif Edlund, Leif Mellqvist,
Sören Härnblad, Charlotte Ericsson och styrelsens ordförande. Vid
förfall för utsedd ledamot äger valberedningen rätt att, om behov
bedöms föreligga, utse ersättare. Valberedningen utser inom sig
ordförande. Vidare förslås att HEBA skall svara för skäliga kostnader
som av valberedningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet.

Principer för ersättning till bolagsledningen (p.15)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om följande riktlinjer
för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
Till styrelsens ordförande och ledamöter skall arvode utgå enligt
årsstämmans beslut.

Ersättningar till verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare kan utgöras av fast månatlig grundlön, rörlig
ersättning, övriga förmåner och pension. Ersättningarna skall för
varje enskild person sammantaget vara marknadsmässiga. I den mån
rörlig ersättning utgår skall den vara relaterad till mätbara mål
såsom t ex resultat, utbetalas som kontantlön och vara maximerad till
högst hälften av den fasta årslönen. Övriga förmåner kan utgöras av
pension och rätt till nyttjande av tjänstebil för privat bruk och
andra ersättningar av begränsat värde samt dessutom rätt till
avgångsvederlag. Pension kan utgå antingen som förmånsbestämd eller
avgiftsbestämd pension med pensionsålder i intervallet 60 till 65 år.
Förmånsbestämd pension kan vara knuten till ITP-planen.

Förutom lön under uppsägningstid, som inte skall överstiga tolv
månader, kan avgångsvederlag, inte överstigande vad som motsvarar
tolv månaders fast lön, förekomma vid bolagets uppsägning av
anställning. Vad som sägs om ersättningar enligt dessa riktlinjer
skall gälla sammantaget för samtliga ersättningar oberoende av om
dessa erhålls från moderbolaget eller annat bolag i koncernen.
Styrelsen äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilda
fall finns särskilda skäl för det.

Ändring av bolagsordningen (p.16)

Med anledning av föreslagen aktiesplit enligt punkt 17 på
dagordningen, föreslår styrelsen att bolagets bolagsordning ändras
enligt följande.

Nuvarande lydelse av § 5 st 1:
"Bolaget skall ha minst 19.200.000 och högst 76.800.000 aktier."

Nuvarande lydelse av § 5 st 2:

"Aktierna skall vara av serie A och serie B. Högst 4.128.000 aktier av
serie A och högst 76.800.000 aktier av serie B må kunna utgivas."

Föreslagen lydelse av § 5 st 1:
"Bolaget skall ha minst 38.400.000 och högst 153.600.000 aktier."
Föreslagen lydelse av § 5 st 2:

"Aktierna skall vara av serie A och serie B. Högst 8.256.000 aktier av
serie A och högst 153.600.000 aktier av serie B må kunna utgivas."

För giltighet av beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) (p.17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av
samtliga bolagets aktier oavsett aktieslag (aktiesplit), varvid en
befintlig aktie i bolaget delas upp i två aktier av samma aktieslag
(2:1).

Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att uppgå
till 82 560 000. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens
kvotvärde ändras från cirka 0,83 kronor till cirka 0,42 kronor.
Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om avstämningsdag för
uppdelning av aktierna. Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så
att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats hos
Bolagsverket.

Handlingar och upplysningar

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständigt förslag till
riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt
övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman
och hålls tillgängliga hos HEBA Fastighets AB (publ), Timmermansgatan
31, 104 62 Stockholm, tel. 08-442 44 40 samt på bolagets hemsida,
www.hebafast.se, senast tre veckor före stämman och sänds
kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger sin
postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. § 32
Aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2019
Styrelsen

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå,
ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen
genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och
fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterat på Nasdaq
Stockholm AB, Nordic Mid Cap.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heba/r/kallelse,c2778570
https://mb.cision.com/Main/1260/2778570/1018551.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.