Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-16

Hexatronic Group AB: Hexatronic Group AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2019

Hexatronic Group AB (publ)
Delårsrapport 1 april ? 30 juni 2019

(Perioden 1 januari ? 30 juni 2019)

Kvartalet (1 april till 30 juni 2019)

* Nettoomsättningen uppgick till 484,9 MSEK (411,6) vilket motsvarar 18
% (19 %) tillväxt under kvartalet.
* Rörelseresultatet efter avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 39,8 MSEK (34,2), vilket
motsvarar en EBITA-marginal om 8,2 % (8,3 %).
* Rörelseresultatet uppgick till 31,1 MSEK (30,2).
* Nettoresultatet uppgick till 20,2 MSEK (19,8).
* Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,54 SEK (0,52).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick
till 5,4 MSEK (-44,3).

Perioden (1 januari till 30 juni 2019)

* Nettoomsättningen uppgick till 906,0 MSEK (750,8) vilket motsvarar 21
% (18 %) tillväxt under perioden.
* Rörelseresultatet efter avskrivningar på materiella
anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 61,1 MSEK (53,6), vilket
motsvarar en EBITA-marginal om 6,7 % (7,1 %). EBITA-marginalen på
rullande 12 månader var 7,0 % (8,9 %).
* Rörelseresultatet uppgick till 45,5 MSEK (43,9).
* Nettoresultatet uppgick till 25,3 MSEK (31,1).
* Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,68 SEK (0,82).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till
36,2 MSEK (-46,1).

VD-ord

Stark tillväxt i Europa
Vi kan se tillbaka på ett första halvår där vi nått viktiga framgångar i
samtliga våra tre uttalade strategiska tillväxtmarknader: Storbritannien,
Tyskland och Nordamerika.

Försäljningen i Europa (exklusive Sverige) visade en mycket stark organisk
tillväxt om drygt 100 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Regionen har nu gått om Sverige och utgör vår största geografiska marknad.

Det är framförallt försäljningen i vår strategiska tillväxtmarknad
Storbritannien som utvecklats starkt. En viktig framgångsfaktor har varit
vår systemlösning Matrix. Matrix var central i den stora affär vi slöt med
CityFibre i första kvartalet och nu direkt avgörande i det avtal vi ingick
med operatören Zzoomm under andra kvartalet. Avtalet med Zzoomm löper på
fem år där vi har exklusivitet t.o.m. december 2020 och omfattar hela vår
Matrixlösning inklusive utbildning. Vår försäljning under
exklusivitetsperioden bedöms till ca 30 MSEK med betydligt större potential
de kommande åren.

I vår andra strategiska tillväxtmarknad Tyskland har vi fått ett genombrott
och vunnit ett antal mindre projekt som kommer levereras från hösten fram
till det första halvåret 2020. Flera av dessa är pilotprojekt och förväntas
leda till större affärer i nästa fas.

Vår tredje strategiska tillväxtmarknad Nordamerika har fortsatt utvecklats
starkt och då framförallt duktverksamheten som växt med drygt 25 %. Baserat
på den starka utvecklingen och befintliga kunder som vill öka sina affärer
med oss beslutade vi under juni månad att utöka med en andra
produktionsanläggning baserad väster om nuvarande produktion i Middlesboro
Kentucky, USA. Vi bedömer att produktionen kommer igång under det första
kvartalet 2020 och att det positivt bidrar till bolagets resultat från
2021. Försäljningen av vår systemlösning i Nordamerika har tagit viktiga
steg framåt men vi har fortsatt ett arbete kvar innan vi har etablerat
motsvarande starka position som i Storbritannien. Vi kommer därför under
andra halvåret förstärka vår försäljningsorganisation i Nordamerika för att
kunna bearbeta fler kunder. Vi bedömer fortsatt att det finns goda
möjligheter att utveckla en stark systemförsäljning i Nordamerika.

Den svenska marknaden utvecklades i linje med det första kvartalet med en
försäljning som var ca 10 % lägre än motsvarande period föregående år. Vår
bedömning är att den svenska marknaden för helåret kommer vara ca 10 %
under föregående år.

Försäljningen på övriga marknader utvecklades svagt under kvartalet
beroende på en lägre aktivitet i Nya Zeeland samt en förskjutning av ett
antal projekt till hösten i framförallt mellanöstern.

Summerat nådde vi för kvartalet en försäljningstillväxt om 18 % och en
lönsamhet om 8,2 % EBITA vilket är i linje med motsvarande kvartal
föregående år. Vi är inte nöjda och anpassar den svenska organisationen
till följd av en lägre marknad i Sverige men fortsätter samtidigt investera
i organisationen utanför Sverige för att växa i bland annat Storbritannien,
Tyskland och Nordamerika. Den viktigaste komponenten för att öka vår
lönsamhet är att öka den organiska tillväxten och utnyttja våra
produktionsanläggningar optimalt. Vår bedömning är att vi har goda
förutsättningar att göra detta. Vi är i ett skifte där den svenska
marknaden succesivt minskat sedan början av 2018 och där vi växer i
marknader med stor tillväxtpotential utanför Sverige.

Vi går in i det tredje kvartalet 2019 med en orderbok som organiskt är 20 %
högre än motsvarande tidpunkt föregående år. Den organiska tillväxten av
orderboken är driven av marknader utanför Sverige.

Vi har alltjämt en mycket positiv syn på FTTH-marknaden, de möjligheter 5G
kommer ge i form av fiberutbyggnad, samt våra möjligheter till fortsatt
lönsam tillväxt.

Välkommen att följa med på vår fortsatta tillväxtresa,

Henrik Larsson Lyon
VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Händelser under kvartalet (1 april ? 30 juni 2019)

* Hexatronic tecknade ett strategiskt avtal med Zzoomm Ltd. avseende
leverans av Hexatronics systemlösning Matrix. Avtalet löper under fem
år och Hexatronic blir exklusiv leverantör av passiva komponenter och
utbildning under 1,5 år. Det ungefärliga värdet av den inledande
exklusiva uppstartsfasen är 30 MSEK.
* Hexatronic beslöt att etablera en andra produktionsanläggning i USA
för att tillgodose den ökade efterfrågan av High Density Polyethylene
rör och dukt för telekommunikations- och kraftmarknaden.
Produktionsanläggningen blir en förlängning av det helägda
dotterbolaget Blue Diamond Industries LCC nuvarande produktion i
Middlesboro, Kentucky, som idag täcker efterfrågan i östra USA. Den
geografiska placeringen väster om Middlesboro medför en avsevärt
utökad adresserbar marknad för Blue Diamond.
* Årsstämma hölls den 9 maj 2019. På årsstämman beslutades om
vinstutdelning med 0,40 SEK per aktie vilket utbetalades 16 maj 2019.
Mats Otterstedt nyvaldes som styrelseledamot. Beslut fattades att
införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 500 000
teckningsoptioner. Beslut fattades att införa ett långsiktigt
prestationsbaserat aktiesparprogram för ledande befattningshavare och
andra nyckelpersoner inom koncernen som är bosatta i Sverige.
Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om att förvärva respektive
överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag samt att
besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler om högst 10 % av det registrerade aktiekapitalet.

Händelser efter periodens
utgång                                                                        

* Hexatronic vann på kort tid ett flertal FTTH-affärer på den tyska
marknaden uppgående till sammantaget cirka 40 MSEK. Huvuddelen är
systemförsäljning för leverans under kommande 12 månader.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Hexatronic Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 kl.
08.00 CET.

Bilaga

* Hexatronic Group - Dela?rsrapport Q2 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.