Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Image Systems AB: Delårsrapport för Image Systems AB (publ) januari - juni 2018

Förvärv av Limab Oy och förbättrat resultat

Andra kvartalet 2018

· Förvärv av Limab OY
· Intäkterna uppgick till 44,0 (31,6) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA och förvärvskostnader
uppgick till 4,3 (-1,3) Mkr

· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,5
(-1,3) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 0,4 (-3,2) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (-3,3) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,09) kr
· Orderingången uppgick till 32,6 (41,1) Mkr
· Orderstocken uppgick till 59,0 (43,8) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 59 (63) procent
· Intäkterna uppgick till 66,3 (60,6) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA och förvärvskostnader
uppgick till 2,8 (-1,1) Mkr

· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,0
(-1,1) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -3,0 (-4,7) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -4,5 (-4,9) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,13) kr
· Orderingången uppgick till 60,0 (72,6) Mkr
· Orderstocken uppgick till 59,0 (43,8) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 67 (65) procent
Första halvåret 2018

· Intäkterna uppgick till 66,3 (60,6) Mkr
· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA och förvärvskostnader
uppgick till 2,8 (-1,1) Mkr

· Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,0
(-1,1) Mkr

· Rörelseresultatet uppgick till -3,0 (-4,7) Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -4,5 (-4,9) Mkr
· Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,13) kr
· Orderingången uppgick till 60,0 (72,6) Mkr
· Orderstocken uppgick till 59,0 (43,8) Mkr
· Bruttomarginalen uppgick till 67 (65) procent
VD har ordet

Image Systems gör ett bra andra kvartal och tar igen det svaga första
kvartalet på de flesta fronter. Under det andra kvartalet förvärvade
bolaget det finska mätteknikbolaget Limab Oy som sedan den första
juni fullt integrerats i affärsenheten RemaSawco. Förvärvet stärker
affärsenheten RemaSawco med både produkter och marknadsandelar och
ligger inom ramen för vår ambition att bygga det Digitala Sågverket.
Koncernen visar en avsevärd intäktsförbättring på ca 23%, exklusive
förvärvet, jämfört med andra kvartalet föregående år. Orderingången
för koncernen är lägre både under kvartalet och sammantaget det
första halvåret. Orderingångstappet kan i sin helhet hänföras till
affärsenheten RemaSawco. Sågverkens investeringsvilja har under det
första halvåret varit avvaktande men vi räknar med ökat intresse
efter sommaren. Koncernens rörelseresultat, som även belastas med
förvärvskostnader av engångskaraktär om ca 1,8 Mkr, förbättrades
kraftigt jämfört med föregående år från -3,2 till 0,4 Mkr.

RemaSawco

Affärsområdet har kraftigt präglats av införlivandet av det finska
bolaget i affärsområdet. Sedan affären offentliggjordes den första
juni har ett antal aktiviteter genomförts för att stärka bolagens
gemensamma position på marknaden. Bolagen har uppdaterat
produktportföljen så att den optimerats för satsningen på det
Digitala Sågverket. De respektive bolagens försäljningsorganisationer
har arbetat igenom kampanjer för "Cross-Selling" av respektive
företags produkter samt en gemensam strategi för nya exportmarknader.

Motion Analysis

Motion Analysis gör ett mycket starkt kvartal och förbättrar
intäkterna med ca 25 procent jämfört med föregående år och tar
sålunda tillbaka intäktstappet ifrån det första kvartalet.
Affärsområdet visar på ett resultat före avskrivningar för halvåret
om 2,9 Mkr, vilket är en förbättring om knappt 40 procent jämfört med
föregående år. Affärsområdet har under kvartalet tecknat avtal med
MicroVec angående försäljning av system inom mätning av
flödesmekanik. Tekniken används inom till exempel bil- och
flygindustrin för att mäta turbulens av fordon och flygplan.

Förvärvet av Limab OY

Den 1 juni förvärvades Limab Oy med 22 anställa och som omsatte under
det brutna räkenskapsåret 2017-03-01-2018-02-28 cirka 56 MSEK med ett
resultat efter skatt om knappt 15 MSEK. Bolaget har förvärvats på
skuldfri basis för en köpeskilling om 6,1 MEUR (cirka 62,5 MSEK),
varav den initiala köpeskillingen uppgick till 4,0 MEUR (cirka 41,0
MSEK). En tilläggsköpeskilling om 2,1 MEUR (cirka 21,5 MSEK) kommer
att betalas under två år under förutsättning att Limab Oy:s nuvarande
aktieägare kvarstår som anställda. Förvärvet har finansierats genom
banklån om 41,5 MSEK och en villkorad säljarrevers om 21,5 MSEK.
Lånefinansieringen kan senare komma att refinansieras via en
nyemission. Limab Oy konsolideras från och med den 1 juni, Limab OY
namnändrat till RemaSawco OY och ingår i affärsområdet RemaSawco.
Kostnaderna för förvärvet om 1,8 Mkr har belastat koncernens
resultaträkning under perioden.

Nettoomsättning och resultat

Andra kvartalet

Orderingången uppgick till 32,6 (41,1) Mkr och orderstocken uppgick
per 30 juni till 59,0 (43,8) Mkr. Nettoomsättningen ökade med 12,4
Mkr, varav förvärvet av RemaSawco OY tillförde 5,0 Mkr, till 44,0
(31,6) Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 59 (63) procent. Den lägre
bruttomarginalen är beroende på ökad en försäljning av framförallt
produkter med högre andel inköpt hårdvara.

Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA och förvärvskostnader av
engångskaraktär uppgick till 4,3 (-1,3) Mkr. Förvärvskostnaderna om
1,8 Mkr redovisas under rubriken Övriga rörelsekostnader.
Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 2,1 (1,9) Mkr,
varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 1,6
(1,6) Mkr. Resultatet efter skatt för uppgick till -1,0 (-3,3) Mkr.

Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde
redovisas på sidan 4.

Första halvåret

Orderingången uppgick till 60,0 (72,6) Mkr. Orderstocken uppgick per
30 juni till 59,0 (43,8) Mkr, en ökning med 15,2 Mkr.
Nettoomsättningen ökade med 5,7 Mkr, till 66,3 (60,6) Mkr varav
förvärvet av RemaSawco OY tillförde 5,0 Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 67 (65) procent och rörelseresultatet
före avskrivningar, EBITDA, och förvärvs-kostnader av engångskaraktär
uppgick 2,8 (-1,1) Mkr. Förvärvskostnaderna om 1,8 Mkr redovisas
under rubriken Övriga rörelsekostnader. Avskrivningar enligt plan har
belastat resultatet med 4,0 (3,6) Mkr, varav avskrivningar på
koncernmässiga övervärden uppgick till 3,2 (3,2) Mkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -4,5 (-4,9) Mkr. Intäkterna och
rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på
sidan 4.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 41,6
(3,8) Mkr varav 38,0 Mkr avser förvärv av Limab OY och 3,4 (3,0) Mkr
avser balanserade utvecklingskostnader. Disponibla likvida medel
inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick per den 30 juni 2018 till
12,9 (6,3) Mkr. Soliditeten uppgick den 30 juni 2018 till 32 (59)
procent. Det operativa kassaflödet uppgick till -35,7 (-1,6) Mkr.
Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,6 (0,2) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Bolaget har under den gångna perioden framför allt arbetat med att
integrera de två produktportföljerna till en. Bland annat så har
mycket arbete lagts ner på att ensa den nytillkomna produktfloran
till AIS och det Digitala Sågverkskonceptet. RS-BoardScannerQ release
2018 har lanserats och de första leveranserna godkänts under

kvartalet. Vidare har flertalet leveranser iordningställts vilka krävt
kundanpassningar och generisk utveckling som bolaget kan dra nytta av
i framtida försäljningar.

Motion Analysis

Under den gångna perioden har arbetet påbörjats med att utveckla stöd
för bildanalys och mätning i strömmande video. Tekniken innebär
förmåga att analysera bildsekvenser i nära realtid, direkt från
kamerorna ögonblick från faktiskt händelse. Detta viktiga steg i
produktutvecklingen kommer att berika flera av våra ryggradsprodukter
inom målföljning liksom de inom deformationsanalys genom Digital
Image Correlation (DIC).

Inom vår produktgrupp för DIC mätsystem har en ny, mer avancerad och
robust generation system tagits fram. Detta system inriktar sig på de
mest krävande applikationerna som bland annat kräver professionella
höghastighetskameror, och är en investering tänkt att konkurrera med
de mest etablerade konkurrenterna inom detta segment.

Ett nytt produktsegment har vidare lagts till i systemportföljen.
Denna gång är det så kallade 'PIV' System för flödesanalys ibland
annat vätskor och gaser. Particle Image Velocimetry (PIV) är en helt
ny marknad, vilken tillsammans med övriga produkter breddar utbudet
inom beröringsfri mätning.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1,8 (1,2) Mkr och resultat
efter skatt uppgick till -3,1 (-3,0) Mkr. Investeringar i
anläggningstillgångar uppgick till 65,6 (0,0) Mkr och avser i sin
helhet förvärvet av samtliga aktier i Limab Oy. Förvärvet har
finansierats med banklån och en säljarrevers, som säkerhet för lånen
har aktier i dotterbolag pantsatts. Moderbolagets disponibla likvida
medel uppgick per den 30 juni 2011 till 0,1 (0,0) Mkr. Moderbolagets
egna kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 53,0 (51,8) Mkr och
soliditeten uppgick till 41 (78) procent.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 74 (68). Antalet anställda vid
periodens utgång uppgår till 93.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2018 till 38 231 922 st.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards
(IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image
Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34
Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS
34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i
delårsrapporten.

De nya och ändrade standarder och tolkningar som skall tillämpas från
och med 1 januari 2018 har inte haft någon materiell inverkan på
koncernens finansiella rapporter. I övrigt är redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpades i 2017 års
årsredovisning. Införandet av IFRS 9 per den 1 januari 2018 har inte
haft någon väsentlig påverkan på bolagets finansiella rapporter.
Bolaget har ännu inte analyserat effekterna av IFRS 16 fullt ut.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i
enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för

finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redo-visning för
juridisk person.

Image Systems tillämpar ESMAs (European Securities and Markets
Authority) riktlinjer för alternativa...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.