Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Jays Group AB: Jays Group AB (publ) genomför företrädesemission för att finansiera fortsatt offensiv tillväxt

Regulatoriskt pressmeddelande 15 maj 2019

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM
ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION
ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Styrelsen i Jays Group AB (publ) (”Jays” eller ”Bolaget”) har beslutat att
genomföra en nyemission om ca 41,0 MSEK med företräde för Bolagets
befintliga aktieägare (”Erbjudandet”). Bolaget har genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden säkerställt Erbjudandet till ca
36,9 MSEK, motsvarande 90 % av Erbjudandet. Erbjudandet genomförs i syfte
att ytterligare stärka Bolagets varumärkes- & produktportfölj och stärka
balansräkningen inför framtida förvärvsfinansiering.

Styrelsen i Jays beslutade idag, den 15 maj 2019, med stöd av bemyndigande
lämnat av Bolagets årsstämma den 29 maj 2018, att genomföra en
företrädesemission om ca 41,0 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd
till 90 % genom teckningsförbindelser från befintliga ägare och
garantiåtaganden från externa investerare. Beslutet innebär en
företrädesemission om 45 513 163 aktier till en emissionskurs om 0,90 SEK
per aktie. Vid full teckning i företrädesemissionen kan aktiekapitalet
komma att öka med totalt 6 826 974 SEK till 15 360 692 SEK.

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget, vid full teckning, cirka 41
MSEK före emissionskostnader på villkor i huvudsak enligt nedan.

* Företrädesemissionen är säkerställd till 90 procent genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
* Fem (5) befintliga aktier i Bolaget berättigar till teckning av fyra
(4) nya aktier.
* Teckningskursen är 0,90 SEK per aktie.
* Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen är den 23 maj
2019.
* Teckningsperioden löper från den 27 maj till den 12 juni 2019.

Bakgrund och motiv
Erbjudandet genomförs för att tillföra Bolaget kapital för att genomföra
den koncernstrategi Bolaget presenterade den 15 november 2017. Jays Groups
finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig
lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30
procent. Jays framtida tillväxt kommer baseras på en kombination av både
organisk- och förvärvsdriven tillväxt. Målet med den nya koncernstrategin
är att skapa långsiktiga aktieägarvärden och förvärven planeras främst ske
inom audio-, mobila-, elektronik- eller designområdet med fokus på
kompletteringar samt förstärkningar inom ny teknik, innovativ design,
starka varumärken, starka produkter och produktportföljer samt smart
connectivity. I enlighet med vad Jays kommunicerat tidigare kommer de
förvärvade bolagen, som adderas till Jays Group, även öppna upp möjligheter
till nya marknader och marknadskanaler.

Innevarande år har Jays genomfört två förvärv i syfte att ytterligare
stärka koncernen och komplettera den bas som etablerades under 2018 genom
förvärvet av Krusell koncernen samt den helt uppdaterade organisationen och
produktportfölj som byggts upp i Jays Headphones. I februari 2019
förvärvade Bolaget det prisbelönta danska audiovarumärket CLINT AUDIO i
syfte att etablera koncernens framtida satsning på streamat ljud via
multimedia och smarta högtalare. I mars 2019 förvärvades det tyska
e-handelsbolaget KAVAJ GmbH. Med förvärvet av KAVAJ som bas fortsätter Jays
arbetet med att skapa och bygga ett utökat online-fokus, framförallt via
Amazon, för att öka andelen B2C-försäljing av Jays självständiga och starka
varumärken samt produktportföljer. I syfte att stärka Jays Groups
finansiella ställning för fortsatt tillväxt har Bolagets styrelse beslutat
om att genomföra föreliggande företrädesemission.

”Bolaget har sedan den nya koncernstrategin antogs i slutet av 2017 arbetat
intensivt och tydligt vänt trenden för Jays Headphones samtidigt som vi har
förvärvat flertalet starka varumärken inom nya närliggande produktområden.
Arbetet med att förändra samt betydande utöka vårt sortiment inom
hörlurssegmentet tillsammans med de kompletterande förvärven har gjort att
Jays koncernen idag är ett helt annat bolag jämfört med fram till 2017.
Bolaget har under senaste åren ökat omsättningen från ca 25 miljoner kronor
på rullande 12 månader till dagens prognosticerade omsättning för 2019 på
över 200 miljoner kronor inom främst retail-området. Vi är 1,5 år efter den
nya koncernstrategin beslutades ett helt annat företag än tidigare med bra
möjligheter att fortsätta vår expansion och tillväxt baserat på den
långsiktiga trend som det förändrade användande av smartphones, läsplattor,
smart watches och streamat ljud inklusive musik och röststyrning innebär.
Vi går nu vidare med nästa steg att utveckla koncernens B2C-försäljning
genom ökat online-fokus vilket kommer innebära både ökad marknadsnärvaro
och fortsatt marginaltillväxt” kommenterar koncernchef Henrik Andersson. 

”Styrelsen och företagsledningen vill genom företrädesemissionen skapa
förutsättningar att etablera en stark försäljning på nivåer långt över
tidigare omsättning och att även förstärka vår försäljning via den växande
e-handeln. Vi kommer genom den förstärkta finansiella situationen som
emissionen ger kunna skapa rätt förutsättningar för att växa och att nå
våra lönsamhetsmål snabbare, samt även att förbereda Bolaget för
ytterligare förvärv. Våra största ägare tror starkt på Bolaget och kommer
tillsammans med styrelsen att delta i företrädesemissionen genom utställda
teckningsförbindelser” uttalar sig Anders Bruzelius, styrelseordförande i
koncernens moderbolag Jays Group AB.   

Villkor för företrädesemissionen
Styrelsen har, med stöd av bemyndigande, beslutat att idag, den 15 maj
2019, erbjuda befintliga aktieägare möjligheten att teckna aktier i Jays
Group till en kurs om 0,90 SEK per aktie, genom en företrädesemission.
Företrädesemissionen innebär vid full teckning att aktiekapitalet ökas med
6 826 974 SEK till 15 360 692 SEK och antalet aktier med 45 513 163 till
totalt 102 404 617 aktier. För aktieägare som väljer att avstå från att
delta i företrädesemissionen kommer utspädningseffekten vid full teckning
att uppgå till 44,4 procent. Befintligt antal aktier och aktiekapital såväl
som nytt antal aktier och aktiekapital är beräknat på basis av befintliga
aktier samt nya aktier som för närvarande är under registrering hos
Bolagsverket.

Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs Jays Group cirka 41 MSEK före
avdrag för emissionskostnader.

Avstämningsdag: Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för fastställande
av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter infaller den
23 maj 2019. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter infaller den 21 maj 2019. Första dag för handel i
Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter infaller den 22
maj 2019.

Teckningsrätter: Emissionen ska ske med företräde för de som på
avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. För fem (5)
befintliga aktier i Bolaget ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier. En (1)
befintlig aktie erhålles en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter
berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Handel i teckningsrätter: Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq First
North under perioden från och med den 22 maj 2019 till och med den 10 juni
2019.

Teckningsperiod: Teckning av nya aktier ska ske under perioden från och med
27 maj 2019 till och med den 12 juni 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga
tecknings- och betalningsperioden. Teckning av aktier med stöd av
teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av
aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och
därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det
att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.

Teckningskurs: 0,90 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Handel i BTA: Handel i betald tecknad aktie (BTA) äger rum på Nasdaq First
North från och med den 27 maj 2019 intill dess att emissionen registrerats
hos Bolagsverket.

Rätt till vinstutdelning: De nya aktierna berättigar till vinstutdelning
från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB
förda aktieboken.

Tilldelningsprinciper: Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska
tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på
följande grunder:

* i första hand till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätt,
pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av
teckningsrätter,
* i andra hand till aktieägare och andra som anmält intresse av att
teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande
till deras anmälda intresse, och
* i tredje hand till den som åtagit sig att garantera del av
företrädesemissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
21 maj 2019                                              Sista handelsdag i
aktien med rätt att delta i Erbjudandet
22 maj 2019                                              Första handelsdag
i aktien utan rätt att delta i Erbjudandet
23 maj 2019                                              Avstämningsdag för
deltagande i Erbjudandet
24 maj 2019                                              Beräknad dag för
offentliggörande av prospekt
27 maj – 10 juni 2019                            Handel i teckningsrätter
27 maj – 12 juni 2019                            Teckningsperiod
27 maj  –                                                   Fram till dess
att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket        - Handel
med BTA på Nasdaq First North
14 juni 2019                                              Offentliggörande
av utfallet av Erbjudandet

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Jays Group har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 10 MSEK
motsvarande cirka 24,40 % av emissionslikviden i företrädesemissionen.
Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 26,85 MSEK,
motsvarande cirka 65,60 % av företrädesemissionen. Emissionsgarantierna kan
tas i anspråk vid eventuell bristande teckning i företrädesemissionen upp
till 90 procent av totalt emissionsbelopp, motsvarande cirka 36,85 MSEK.
Sammantaget innebär detta att cirka 90 % av företrädesemissionen är
säkerställd.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB är legal
rådgivare till Jays Group i samband med Erbjudandet.

Prospekt
Prospekt beräknas offentliggöras omkring den 24 maj 2019. Fullständiga
villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden
kommer att finnas tillgängliga i prospektet som publiceras på Bolagets och
...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.