Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-26

IRRAS: Rättelse av pressmeddelande: IRRAS offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen om cirka 217 miljoner kronor

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN
ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER
DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Det pressmeddelande som skickades ut 24 mars kl. 13:30 CET innehöll
felaktigt hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.
Hänvisningen är borttagen i pressmeddelandet nedan, som i övrigt
stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet.

Rättelsen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 18:45
CET.

Prospektet avseende företrädesemissionen i IRRAS AB (publ) ("IRRAS"
eller "Bolaget") (Nasdaq First North Premier Growth Market: IRRAS) om
cirka 217 miljoner kronor före emissionskostnader har idag 24 mars
2020, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet
finns tillgänglig på IRRAS hemsida, www.irras.com, tillsammans med
all annan information relaterad till företrädesemissionen. Prospektet
finns även tillgänglig på Carnegies hemsida www.carnegie.se och
Pareto Securities hemsida www.paretosec.com och inom några dagar
även publiceras i Finansinspektionens prospektregister,
https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/.
Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som
ett godkännande av de erbjudna aktierna. Eventuellt
investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de
potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet
att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på
informationen i Prospektet.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank agerar Global Coordinator och Joint
Bookrunner i transaktionen medan Pareto Securities agerar Joint
Bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare.

Om IRRAS

IRRAS AB är ett globalt medicinteknologibolag fokuserat på leverans av
innovativa medicinska teknologier till våra kunder och deras
patienter. IRRAS designar, utvecklar och kommersialiserar produkter
som förbättrar utfallet för patienter och minskar den totala
vårdkostnaden genom att adressera komplikationer associerade med
nuvarande behandlingsmetoder inom neurokritisk vård. IRRAS
marknadsför och säljer sina produkter globalt till sjukhus, via sin
egen säljorganisation i USA och på utvalda marknader i Europa samt
via ett nätverk av distributörer på andra marknader.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, men har även kontor i
München, Tyskland samt i San Diego, Kalifornien, USA. För ytterligare
information, besök www.irras.com.

IRRAS AB (publ):s aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North
Premier Growth Market (IRRAS). Certified Adviser är Redeye AB med
e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576
90.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sabina Berlin
CFO
+46 739 51 95 02
sabina.berlin@irras.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för
offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 13:30 CET.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller
teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där
sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en
medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får
värdepapper som hänvisas till i detta meddelande endast erbjudas i
enlighet med tillämpliga undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan,
Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där sådant
offentliggörande, publicering eller distribution av denna information
skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är
föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare
registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat
material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en
investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta
dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna
utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf
86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är
(i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör
investeringar och som faller inom definitionen av "investment
professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften");
eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d)
i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta
personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta
meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta
personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer.
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder
baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på
det.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta
pressmeddelande har offentliggjorts av Bolaget idag den 24 mars 2020.
Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i
Prospektförordningen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i
enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Fullständig
information avseende Företrädesemissionen kan endast fås genom
Prospektet. IRRAS har inte godkänt något erbjudande till allmänheten
av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver
Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig
för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara
förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att
förvärva eller teckna nya aktier i Företrädesemissionen får endast
fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har
verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för
Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon
annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvariga gentemot någon
annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras
kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller
avseende något annat som omnämns häri.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a)
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för
finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b)
artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593,
som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder
(tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att
friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller
annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har IRRAS
aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har
fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad
bestående av icke-professionella investerare och investerare som
uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara
motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för
spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II
("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör
distributörer notera att: priset på IRRAS aktier kan sjunka och
investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att
IRRAS aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning
eller kapitalskydd och att en investering i IRRAS aktier endast är
lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning
eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig
finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna
och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga
resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan
resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende
kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner
med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a)
en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som
avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare
eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta
någon annan åtgärd avseende IRRAS aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen
målmarknadsbedömning avseende IRRAS aktier samt för att besluta om
lämpliga distributionskanaler.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/irras/r/rattelse-av-pressmeddelande--irras-of...
https://mb.cision.com/Main/16550/3070004/1218771.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.