Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-20

Idogen: Delårsrapport  1 januari - 30 juni 2019

ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI 2019)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 141 (0) TSEK
· Nedskrivning görs av patent om 4 573 TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -11 307 (-8 689) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -11 213 (-8 669) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 531 (-7
896) TSEK

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,23 (-0,42) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,23 (-0,42) SEK

PERIODEN (JANUARI - JUNI 2019)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 994 (0) TSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -18 069 (-15 797) TSEK
· Periodens resultat uppgick till -17 865 (-15 510) TSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 562 (-3
102) TSEK

· Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,37 (-0,75) SEK.
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,37 (-0,75) SEK

· I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av
NextCell Pharma AB angående ett eventuellt samgående. Idogen
rapporterade därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen
avbrutits.

· Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat en
ny patenterbar toleransinduceringsmetod, som ersättare till
zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena cellterapi.
Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade
till zebularin med 4,6 MSEK.

· Bedömning är oförändrad att kassan räcker tom slutet av tredje
kvartalet 2020.

· I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt
upp sig efter fem år som vd i bolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

· I april kommunicerade Idogen att bolagets styrelse kontaktats av
NextCell Pharma AB angående ett eventuellt samgående. Idogen
rapporterade därefter i maj att diskussionerna mellan bolagen
avbrutits.

· Idogen kommunicerade i juni att bolaget framgångsrikt utvecklat en
ny patenterbar toleransinduceringsmetod, som ersättare till
zebularin, för utvecklingen av bolagets tolerogena cellterapi.
Bolaget har därför skrivit ned värdet på de patent som är relaterade
till zebularin med 4,6 MSEK.

· Bedömning är oförändrad att kassan räcker tom slutet av tredje
kvartalet 2020.

· I slutet av juni kommunicerade Idogen att vd Lars Hedbys har sagt
upp sig efter fem år som vd i bolaget.

VÄSENTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· I januari kommunicerades att Idogen förlänger och breddar det
prekliniska utvecklingsprogrammet för sin tolerogena cellterapi.
Detta innebär att de kliniska studierna för IDO 8 och IDO T kan komma
att försenas med sex månader med start H2 2020 för IDO 8 och H1 2021
för IDO T.

· I mars kommunicerade Idogen att man beslutat att senarelägga den
planerade ansökan om notering på Nasdaq First North. Bakgrunden är
att bolaget först vill slutföra utvärderingen av sina nya metoder för
framtagandet av Idogens tolerogena cellterapi.

· Bytet av VD kommer att senarelägga flytten till Nasdaq First
North, då krav finns att bolagets VD måste ha varit anställd sedan
åtminstone tre månader.

· Arctic Securities valdes som Corporate Advisor (CA) inför
listningen på First North.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Anders Karlsson utses till ny VD från 20 augusti.
· Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens
utgång som påverkar resultat och ställning.

RESULTAT OCH KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG

2019 2018 2019 2018 2018
3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
(Belopp i TSEK om ej apr apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec
annat anges) -jun
Övriga 1 141 0 1 994 0 3 766
rörelseintäkter
Rörelsens kostnader -12 -8 689 -20 063 -15 797 -31 627
448
Rörelseresultat -11 -8 689 -18 069 -15 797 -27 861
307
Periodens resultat -11 -8 669 -17 865 -15 510 -27 634
efter finansnetto 213
Genomsnittligt antal 48 491 20 779 201 48 491 533 20 778 839 21 843 166
aktier 533
Genomsnittligt antal 0 13 068 876 4 254 306 15 079 153 11 790 710
optioner
Resultat per aktie -0,23 -0,42 -0,37 -0,75 -1,27
före utspädning
(SEK)
Resultat per aktie -0,23 -0,42 -0,37 -0,43 -1,27
efter utspädning
(SEK)
Kassaflöde från den -6 -7 896 -18 562 -3 102 -10 394
löpande verksamheten 531

NYCKELTAL
Rörelsekapital 29 16 597 29 051 16 597 42 306
051
Kassalikviditet, % 306 203 306 203 305
Soliditet, % 70 60 70 60 71
Resultat per aktie -0,23 -0,42 -0,37 -0,75 -1,27
före utspädning
Genomsnittligt antal 48 491 20 779 201 48 491 533 20 778 839 21 843 166
aktier 533

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Agneta Edberg, styrelsens ordförande

Telefon: +46 (0) 705 55 75 18

E-post: edberg.agneta@gmail.com
Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden (MAR). Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
augusti 2019.

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att
undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller
kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets
längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten
av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande
antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra
avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID,
inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar.
Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en
gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling
har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en
stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/idogen/r/delarsrapport--1-januari---30-juni-2...
https://mb.cision.com/Main/12368/2883687/1092476.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.