Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-26

Impact Coatings: IMPACT COATINGS AB (PUBL), DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2018

FINANSIELL UTVECKLING TREDJE KVARTALET 2018

· Rörelseintäkter uppgick till 5 305 TSEK (6 964)
· Rörelseresultatet uppgick till -8 758 TSEK (-4 103)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -8 760 TSEK (-4 898)
· Kassaflödet uppgick till 7 037 TSEK (-11 719)
· Soliditeten uppgick till 62,5% (42,7)

FINANSIELL UTVECKLING JANUARI-SEPTEMBER 2018

· Rörelseintäkter uppgick till 16 469 TSEK (28 198)
· Rörelseresultatet uppgick till -28 385 TSEK (-18 505)
· Resultat efter finansnetto uppgick till -28 406 TSEK (-19 306)
· Kassaflödet uppgick till -8 427 (-19 941)
· Soliditeten uppgick till 62,5% (42,7)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER TREDJE KVARTALET 2018

· Ordrar på två beläggningsmaskiner från befintliga kunder inom
segmenten Dekorativa, Metalliserande och Reflekterande beläggningar
(DMR)

· Order på en beläggningsmaskin för bränsleceller, vilket innebär
avsättning för redan färdigställd beläggningsmaskin

· Ogiltigförklarande av ordrar från China Hydrogen Energy och
Huaqing Power Technology efter grundlig undersökning

· Tidigare VD avskedas efter preliminärt resultat av oberoende
redovisningsutredning

· Genomförd extra bolagsstämma med beslut att utse ny revisor
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

· Torbjörn Sandberg ny ordinarie VD och Rosina Gartz ny interim
ekonomichef

· Rapport från oberoende utredning av tidigare VD bekräftar
preliminära resultat och överlämnas till Ekobrottsmyndigheten

VD-KOMMENTAR

Under kvartal tre har vi fortsatt med att strukturera upp vårt
företag, i linje med ambitionen att lyfta Impact Coatings från ett
utvecklingsbolag till att bli ett fullt industrialiserat bolag. För
att nå dit krävs kommersiell disciplin, fortsatt tekniskt ledarskap,
tydliga processer för försäljning samt tillverkning och kvalitet i
världsklass. Sett till vår nuvarande position och den kompetens som
finns internt är jag övertygad om att vi har ett bra utgångsläge.

Vi har siktet inställt på framtiden och har under kvartalet
presenterat såväl bolagets uppdaterade strategi som en rad positiva
nyheter på ordersidan som är i linje med den nya inriktningen. Vi
fokuserar nu på att växa på intäktsidan och vända resultatet till
positiva siffror och kan glädjande uppvisa ett positivt kassaflöde
under tredje kvartalet, vilket är delvis beroende på
förskottsbetalningar från kunder.

Strategin beskrevs kort i förra kvartalsrapporten och mer ingående i
en webcast i slutet av september. För att få en fullständig bild,
vänligen besök vår hemsida och ta del av webcasten i sin helhet.

Vi har i kvartalet meddelat två nya affärer med återkommande kunder i
segmentet Dekorativa, Metalliserande och Reflekterande beläggningar
(DMR). Varioplast (Tyskland), som sedan tidigare använder vår
beläggningsteknik, har beställt en INLINECOATER™M för leverans i
början av 2019. Vi har också mottagit order från en välkänd
schweizisk klocktillverkare för en INLINECOATER™D med leverans under
första halvåret 2019.

Vidare har vi snabbt fått avsättning för en redan färdigställd
beläggningsmaskin för bränsleceller som funnits tillgänglig för
försäljning. Den tillverkades för en av de ordrar från Kina som
ogiltigförklarades i inledningen av perioden. Den nya kunden, Henan
Yuqing Power Co., Ltd. (Kina), har förskottsbetalat 80% av
orderbeloppet. Detta går helt i linje med vårt förstärka fokus på
kommersiell disciplin och god genomlysning av kunder på nya
marknader.

Vi har kommit fram till att det är bättre affärslogik att inte som
planerat flytta en beläggningsmaskin och starta beläggningsproduktion
hos Borit i Belgien, vilket beskrivs mer utförligt senare i
rapporten. Under vår nya ledning fortsätter också diskussionen med
Optorun om hur relationen bäst kan utformas för att ligga i linje med
med Impact Coatings uppdaterade strategi.

Ordning och reda i verksamheten och i våra affärsrelationer är en
grundsten när vi nu fortsätter utveckla bolaget enligt vår
uppdaterade strategi och mot nya mål. Jag ser med tillförsikt på vad
vi ska åstadkomma under kommande år.

Torbjörn Sandberg

FINANSIELL UTVECKLING

Tredje kvartalet 2018

Bolagets intäkter för det tredje kvartalet uppgick till 5 305 TSEK (6
964) och rörelseresultatet blev -8 7 54 TSEK (-4 103). Resultatet
före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev -6 642 TSEK (-3
826). Resultatet före skatt uppgick till -8 760 TSEK (-4 898).
Skillnaden i rörelseresultat mot tredje kvartalet 2017 beror
huvudsakligen på lägre försäljning, högre avskrivningar,
valutakursförluster och lagernedskrivningar.

Kassaflödet under perioden uppgick till 7 037 TSEK (-11 719).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7 037 TSEK (-7
941). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 0 TSEK
(-3 778).

Två maskiner som har tillverkats för nu ogiltigförklarade ordrar från
China Hydrogen Energy och Huaqing Power Technology, har löpande
redovisats under rubriken Upparbetad men ej fakturerad intäkt med ett
sammanlagt värde av 15 158 TSEK. En enhet användas nu för produktion
till bränslecellskunder. Den andra enheten har bokförts som lager
färdiga maskiner och funnits tillgänglig för försäljning.

Maskinen som används i beläggningsproduktion, har omklassificeras till
produktionsmaskin med ett värde av 7 579 TSEK.

Maskin nummer två har omklassificeras till lagertillgång till ett
värde av 7 579 TSEK, vilket inte inkluderar kostnader för
kundspecifika anpassningar. När maskinen säljs för ett värde
överstigande detta värde, kommer omsättning och vinst på
försäljningen att redovisas. Denna maskin har nu beställts av Henan
Yuqing Power Co., Ltd. (Kina).

Under år 2016 och 2017 har totalt 15 158 TSEK redovisats som intäkt
för dessa maskiner, vilket återspeglar Impact Coatings kostnader och
inte innehåller någon vinst. Eftersom transaktionerna i
redovisningstermer är att betrakta som aktiverade kostnader för egen
räkning, kommer ingen ändring av redovisade intäkter att ske för
dessa perioder.

Eftersom båda maskinerna har balansförts till ett värde som motsvarar
tillverkningskostnaderna och inte innehåller någon vinst, och
eftersom båda bedöms som fullvärdiga tillgångar med hänsyn till
marknadsaktiviteter och affärsmässig efterfrågan, planeras för
närvarande inga nedskrivningar eller andra omvärderingar.

De ovan beskrivna omklassificeringarna innebär ingen
kassaflödeseffekt.

Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare års
redovisning, inte redovisats.

Januari - september 2018
Rörelseintäkterna under perioden januari-september uppgick till 16 469
TSEK (28 198) och rörelseresultatet blev -28 385 TSEK (-18 505).
Bruttovinsten uppgick till 6 348 TSEK, 38,5% (8 168, 29,0%).
Resultatet före avskrivningar och övriga rörelsekostnader blev -24
645 TSEK (-17 325). Resultatet före skatt uppgick till -28 406 TSEK
(-19 306).

Kassaflödet under perioden uppgick till -8 427 TSEK (-19 941).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 357 TSEK
(-14 824). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 0
TSEK (-5 117). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick
till -70 TSEK (0).

Någon uppskjuten skattefordran har, i likhet med tidigare års
redovisning, inte redovisats.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 56 959 TSEK (2 206).

Soliditeten uppgick till 68,4% (83,3).

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Under perioden erhölls tre ordrar på beläggningssystem:

Varioplast GmbH (Tyskland) beställde en INLINECOATER™M. Maskinen ska
användas för metallisering av plastkomponenter till fordonsindustrin.
Varioplast använder sedan tidigare beläggningsteknik från Impact
Coatings. Affären är värd cirka 6 miljoner kronor. Leverans är
planerad till början av 2019.

Ytterligare en återkommande kund, en välkänd schweizisk
klocktillverkare, beställde en INLINECOATER™D för dekorativa
beläggningar av klockkomponenter. Värdet på affären är i
storleksordningen 7 miljoner kronor och leverans planeras till första
halvåret 2019.

Henan Yuqing Power Co., Ltd. (Kina) lade beställning på ett
beläggningssystem, som inkluderar en maskin av typen INLINECOATER™FC
och licensavtal. Beläggningssystemet ska användas för beläggning av
bipolära plattor för bränsleceller med Ceramic MAXPHASE™. Kunden ska
primärt leverera bränslecellsstackar till järnvägssektorn och har för
denna applikation ett nära samarbete med ansedda Tongji University i
Shanghai. Ordern har ett värde i storleksordningen 12 miljoner kronor
och kunden har gjort en förskottsbetalning på 80% av orderbeloppet.
Leverans planeras till första halvåret 2019. Beställningen innebär
avsättning för den beläggningsmaskin för bränsleceller som
färdigställdes till en av de ogiltigförklarade ordrarna i Kina (se
nedan) och som därmed funnits tillgänglig för försäljning.

Den beläggningsmaskin som var planerad att flyttas till Borit i
Belgien, kommer tills vidare att stanna hos Impact Coatings. Enligt
avtalet som pressmeddelades den 24 februari 2016 skulle Impact
Coatings äga maskinen och få intäkt från beläggningsproduktion utförd
i Borits lokaler. Vi har nu gemensamt konstaterat att det är bättre
affärslogik att maskinen stannar hos Impact Coatings. Uppgörelsen är
inte helt klar, men kommer i sig inte att ha en resultatpåverkande
effekt. Impact Coatings fortsätter att sälja beläggningstjänster till
Borits produktion av bränslecellsplattor.

I början av perioden redovisades resultatet av en undersökning som
genomförts under överseende av Impact Coatings nya ledning angående
tidigare kommunicerade ordrar från China Hydrogen Energy och Huaqing
Power Technology. Undersökningen kom fram till att sannolikheten för
att kundernas åtaganden ska uppfyllas är tillräckligt låg för att
ordrarna ska behandlas som ej längre giltiga.

I början av perioden meddelades vidare att tidigare VD Henrik
Ljungcrantz avskedats med omedelbar verkan och utan ytterligare
avgångsvederlag. Anledningen var en pågående utredning av PwC, på
uppdrag av styrelsen, som indikerar att Henrik Ljungcrantz brutit mot
regler för återbetalning av utgifter under flera år. Vidare
meddelades att styrelsen ska lämna över den slutliga
utredningsrapporten till Ekobrottsmyndigheten samt ska kalla till
extra bolagsstämma för att ersätta bolagets revisor.

Den 11 september höll bolaget extra bolagsstämma i Stockholm. Stämman
beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att välja PwC till nytt
revisionsbolag för bolaget från och med bolagsstämmans datum.

Bolagets uppdaterade strategi presenterades på en live webcast den 26
september. Webcasten går att ta del av i sin helhet på bolagets
hemsida, www.impactcoatings.com/strategy_webcast_2018.

...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.