Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

Igrene: Halvårsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2019 - 29 februari 2020.

Rörelseresultatet för perioden uppgår till - 3 292 KSEK (- 7 405).

Resultat efter finansiella poster - 3 503 KSEK (- 7 536).

Bolagets soliditet uppgår till 94,8 % (96,7).

Resultat per aktie -0,16 SEK (-0,57).

Väsentliga händelser under kvartalet

Finansiering

Den nyemission som avslutades 26 november 2019 inbringade 15 597
185,50 sek före emissionskostnader. Totalt tecknades 9 174 815 aktier
à 1,70 sek. Totala antalet aktier i bolaget uppgår därefter till 22
290 284 stycken.

Det brygglån om 6 Mkr som Igrene upptog från Formue Nord
Markedsneutral A/S i avvaktan på nyemissionen har nu återbetalats
liksom uppläggningskostnader och räntor för lånet.

Vidare har ett konvertibellån återbetalats med 715 000 sek.

Likviditeten per 29 februari 2020 uppgår till 7 616 KSEK.

Borrningar och produktionstest

Kärnborrhål

Kärnborrningarna på den tilltänkta platsen för Produktionsbrunn 5 har
borrades till cirka 250 meters djupt. Gasinträngningen till borrhålet
ökade kraftigt, varför Igrene valde att säkra hålet genom att gjuta
igen detsamma från botten upp till markytan. Kärnborrhålet, som är
ett undersökningshål med en diameter om 7 cm, har ett utförande som
motstår begränsade tryck.

Avsikten med denna typ av borrning är att ta upp borrkärnor som visar
bergets beskaffenhet, övergångar mellan olika bergarter,
sprickbildningar och förkastningar, inströmningar av naturgas på
olika nivåer etcetera. Kärnborrningar är ett relativt
kostnads-effektivt sätt att rekognosera en tilltänkt plats för en
produktionsbrunn.

Borrningarna sker med bolagets egen borrigg och personal.

Produktionsbrunn 4

Ett påbörjat hål, cirka 200 meter från brunn 1 och 2, har utförts ner
till cirka 200 meters djup och sedan gjutits fast i det omgivande
berget från botten av hålet upp till markytan. Enligt den
berggrundsmodell (reservoar-) som Igrene utarbetat skall borrplatsen
för detta hål, benämnt Produktionsbrunn 4, vara optimal för att
träffa de underliggande gasreservoarerna. Tidigare har arbete
genomförts för att säkra hålet. Under kvartalet har förberedande
arbetet fortsatt för att säkra arbetet för senare fördjupning av
hålet.

Detta hål prioriteras för fortsatta borrningar ner till större djup.

Ansökan om miljötillstånd för kommersiell produktion av naturgas

Under perioden har Länsstyrelsen Dalarnas Län underrättat regeringen
om Igrenes ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken för utvinning och
förvätskning av naturgas inom det så kallade Morafältet i
Siljansringen.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen kräver i enlighet med
Miljöbalken snart besked i frågan om regeringen förbehåller sig
prövningen av tillåtligheten av Igrenes verksamhet.
Miljödelegationens förfrågan till regeringen skall ses mot bakgrund
av regeringsöverenskommelsens ambitioner att "prospektering och
nyexploatering av kol, olja och fossilgas bör förbjudas".

I avvaktan på besked från regeringen fortsätter
Miljöprövningsdelegationen sin beredning av Igrenes ansökan, meddelar
Miljödelegationens sakkunnige Eva Staffansson.

Igrene har i sin ansökan till Länsstyrelsen utvecklat och motiverat de
miljömässiga argument som talar för naturgasutvinning i
Siljansringen. Igrene vidhåller att naturgasutvinning i Sverige ger
miljömässiga fördelar.

Ny verkställande direktör

Per Ahlenbäck (62) har börjat sin tjänst som VD den 2 januari 2020.
Mats Budh, som under 2019 varit tillförordnad VD, kommer att som
styrelseledamot stötta inom bland annat finansierings- och
tillståndsfrågor.

Igrene har hållit årsstämma

Den 27 januari 2020 genomfördes Bolagets årsstämma och alla beslut
följde styrelsens och valberedningens förslag.

Styrelsen har efter årsstämman följande sammansättning:

Karl-Åke Johansson, Boliden, omval, styrelsens ordförande

Mats Budh, Mora, omval, styrelsens vice ordförande

Annette Berkhahn Blyhammar, Täby, omval

Carin Nises, Mora, nyval.

Andreas Gidlund, Mora, omvald som suppleant

Revisionsbolag och valberedning omvaldes men som ny revisor hos PwC
utsågs Martin Johansson, Stockholm, med internationell erfarenhet
från noterade företag inom prospektering och produktion av gas och
mineraler.

Utöver sedvanliga frågor vid Årsstämma beslutade stämman att ändra
bolagsordningen § 6 Styrelse avseende antalet styrelseledamöter på så
sätt att där skall stå: Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst
sju ledamöter med högst två suppleanter samt att Ordföranden i
styrelsen skall utses av bolagsstämman.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller
konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning,
tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt
2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Antalet aktier som vid nyemission emitteras med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt får vara högst 5 000 000. Syftet med
bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och
styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och
möjliggöra fortsatt utveckling. Vid emissioner utan företräde för
aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga
villkor.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Ansökan om miljötillstånd för kommersiell produktion av naturgas

Igrenes verksamhet inom Morafältet ledde till att bolaget i november
2019 ansökte hos Länsstyrelsen Dalarna om tillstånd enligt
Miljöbalken för utvinning och förvätskning av naturgas. I februari
2020 erhöll Igrene ett föreläggande från Miljöprövningsdelegationen
vid Länsstyrelsen Dalarnas Län om kompletteringar till ansökan om
tillstånd. Arbetet med kompletteringar har påbörjats.

I mars månad meddelar Regeringen genom miljöminister Isabella Lövin
att Regeringen inte vidtar några åtgärder i anledning av
underrättelsen från Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen
Dalarna.

Som skäl till Regeringens beslut anges att Igrenes planerade
verksamhet inte omfattas av bestämmelsen i Miljöbalken om
obligatorisk Regeringsprövning och att det saknas skäl att vidta
någon åtgärd i anledning av Igrenes ansökan.

Regeringens beslut innebär att Miljöprövningsdelegationen nu kan
slutföra pågående kommunikation med Igrene och därefter självständigt
fatta beslut i frågan om miljötillstånd.

Igrene har i sin ansökan utvecklat och motiverat de miljömässiga
argument som talar för naturgasutvinningen

Borrningar i Produktionsbrunn 4

Bolaget har fortsatt med de förberedande arbeten som bland annat
består installation av BOP. BOP (Blow Out Preventer) som består av
ett antal ventiler som har olika säkerhetsfunktioner vid plötsliga
gasinträngningar. Vid monteringen av denna BOP i källaren uppdagades
ett tekniskt problem (felleverans p.g.a leverantören), vilket inte
var möjligt att upptäcka innan montering. Detta föranledde att
leverantören fick korrigera detta och sända ytterligare material från
USA, vilket försenade arbetet några veckor. Samtlig utrustning med
dess funktioner har testats. I mars månad påbörjades den planerade
fördjupningen av Produktionsbrunn nr 4, PB4.

Andra kvartalets resultat

Bolaget redovisar inga intäkter. Kostnaderna uppgår till 2 932 KSEK
varav en väsentlig del avser kostnader för fältarbeten och nyemission
samt konsulttjänster.

Svårigheterna att i ett prospekterande företag bedöma vilka poster som
har ett varaktigt värde och som således kan bokföras som tillgång i
balansräkningen har medfört att Bolaget valt att redovisa alla
fältarbeten och omkostnader inklusive konsultkostnader över
resultaträkningen. Direkta kostnader för borrhål bokförs som
anläggningstillgång i balansräkningen och skrivs av enligt plan under
5 år.

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgår till 360 (423) KSEK.

Bolagets resultat för perioden motsvarar - 0,16 (-0,57) SEK per aktie.

Likviditet och finansiering

Den 29 februari 2020 uppgick Bolagets likvida medel till 7 616 (1 468)
KSEK. Bolaget hade vid rapportdatumet 1 396 (675) KSEK i kortfristiga
skulder.

Eget kapital, aktiekapital och soliditet

Den 29 februari 2020 uppgick Bolagets eget kapital till 25 511 KSEK
varav 2 229 KSEK utgjordes av aktiekapital, 1 118 KSEK av bundna
reserver och resterande 22 164 KSEK av fritt eget kapital.

Bolagets soliditet uppgick den 29 februari 2020 till 94,8 %.

Anställda

Bolaget har fyra personer anställda, En VD och tre fältarbetare.
Därutöver finns tidvis inhyrda konsulttjänster.

Aktien

Aktien handlas sedan den 22 augusti 2014 på Spotlight Stockmarket
under kortnamnet ABI och med ISIN-kod SE0006091476. Aktiekapitalet är
efter genomförd nyemission i november 2019 fördelat på 22 290 284
aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Samtliga aktier ägs med samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014/2015 upprättas årsredovisningen med
tillämpning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 (K3).

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Bolaget kommer att lämna återkommande ekonomisk information enligt
följande plan:

20 juli 2020 Kvartalsrapport Q3

20 oktober 2020 Bokslutskommuniké 2020

Vid ytterligare frågor, kontakta Per Ahlenbäck, VD

per.ahlenback@igrene.se, 070 224 29 80

Om Igrene

AB Igrene prospekterar efter gas och olja i Siljansringen i Dalarna
med fokus på gas. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har
cirka 3 000 aktieägare.

Siljansringen är resultatet av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år
sedan. Det är Europas största meteoritkrater.

Igrene har upptäckt gasfyndigheter på flera platser i Siljansringen.
Ett stort antal provborrningar har genomförts, och i flertalet av
dessa hål förekommer kraftiga flöden av ren metangas.

Arbetet med att försöka fastställa hur stora gasvolymer det handlar om
pågår.

Bolaget har undersökningstillstånd för gas och olja inom my...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.