Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Inwido: Delårsrapport januari - mars 2019

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 april 2019, kl. 07:45 CET.

Ett kvartal i linje med våra förväntningar

Första kvartalet 2019

· Nettoomsättningen ökade till 1 443 MSEK (1 391), en ökning med 4%.
Den organiska tillväxten var -2%.

· EBITA ökade till 45 MSEK och EBITA marginalen ökade till 3,1%.
EBITA ökade till 42 MSEK (37) och EBITA-marginalen ökade till 2,9%
(2,6%) exklusive IFRS 16.

· Operationell EBITA uppgick till 45 MSEK och den operationella
EBITA-marginalen uppgick till 3,1%. Operationell EBITA uppgick till
42 MSEK (56) och den operationella EBITA-marginalen uppgick till 2,9%
(4,0%) exklusive IFRS 16.

· Resultat per aktie före utspädning ökade till 0,58 SEK (0,54).
Koncernchefen kommenterar:
"19 har, i stora drag, börjat i linje med våra förväntningar.
Nettoomsättningen under det första kvartalet ökade med 4 procent
jämfört med motsvarande period föregående år, vilket innebär en
ökning till 1 443 MSEK (1 391). Operationell EBITA i kvartalet blev
45 MSEK. Det lägre resultatet, och därmed även rörelsemarginalen som
blev 3,1 procent, beror främst på en ofördelaktig mix samt att vi i
några få verksamheter inte fullt ut kunnat anpassa kostnaderna efter
en lägre volym i kvartalet. Säsongsmässigt är det första kvartalet
Inwidos svagaste, såväl vad gäller omsättning som resultat.

e-Commerce fortsätter att växa starkt med god lönsamhet
Det första kvartalet 2019 visade mycket tydligt att vår långsiktiga
satsning på e-Commerce, vår enhet för e-handel, fortsätter att skapa
goda resultat. Försäljningen inom denna verksamhet ökade organiskt
med 33 procent jämfört med motsvarande period 2018 och stod under
kvartalet för 9 procent av koncernens totala omsättning. Som vi
förutsåg i bokslutskommunikén har vi dock, trots tillväxten inom
e-Commerce, inte fullt ut kunnat kompensera den ofördelaktiga
försäljningsmixen mot industri med försäljning till det mer lönsamma
konsumentsegmentet. Orderingången ökade med 8 procent under första
kvartalet 2019. Orderstocken vid utgången av kvartalet var
storleksmässigt i nivå med motsvarande tidpunkt föregående år, men
har nu en mer fördelaktig mix i form av en högre andel order mot
konsumentsegmentet. Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter
förändringar i rörelsekapital, är på grund av säsongseffekter normalt
negativt under första kvartalet, men uppgick i år till 51 MSEK.

Stark utveckling inom Inwido Syd och utmaningar inom Inwido Nord
Affärsområde Syd fortsatte att utvecklas mycket positivt under
inledningen av 2019, delvis tack vare en mildare vinter jämfört med
förra året. Försäljningen ökade med 19 procent och rörelseresultatet
mer än fördubblades till 60 MSEK (27). Den fina utvecklingen inom
e-Commerce kompletteras med att de danska verksamheterna fortsätter
att utvecklas starkt. Även bolagen i Storbritannien hade ett positivt
kvartal. Orderstocken vid utgången av kvartalet var 30 procent högre
än vid motsvarande tidpunkt föregående år och med en fördelaktig mix.

Affärsområde Nord utvecklades svagare under perioden främst på grund
av en fortsatt negativ utveckling för de större bolagen i Finland och
Sverige. Industrimarknaden har fortsatt försvagats under kvartalet, i
takt med minskad nybyggnation, medan konsumentaktiviteten är
betydligt lägre under vintermånaderna i linje med det normala
säsongsmönstret. Konsekvensen av detta var att försäljningen minskade
med 4 procent till 848 MSEK samtidigt som rörelseresultatet minskade
till 2 MSEK (39). Vi har inte fullt ut lyckats kompensera volymtappet
i Nord med kostnadsbesparingar i kvartalet. Vi genomför samtidigt
betydande IT-investeringar i våra stora bolag i Sverige och Finland
för att stärka vår framtida konkurrenskraft. Sammantaget har detta
påverkat lönsamheten negativt. Orderingången minskade med 3 procent i
kvartalet, vilket gör att orderstocken är 13 procent lägre än vid
samma tidpunkt 2019, dock med en mer fördelaktig segmentsmix.

Utsikter
Signalerna från våra marknader är blandade. Industrimarknaden i såväl
Sverige som Finland visar få tecken på återhämtning, med
förväntningar om fortsatt minskad aktivitet inom nybyggnation. Vi ser
också tecken på en fortsatt konsolidering av byggmaterialkanalerna på
några marknader, det är dock för tidigt att göra några bedömningar av
om, och i så fall hur det långsiktigt påverkar såväl deras som vår
affär.

Samtidigt är förutsättningarna på de danska och norska marknaderna
stabila och vi ser ett fortsatt underliggande behov av och ökat
intresse för investeringar i bostäder i stora delar av Europa. Vi
anser oss vara väl positionerade för att möta kunders och
konsumenters ändrade beteenden - vår snabbt ökande försäljning inom
e-handel är ett bra bevis på det. Internt fortsätter vi
implementeringen av Simplify-modellen, och ser redan en ökad
transparens och tydlighet kring förmågan att skapa resultat, framför
allt för de mindre verksamheterna, vilket ger förutsättningar för än
mer värdeskapande prioriteringar och investeringar. Vår långsiktiga
förvärvsstrategi ligger fast och vårt arbete med att ytterligare
stärka balansräkningen för att kunna genomföra förvärv fortsätter."

MALMÖ, 25 APRIL 2019

Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90
E-post: peter.welin@inwido.com

About Inwido
Inwido owns and develops companies that improve people's everyday
lives indoors with various products and services. Today, Inwido is
Europe's largest windows group and a natural home for the region's
strongest companies in the areas of comfort, indoor climate and
safety. In 2018, Inwido achieved sales of SEK 6.7 billion and an
operating EBITA margin of 9.9 percent. The Group has some 4,500
employees in total, with operations in Denmark, Estonia, Finland,
Ireland, Lithuania, Norway, Poland, Romania, the UK, Sweden and
Germany.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inwido/r/delarsrapport-januari---mars-2019,c2...
https://mb.cision.com/Main/883/2795708/1031056.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.