Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

Hembla AB (publ): Kommuniké från årsstämma i Hembla AB

Kommuniké från årsstämma i Hembla AB

Vid årsstämma i Hembla AB (publ) ("Bolaget") den 16 maj 2019 fattades
följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för
Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade
även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

Beslut om resultatdisposition

Årsstämman beslutade att Bolagets resultat balanseras i ny räkning,
och att någon utdelning således inte lämnas.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer
samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval
av styrelseledamöterna James Seppala, Melissa Pianko, Karolina
Keyzer, Fredrik Brodin och Donatella Fanti, samt om nyval av Patrick
Forslund, för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Till
styrelseordförande omvaldes James Seppala.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag,
om omval av Ingemar Rindstig och Mikael Ikonen, båda från EY, till
Bolagets revisorer.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
arvodet till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå
med 325 000 kronor vardera för de styrelseledamöter som inte är
representanter för eller anställda hos huvudägaren. Med den beslutade
sammansättningen ska arvode således utbetalas till Fredrik Brodin,
Karolina Keyzer och Patrick Forslund, medan James Seppala, Melissa
Pianko och Donatella Fanti inte ska erhålla något arvode. Vidare
beslutade årsstämman att arvode till Bolagets revisorer ska utgå
enligt godkänd löpande räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning och riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av
valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom
kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta
om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får
medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i
Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till
att möjliggöra för styrelsen att genomföra företags- eller
fastighetsförvärv, eller för anskaffning av rörelsekapital.

Beslut om återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att
Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga
aktier i Bolaget. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med
styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet att förvärva egna aktier
syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med
Bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande Bolagets
möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra
säkring av åtaganden inom ramen för Bolagets incitamentsprogram.
Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra
företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller
breddning av ägarkretsen.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett
långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2019). Incitamentsprogrammet
innefattar en emission av högst 500 000 teckningsoptioner som
berättigar till teckning av stamaktier av serie B i Bolaget. Rätt att
delta i det långsiktiga incitamentsprogrammet ska tillkomma högst 55
nyckelpersoner och ledande befattningshavare inom Hembla
AB-koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail:
sel@hembla.se

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.30 den 16 maj 2019.

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen avhyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 31 mars 2019 till drygt 32 115 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 31 mars 2019 till 1 923 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är
hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är noterat vid Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hembla-ab--publ-/r/kommunike-fran-arsstamma-i...
https://mb.cision.com/Main/8760/2815647/1046709.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.