Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-10

Inission: Inbjudan till Årsstämma i Inission AB (publ) den 8 maj 2019

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Inission AB (publ),
556747-1890, onsdagen den 8 maj 2019 klockan 18.30 påHotell Scandic
Winn, Karlstad. Registreringen vid årsstämman kommer att påbörjas
klockan 18.00.

Klockan 16.30 ges möjlighet att ta del av guidad visning på Sandgrund
Lars Lerin som följs av lättare utspisning varefter den formella
stämman tar vid klockan 18.30 på Hotell Scandic Winn.

Rätt att deltaga vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 2 maj 2019,

- dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 2 maj 2019. Anmälan skall göras skriftligt till Stefan Westberg via e-post stefan.westberg@inission.com eller per post till Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad.

Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person- eller
organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer.
Aktieägare som önskar medföra högst två biträden anmäler dessa på
samma vis.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid
före den 2 maj 2019, genom förvaltarens försorg, tillfälligt
registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid
stämman.

Antalet A-aktier i bolaget uppgår per denna dag till 800 004 stycken.
Antalet B-aktier till 4 095 661 stycken. Antalet röster i bolaget
uppgår per denna dag till 12 095 701 stycken.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex
månader. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör
före stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats,
www.inission.com/investor-relations/arsstammor/

FÖRSLAG TILL DAGORDING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående

A. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

B. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen

C. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10. Val av

A. Styrelse

B. Revisor/er

11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av presidium

Punkt 2.
Styrelsen föreslår Lars Atterfors till stämmans ordförande samt Stefan
Westberg till stämmans protokollförare.

Förslag till aktieutdelning

Punkt 8B.

Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 1,50 SEK per aktie motsvarande
7 343 491 SEK för räkenskapsåret 2018.

Den föreslagna utdelningen reducerar koncernens soliditet till 21,4
procent. Soliditeten är mot bakgrund av att koncernens verksamhet
fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar
bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt,
ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL
17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Förslag angående arvode till styrelse och revisorn

Punkt 9.
Styrelsens arvode föreslås enligt följande: Ordförande SEK 100
000,samt övriga ledamöter SEK 60 000 förutom Hans Linnarsson som
skall erhålla SEK 80 000.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag till styrelse och revisor

Punkt 10 A.
Omval av ledamöterna Fredrik Berghel, Hans Linnarsson,Karin Skoglund,
Lars Atterfors, Mattias Hultheimer samt Olle Hulteberg.

Fredrik Berghel föreslås som ordförande och Olle Hulteberg som
Styrelsens Vice Ordförande.

Fredrik Berghel och Olle Hulteberg är huvudägare i Inission och är för
närvarande aktiva i bolaget med strategisk företagsutveckling.

Punkt 10 B.
Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget PWC som ordinarie
revisionsbolag med auktoriserade revisorn Martin Johansson som
bolagets ordinarie revisor.

Övriga frågor

Handlingar till stämman

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga
förslag till beslut samt övriga handlingar som erfordras enligt
aktiebolagslagen kommer senast tisdagen den 16 april 2019 att finnas
tillgängliga på bolagets webbplats, www.inission.com.

För mer information kontakta:
Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
+46 707 20 24 44
olle.hulteberg@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2019 kl.
09:00 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande
industrikunder i Norden tillverknings- och logistiktjänster för
kompletta elektroniska produkter. Vi tar gärna ansvar för utveckling
och produktförvaltning under hela produktens livscykel. Genom att
hjälpa våra kunder att tidigt designa produkterna på ett smart sätt
och krydda produktionen med hög flexibilitet, kundanpassning och
korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt.
Inission har produktionsenheter i Stockholm, Borås, Munkfors, Pajala,
Malmö, Trondheim och Tallinn. Inission äger också ett säljbolag i
Köpenhamn. Inission är noterade på Nasdaq First North med Stockholm
Certified Advisers AB (info@certifiedadviser.se , +46 707 94 90 73)
som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under:

www.inission.com/investor-relations
Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4,
652 21 Karlstad
www.inission.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inission/r/inbjudan-till-arsstamma-i-inission...
https://mb.cision.com/Main/12537/2785466/1023328.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.