Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Heimstaden: Bolagsstämmokommuniké för Heimstaden AB (publ)

Heimstaden AB (publ) höll den 28 maj 2020 årsstämma i bolagets lokaler
på Östra Promenaden 7 A i Malmö.

Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med
framlagda förslag.

· Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition att till stämmans förfogande stående medel, 17
906 033 955 kronor, ska disponeras så att 20 kronor per
preferensaktie utbetalas till preferensaktieägarna, totalt 46 875 000
kronor. Återstående belopp, 17 859 185 955 kronor, ska överföras i ny
räkning. Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske
kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle och
avstämningsdagar beslutades i enlighet med bolagsordningen vara den 5
juli 2020, den 5 oktober 2020, den 5 januari 2021 och den 5 april
2021.

· Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den
verkställande direktören ansvarsfrihet.

· Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå till
styrelseordföranden eller övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade
vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

· Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och
inga suppleanter. Stämman beslutade att till styrelseledamöter för
perioden fram till slutet av nästa årsstämma omvälja Ivar Tollefsen,
John Giverholt, Magnus Nordholm och Patrik Hall.

· Stämman beslutade att antalet revisorer fortsatt ska vara två.
Stämman beslutade vidare att omvälja det registrerade
revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag samt Ingemar Rindstig som
revisorer för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst &
Young Aktiebolag har meddelat att Peter von Knorring fortsatt kommer
att vara huvudansvarig revisor.

För ytterliggare information, kontakta:

Patrik Hall, VD +46 705 85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Therese Altenby, Chefsjurist +46 40 660 20 72 therese.altenby@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att
förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom
våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra
ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca
97 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 132 mdkr värde.
Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North.
Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser
Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För
mer information se www.heimstaden.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heimstaden/r/bolagsstammokommunike-for-heimst...
https://mb.cision.com/Main/11054/3122402/1255311.pdf

Författare Cision News