Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Insplorion: Bokslutskommuniké januari - december 2018

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 31 december 2018

· Omsättningen uppgick till 2 502 (812) KSEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 5 007 (3 299) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 576 (-5 176) KSEK
· Resultat per aktie efter utspädning -1,11 (-0,81) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -9 972 (-6 623) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2018

· Omsättningen uppgick till 439 (339) KSEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 1 330 (1 407) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 411 (-1 061) KSEK
· Resultat per aktie efter utspädning -0,34 (-0,16) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -2 408 (-1 497) KSEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 31 december 2018
Första kvartalet
· 17 januari genomfördes en extra bolagsstämma där stämman beslutade i
enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler
och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det noteras att beslutet var
enhälligt.

· 23 januari genomförde Insplorion finansiering om 10 MSEK genom
emission av konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för avtalet
som tecknats med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO).
Gratis teckningsoptioner gavs till befintliga aktieägare för att
motverka utspädning.

· 15 mars blev Insplorion utsedda till "National Winner" på European
Business Awards. Insplorion utsågs till vinnare i kategorin
Innovation av en oberoende jury bestående av ledande företagsledare,
politiker och akademiker. Insplorion representerade Sverige i
Europafinalen av tävlingen senare under året.

· 28 mars visade resultaten ifrån förstudieprojektet "Miniatyrisering
av ett nanosensorsystem för batterier" att det är möjligt att bygga
mycket billiga fiberoptiska sensorsystem som möter kraven för
batterisensorn.

Andra kvartalet
· 13 april sålde Insplorion en Acoulyte-modul till professor Marletta
vid universitetet i Catania, Italien, som arbetar inom områdena
funktionella bioytor, biosensorer och stimuli-responsiva ultratunna
filmer. Forskargruppen är en av de tidiga användarna av både QCM-D
och NPS-tekniken.

· På Insplorion årsstämma den 17 april omvaldes revisor samt
ledamöterna Gunilla Almgren, Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan
Wahlström (ordförande). Som ny ledamot valdes Ulla-Britt Fräjdin
Hellqvist. Stämman beslutade att Bolaget skall emittera högst 120 000
teckningsoptioner avsett för nyckelpersoner i bolaget. Styrelsen fick
ett bemyndigande om att besluta om nyemission av aktier, emission av
konvertibler och/eller teckningsoptioner som sammanlagt högst kan öka
med 1 300 000 aktier (ca 19,7%). Det noteras att besluten var
enhälliga.

· 24 april deltog Insplorion i svensk-japanska rundabordssamtal med
ministrar, professorer och näringslivstoppar kring energilager. Mötet
skedde inom den delegation där svenskt näringsliv tillsammans med
regeringsmedlemmar uppmärksammade Japan och Sveriges 150 år av
handel.

· 3 maj blev EU projektet Adaptive Control of Energy System (ACES)
beviljat med 10 MSEK där Insplorion kommer att integrera och
demonstrera batterisensorn för energilagring. Elva olika
samarbetspartners inklusive Fraunhofer IFF, VänerEnergi, ABB Power
Grids och Insplorion, kommer att bygga fyra olika
demonstrationsanläggningar där Insplorion finansieras med drygt 0,6
MSEK.

· 14 maj såldes ett X1-system till prof. Yibin Bu vid Southern
University of Science and Technology (SUST) i Kina. Professor Yibin
Bu har tidigare använt X1-systemet när hon gjorde sin
doktorsavhandling på Technische Universiteit i Eindhoven,
Nederländerna.

· 29 maj blev det klart att VINNOVA finansierar Insplorions utveckling
av den fiberoptiska sensorplattformen med 1,7 MSEK inom projektet
"Development of a Nano-Plasmonic Fiber Optic Sensing Platform for
Battery Monitoring" som en del inom Smartare
Elektroniksystem-programmet. Den totala budgeten för projektet är 3,2
MSEK och RISE Acreo är huvudpartnern. Projektet följer de
framgångsrika resultaten från förstudien finansierad av samma program
kring storskalig produktion och användning av fiberoptisk baserad
NPS, som kommunicerades i slutet av mars i år.

· 11 juni köpte ett tyskt forskningsinstitut ett Acoulyte-instrument.
Forskargruppen studerar ljuskänsliga biomaterial där Acoulyte kommer
att användas för att studera realtidssvar av polymerer och proteiner.
Detta är den första försäljningen som genomförts av Insplorions tyska
distributör LOT-QuantumDesign.

· 27 juni sålde Insplorion ett XNano-system till professor Yalong Bai
vid Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) i Kina.
Professor Yalong Bai och hans grupp kommer att använda XNano-systemet
för forskning inom patogener, virus och bakterier. Försäljningen har
genomförts av Insplorions kinesiska distributör Honoprof med ett
ordervärde på knappt 500 000 kr.

Tredje kvartalet
· 16 juli tecknade Insplorion ett samarbetsavtal med Littelfuse för
batterisensorn. Syftet med samarbetet är ökade marknadsaktiviteter
och teknisk utveckling för att påskynda utvecklingen av denna
innovativa batterisensorteknik för bilindustrin.

· 22 augusti tecknade Insplorion ett forskningsavtal med Niigata
University med målet att undersöka och utveckla nästa generations
sensorer för Insplorions Acoulyte-instrument. Professor Kazunari
Shinbo vid Faculty of Engineering på Niigata University i Japan har
stor erfarenhet av att utforma och utveckla ytstrukturer på nanonivå
vilket kan bli ett värdefullt tillskott till utvecklingen av
Insplorions Acoulyte. Avtalet ger också Insplorion licens till
Shinbos forskningsgrupps immateriella rättigheter på tidigare arbete
med plasmoniska gitter i kombination med Quartz Crystal Microbalance
(QCM) tekniken.

Fjärde kvartalet
· 5 oktober anslöts Insplorion till ABB:s utvecklingsnav SynerLeap.
Insplorion och ABB har gemensamt intresse av att effektivisera
batterilagringssystem. Insplorion får inom SynerLeap tillgång till
ABB:s kunskap inom energilagring. Detta kommer att underlätta
kommersialiseringen av batterisensorn för energilagringssystem.

· 2 november anslog Energimyndigheten två miljoner kronor till
Insplorions batterisensorutveckling i projektet "En multiplex
plasmonisk batterisensor för bättre batteristyrning". Projektet drivs
av två forskargrupper på Chalmers tekniska högskola ledda av
professorerna Patrik Johansson och Christoph Langhammer, i samarbete
med China Euro Vehicle Technology AB, (CEVT), Geely gruppens
utvecklingsbolag. Målet är att möjliggöra realtidsmätningar av flera
parametrar på samma sensor. Utöver mätning av kemiska förändringar
ska man även kunna mäta temperaturen i battericellen under drift.
Dessutom kommer nya kemier med natrium-jon (Na-jon) och litium-svavel
(Li/S) batterier undersökas.

· 30 november såldes ett XNano-system med en Acoulyte-ad-on till
professor Souhir Boujday vid Laboratoire de Réactivité de Surface
(LRS), Sorbonne University i Paris. LRS blir ett referenscenter för
Insplorion.

· 19 december inledde Insplorion och Leading Light ett samarbete för
marknadsintroduktion av smarta belysningssystem med
luftkvalitetssensorer.

· 21 december mottog Insplorion en positiv utvärdering av Insplorions
Eurostars-ansökan för finansiering av batterisensorprojektet "InBAT
Sensing". Den totala budgeten för InBAT-sensingprojektet är € 1,6
miljoner med en bidragstäckning på 50-60%.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
· 3 januari tecknade nyckelpersonal aktier med stöd av
teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Antal aktier som
tecknades var 16 000 aktier och bolaget tillfördes totalt 259 200 kr.
I och med teckningen har serie 2016/2018 helt avslutats.

· 17 januari blev det klart att Insplorions InBAT Sensing-projekt
finansieras med 860 000 euro inom Eurostars-programmet. Ungefär 60%
av bidraget riktar sig till Insplorion där AGM Batteries Ltd (UK),
Insplorions samsökande och huvudsamarbetspartner under projektet,
mottar den andra delen. Inom projektet med en total budget på 1,6
miljoner euro kommer InBAT-sensorn att implementeras i fullt
fungerande batteripaket, inklusive integration och styrning av ett
batteristyrsystem (BMS).

· Den 24 januari 2019 beslutade styrelsen efter godkännande av ESGO
att för Insplorion ändra konvertibelvillkoren avseende att lånet
förfaller till betalning på dagen som infaller 15 månader efter dagen
för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet gentemot
tidigare 12 månader. Registrering av emissionsbeslutet skedde vid
Bolagsverket den 5 februari 2018. Konvertering till aktier kan därmed
ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid
Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den dag som infaller
15 månader senare. Löptiden och tiden för konvertering förlängs
därmed med tre (3) månader.

VD-kommentar
Verksamhetsåret 2018 har varit mycket händelserikt. Vi har tagit flera
viktiga kliv framåt och vårt utvecklingsarbete har intensifierats. Vi
har dessutom för närvarande 10 samarbeten där vår sensorteknik
används. Det gäller såväl i större projekt med andra företag som inom
akademin, för både luftkvalitetsensorer, batterisensorer och
instrument. Vi har också framgångsrikt sökt och erhållit bidrag på
drygt 7,6 MSEK.

Vi närmar oss kommersialiseringen av vår luftkvalitetsensor under
2019. Det blir första produkten med vår teknik som volymprodukt.
Tillsammans med det svenska företaget Leading Light ska vi lansera
Insplorions luftkvalitetssensorer. De sätts ihop med befintlig smart
belysning i en produkt för kommuner som både levererar ljus och
övervakar luftkvaliteten.

Det är tillfredställande att vi under 2018 successivt ökat intäkterna.
Totala intäkterna för 2018 uppgick till 2,5 MSEK och det är framför
allt försäljningen av instrument som bidragit. Instrumentaffären är
nu lönsam och ger ett litet bidrag till utvecklingsprojekten. Trenden
för instrumentaffären är lovande och vi förväntar oss en fortsatt
ökning under 2019, även om det bör betonas att det sker från en
nominellt låg nivå.

Under fjärde kvartalet 2018 fick vi vår första kund i Frankrike då
Sorbonne University i Paris köpte ett XNano-system till den
forskargrupp som professor Souhir Boujday bygger upp. Professor
Boujday har tidigare arbetat med våra instrument vid universitetet i
Singapore och kommer nu även att använda XNano-systemet i Paris.
Professor Souhir Boujdays grupp blir ett viktigt referenscenter för
våra produkter såväl i Frankrike som i övriga Europa.

Insplorion har under 2018 erhållit betydande intäkter i form av ny
finansiering. I början på året tillfördes bolaget 10 MSEK via
finansieringsavtalet med ESGO. D...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.