Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-10

Intrum: Intrum har framgångsrikt emitterat en åttaårig obligation om 850 miljoner euro

Intrum har framgångsrikt emitterat en åttaårig, senior icke
säkerställd obligation till en fast räntesats på 3 procent
("Obligationerna"). En ansökan kommer att göras om notering på
Luxemburgbörsens officiella lista. Transaktionen förväntas slutföras
den 19 september 2019, med förbehåll för sedvanliga
stängningsvillkor.

Likviden kommer att användas för att refinansiera 750 miljoner euro av
Intrums utestående seniora obligationer med fast ränta om 1,5
miljarder euro som förfaller 2022 och kan lösas in till 101,375
procent. Överskottslikviden kommer att användas för att refinansiera
den befintliga kreditfaciliteten (RCF). Med emissionen har Intrum
uppnått en utjämnad löptidsprofil, vilket har varit en viktig
målsättning för bolagets refinansieringsstrategi på kort till
medellång sikt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Group Treasury Director
08 546 102 02

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations
08 546 102 02

Viktig information
Erbjudandet görs genom ett så kallat "offering memorandum". Detta
offentliggörande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en
uppmaning att köpa Obligationerna eller något annat värdepapper och
ska inte utgöra ett erbjudande, uppmaning eller en försäljning i USA
eller någon annan jurisdiktion där, eller till någon som, sådant
erbjudande, uppmaning eller en försäljning skulle vara olaglig.

Obligationerna har inte registrerats, och kommer inte registreras, i
enlighet med U.S. Securities Act of 1993, såsom ändrad ("Securities
Act") eller de värdepapperslagar som gäller i annan delstat eller
annan jurisdiktion inom USA, och får inte erbjudas eller säljas inom
USA, eller till, eller på uppdrag av eller till fördel för,
amerikanska personer, utan att de registreras eller undantas från
registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av
registreringskravet i Securities Act. Med anledning av det nu sagda
erbjuds och säljs Obligationerna i USA endast till kvalificerade
institutionella köpare i enlighet med bestämmelse 144A i Securities
Act samt till icke-amerikanska personer utanför USA i enlighet med
Regulation S i Securities Act.

Marknadsföring av Obligationerna i Storbritannien begränsas av
Financial Services and Markets Act 2000 ("FMSA"), och därmed
marknadsförs inte Obligationerna till allmänheten i Storbritannien.
Detta offentliggörande adresseras och riktas endast till personer som
(i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har yrkeserfarenhet i
frågor som rör investeringar (och därigenom utgör så kallade
"investment professionals", kvalificerade investerare, i enlighet med
Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, såsom ändrad ("Financial Promotion Order")),
(iii) omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth
companies, unincorporated associations, etc.") i Financial Promotion
Order, eller (iv) i den utsträckning det inte påverkar den lagliga
distributionen av offentliggörandet i enlighet med vad som tidigare
stadgas, är personer till vilka erbjudandet om att delta i en så
kallad "investment activity" (i enlighet med sektion 21 av FSMA) i
samband med emissionen eller försäljningen av Obligationerna, utöver
vad som sägs i punkt (i) - (iii) ovan lagligen kommuniceras (alla
sådana personer tillsammans hädanefter "relevanta personer").
Obligationerna kommer endast vara tillgängliga för relevanta personer
och ingen annan än sådan relevant person får agera eller förlita sig
på detta offentliggörande.

Detta offentliggörande utgör inte, och ska inte under några
omständigheter utgöra, ett erbjudande till allmänheten och inte
heller en inbjudan till allmänheten i samband med erbjudande i den
mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/1129 (i dess ändrade lydelse) såsom implementerats av Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet ("EES") medlemsstater
("Prospektförordningen"). Erbjudandet och försäljningen av
Obligationerna kommer ske i enlighet med ett undantag under
Prospektdirektivet, såsom implementerats av EES medlemsstater, från
kravet på att upprätta ett prospekt för erbjudande av värdepapper.

Målmarknaden (MiFID II produktstyrning) omfattar endast kvalificerade
motparter och professionella kunder (samtliga distributionskanaler).
Inget så kallat "PRIIPs key information document" (KID) har
upprättats då dem inte är tillgängliga för s.k. retail-investerare
inom EES.

Detta pressmeddelande kan innehålla så kallade "forward looking
statements", framåtriktade uttalanden, i enlighet med sektion 27A i
Securities Act och sektion 21E i Securities Exchange Act of 1934,
såsom ändrad. Dessa framåtriktade uttalanden kan identifieras genom
användandet av framåtriktade terminologi såsom "tror", "uppskattar",
"räknar med", "förväntar", "planerar", "kan", "ska" eller "borde"
eller, i respektive fall, deras negativa motsats, eller andra
variationer eller motsvarande terminologi. framåtriktade uttalanden
innefattar allt som inte omfattas av historisk fakta och innefattar
uttalanden rörande Intrum eller dess dotterbolags intentioner,
övertygelser eller nuvarande förväntningar rörande bland annat
Erbjudandet.

Eftersom framåtriktade uttalanden grundar sig på antaganden eller
uppskattningar, varav många i sin tur baseras på ytterligare
antaganden, och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de
faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de
som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av
många faktorer. Som läsare uppmärksammas du på att framåtriktade
uttalanden inte utgör garantier av framtida prestationer samt att
Intrum och dess dotterbolags resultat av dess verksamhet, finansiella
ställning och likviditet, samt att dess utveckling inom den marknad
de är verksamma i kan skilja sig väsentligt från det som anges eller
föreslås i framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande. Även om
Intrums eller dess dotterbolags resultat från verksamheten,
finansiella ställning och likviditet samt utveckling inom den marknad
de är verksamma stämmer överens med vad som uttryckts i de
framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande, utgör inte detta
en garanti för framtida resultat från verksamheten, finansiella
ställningen, likviditeten eller utvecklingen. Givet dessa risker och
osäkerheter bör du inte förlita dig på framåtriktade uttalanden som
en förutsägelse av faktiska resultat.

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 2019-09-10 kl. 16.10.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster
med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att
utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra
företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta
hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se
till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att
bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som
hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade
bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt
huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq
Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intrum/r/intrum-har-framgangsrikt-emitterat-e...
https://mb.cision.com/Main/8612/2900470/1103594.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.