Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-19

Hembla AB (publ): Vi bidrar till våra hyresgäster

Hembla AB (publ) redovisar för det andra kvartalet 2019 ett resultat
efter skatt uppgående till 428 miljoner kronor jämfört med 1 672
miljoner kronor för andra kvartalet i fjol. För första halvåret 2019
uppgick resultatet efter skatt till 1 004 miljoner kronor jämfört med
1 827 miljoner kronor samma period föregående år.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 4,64 kronor (18,41). Det
justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade med 24 procent jämfört med
andra kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 181,25
kronor/aktie (145,98).

1 januari - 30 juni 2019

· Hyresintäkterna ökade till 956 Mkr (852)

· Driftnettot ökade till 488 Mkr (431)

· Förvaltningsresultatet ökade till 164 Mkr (119)

· Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till
1 125 Mkr (2 061)

· Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -6 Mkr (-44)

· Resultat före skatt uppgick till 1 306 Mkr (2 116)

· Resultat efter skatt uppgick till 1 004 Mkr (1 827)

· Vinst per aktie uppgick till 10,90 kr (21,45) före utspädning, och
uppgick till 10,87 kr (21,40) efter utspädning

Kommentar från VD

Resultat

Under det första halvåret 2019 har vi uppnått ett resultat efter skatt
på 1 004 Mkr där ökningen i intäkter drivits dels av ett större
bestånd jämfört med samma period föregående år, samt att vi
fortsätter att renovera lägenheter i hög takt. Vi har slutfört 732
renoveringar hittills i år. Värt att nämna på kostnadssidan är
omstruktureringsreserven relaterat till omorganisationen som påverkar
resultatet negativt med -25 Mkr för perioden. Denna förändring
förväntas framgent att ge besparingar om cirka 10 Mkr årligen.
Förutom påverkan på resultatet så tror vi även att vi kommer att se
både nöjdare hyresgäster och medarbetare.

Organisationsförändring initierad

Under året sjösattes den organisationsförändring som hela bolaget
arbetat med att förbereda. Syftet med den nya organisationen är att
på ett ännu bättre sätt kunna leva upp till vårt löfte om att alltid
sätta hyresgästen först. Det handlar om att leverera förstklassig
service till våra hyresgäster och samtidigt erbjuda våra medarbetare
möjligheter till god professionell utveckling.

Vår service- och förvaltningsorganisation är nu en funktionsindelad
organisation som arbetar bolagsövergripande och i enlighet med
gemensamma arbetssätt, processer och rutiner. Lanseringen av den nya
organisationen genomfördes utan större svårigheter tack vare ett
gediget förarbete och mycket motiverade medarbetare som lotsade den
nya organisationen i hamn.

Min övertygelse är att förändringar måste få ta tid och slå rot. Det
är viktigt att ha en ödmjuk inställning och förståelse för att en
förändringsresa är en lång process som handlar om mycket mer än
streck och boxar i ett organisationsschema. Det handlar inte minst om
en ny kultur som växer fram och förändringsarbetet tar inte slut bara
för att den nya organisationen rent fysiskt är på plats. Resan
fortsätter i en annan form och i en ny organisation. Därför kommer vi
även framöver att investera både mer tid och andra resurser för att
säkerställa den varaktiga förändringen, vilket kommer att resultera i
en mer effektiv struktur långsiktigt. Detta inkluderar även
optimering av IT där vi har utvecklat en strategi för att bättre
stödja vår verksamhet.

Jag är övertygad om att vi i nästa hyresgästundersökning tydligt
kommer att kunna se hur vår nya organisation förbättrat
hyresgästernas upplevelser av oss som hyresvärd och den service vi
erbjuder.

Kundservice

Förbättrad service till våra hyresgäster har varit det kanske tyngst
vägande skälet till vår förändring. En viktig del av detta, värd att
särskilt lyftas fram, är utvecklingen av vår kundservicefunktion.
Under det andra kvartalet har vi förstärkt denna funktion ytterligare
och när böckerna för kvartalet stängs har vi 16 medarbetare på plats
som varje vecka besvarar över 2 000 kontakter via telefon, email och
sociala medier. Vi kan idag via kundservice erbjuda våra hyresgäster
service på 13 olika språk. Ett centralt kundservicecenter med hög
tillgänglighet är något som våra hyresgäster tydligt efterfrågat i
våra årliga hyresgästundersökningar. Det känns fantastiskt att kunna
leverera i enlighet med hyresgästernas önskemål.

Stadsdelsutvecklingsplaner och dialog

Under kvartalet har vi också stärkt vårt arbete inom
stadsdelsutveckling. Vår vision att skapa levande stadsdelar
inbegriper många olika aspekter från social hållbarhet och utveckling
av kommersiellt utbud till fysiska åtgärder i fasader och utemiljöer.
Projekt likt de som nyligen är slutförda i Husby och Rinkeby visar på
vårt engagemang och fokus vad gäller detta. För att på bästa sätt
samordna dessa delar inrättade vi under kvartalet en ny roll i
bolaget i form av en stadsdelsutvecklingschef. Detta är en nyckelroll
för vår långsiktiga stadsdelsutveckling och för strategin framåt.

En viktig grund i vår syn på stadsdelsutveckling är att lyssna in och
få med oss de boendes perspektiv i insatserna vi gör. Forskningen
inom hållbar stadsutveckling är entydig; inflytande över boendemiljön
och dess utveckling är viktig för hyresgästers känsla av trivsel och
trygghet. För att åstadkomma detta bör vi som fastighetsägare skapa
möjligheter och forum för den dialogen. Ett exempel på detta är den
boendedialog som vi genomförde i Husby under kvartalet. Där ställde
vi frågor kring hyresgästernas syn på behoven kring upprustning och
renovering av deras stadsdel. Fokus var på fastigheternas yttre delar
såsom fasader och balkonger. Resultaten var entydiga; hyresgästerna
vill att stadsdelen ska få ett helhetslyft och en genomgripande
upprustning av fastigheterna. I svaren från dialogen blev det också
tydligt att en sådan upprustning skulle påverka hyresgästernas
upplevelser av livskvalitet, trygghet och trivsel mycket positivt. På
frågan om hyresgästerna skulle vilja att upprustningarna genomförs,
trots eventuella olägenheter i form av byggstörningar, svarar över 90
procent ja. Detta visar på ett starkt stöd för vår
stadsdelsutvecklingsstrategi.

Fortsatt fokus på social hållbarhet

Vid kvartalsrapportens publicering står sommaren inför dörren och
precis som tidigare år har delar av vårens arbete varit en
förberedelse för sommaren. I vår långsiktighet ligger att ta ett
ansvar för att även stärka stadsdelarna socialt och på så sätt öka
trygghet och trivsel. I flera stadsdelar bidrar vi till att sommaren
blir aktivitetsfylld och äventyrlig för unga boende hos oss. Ett
exempel är via fotbollsskolor där ungdomar helt gratis får vara med
på ledarledda träningar och matcher. Detta skapar samvaro och möten
som är viktiga för stadsdelen. I exempelvis Järva stöttar vi
fotbollsklubben Vasalunds IF som har ett väl inarbetat koncept för
fotbollsskolorna och där hundratals barn varje vecka deltar i
aktiviteterna.

Förutom fritidsaktiviteter samverkar vi med kommuner för att ge
boenden i våra stadsdelar möjligheter till sommarjobb. För många är
detta första jobbet och därmed ens första formella
arbetslivserfarenhet. Ett exempel är i Huddinge kommun där vi
tillsammans med några andra närliggande fastighetsägare kan erbjuda
över 300 ungdomar sommarjobb. Ett annat exempel är i Uppsala där ett
30-tal ungdomar i stadsdelen Gottsunda/Valsätra får arbeta hos oss
över sommaren. Förutom att det ger individen möjlighet till sitt
första arbete är vi övertygade om att det också bidrar till att
stärka stadsdelen som helhet.

Miljöarbete

Frågor kring miljömässig hållbarhet är mer aktuella än någonsin. Denna
medvetenhet är positiv i sig, även om allvaret i de utmaningar
världen står inför är bekymrande. Det finns såklart ett individuellt
ansvar att ta, men som fastighetsägare med bostäder som vår
kärnverksamhet har vi ett särskilt ansvar för att göra vårt
miljömässiga fotavtryck så litet som möjligt.

Genom våra upprustningar och renoveringar av exempelvis fasader
minskar vi påtagligt fastigheternas energibehov och förbrukning. Vi
tillför också alternativa och hållbara energikällor för att öka
andelen av förbrukningen som kommer från CO2-mässigt neutrala källor.
Vi har under kvartalet utvärderat flera av de lösningar som vi
tidigare installerat. Ett exempel är solpaneler på fastigheternas tak
som visat sig vara en både kostnads- och miljömässigt klok
investering. Ett annat exempel är bergvärme där vi under kvartalet
påbörjat borrning i bland annat Ronna i Södertälje kommun. I
Katrineholm har bergvärmeinstallation, nya ventilationssystem och
solpaneler bidragit till besparingar av CO2 på cirka 15 ton per år.
Vi ser nu över hur vi framöver ska kunna implementera liknande
energilösningar inom vårt bestånd.

Under kvartalet har vi också fortsatt arbetet med att förbättra
hantering av sopor i våra stadsdelar. Med över 21 000 lägenheter är
sophanteringen ett av våra miljömässigt största avtryck. Vi har under
kvartalet utökat antalet informationsinsatser för att öka
medvetenheten och efterlevnaden rörande sopsortering. Inom ramen för
projektet Rent & Tryggt, där vi samverkar med olika lokala
föreningar, gör vi insatser för att plocka upp och sortera skräp.
Detta är ett långsiktigt arbete där jag ser att vi som
fastighetsägare har en viktig roll i att stötta våra hyresgäster att
kunna göra miljömässigt riktiga val.

Vi går in i årets tredje kvartal som ett delvis förändrat och starkare
bolag med en bibehållen vision om att skapa levande stadsdelar med
hyresgästerna i fokus.

Stockholm 19 juli 2019

Svein Erik Lilleland

VD för Hembla

Denna information är sådan som Hembla AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 19 juli 2019 kl. 07.00 (CEST).

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 30 juni 2019 till drygt 32 964 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 30 juni 2019 till 1 953 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är
hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är noterat vid Nasdaq
Stockholm.

--------------------------------------------------...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.