Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-11

K-Fast Holding AB: Delårsrapport januari-september 2020

Nyckeltal för perioden 1 januari-30 september 2020

+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Nyckeltal |    2020 |    2019 |    2020 |    2019 |    2019 |
| | jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | jan-dec |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Hyresintäkter, mkr |  51,0 | 40,5 |  147,7 | 112,1 |  156,8 |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Förvaltningsresultat, |  21,2 |  16,5 | 56,2 |  44,3 |  52,9 |
|mkr | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Periodens resultat, | 99,9 | 64,0 | 303,5 | 197,4 |  365,3 |
|mkr | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Nettoinvesteringar | 271,1 |  141,3 | 1 355,8 |  709,6 | 1 061,1 |
|förvaltningsfastigheter, | | | | | |
|mkr | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Förvaltningsfastigheter| 6 128,2 | 3 919,4 | 6 128,2 | 3 919,4 | 4 396,7 |
|, mkr | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Långsiktigt | 3 444,8 | 1 501,5 | 3 444,8 | 1 501,5 | 2 540,2 |
|substansvärde | | | | | |
|(NAV), mkr | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Antal lägenheter i |  2 043 |  1 562 |  2 043 |  1 562 |  1 711 |
|förvaltning | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Antal lägenheter i |  1 284 |  678 |  1 284 |  678 |  700 |
|pågående | | | | | |
|byggnation | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Antal lägenheter under |  3 356 |  1 095 |  3 356 |  1 095 |  1 340 |
|projektutveckling | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Räntetäckningsgrad, |  2,7 |  2,8 |  2,6 |  2,8 |  2,6 |
|ggr | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Soliditet, % |  42,5% |  28,9% |  42,5% |  28,9% |  41,7% |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Belåningsgrad, % |  42,2% |  61,5% |  42,2% |  61,5% |  40,2% |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Förvaltningsresultat, |  0,61 |  0,66 |  1,65  |  1,77 |  2,05 |
|kr per | | | | | |
|aktie | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Tillväxt i |  -7,3% |  4,6% |  -7,1% |  30,4% |  24,6% |
|förvaltningsresultat | | | | | |
|per aktie, % | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Långsiktigt |  95,99 |  59,43 |  95,99 |  59,43 |  74,96 |
|substansvärde | | | | | |
|(NAV), kr per aktie | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Tillväxt i långsiktigt | 15,4% |  6,6% |  28,1% |  22,5% |  54,4% |
|substansvärde (NAV) per | | | | | |
|aktie, % | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Resultat, kr per aktie |  2,88 | 2,56 | 8,89 |  7,89 |   14,14 |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Antal utestående |  35 889 |  25 264 |  35 889 |  25 264 |  33 889 |
|aktier vid | | | | | |
|periodens utgång, | | | | | |
|tusental | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|  Genomsnittligt antal |  34 649 |  25 028 |  34 144 |  25 010 |  25 830 |
|utestående | | | | | |
|aktier under perioden, | | | | | |
|tusental  | | | | | |
+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
 

VD har ordet - Kapitalanskaffning för att möjliggöra snabbare expansion

Stora delar av det gångna året har präglats av en osäkerhet föranlett av den pågående Covid-19-pandemin. Dessbättre har det visat sig att många bostadsförvaltande bolag har haft begränsad eller ingen negativ påverkan föranlett av den pågående pandemin, vilket även gäller K-Fastigheters verksamhet bortsett att vi upplever aningen längre handläggningstider för bygglov i några av de kommunerna där vi verkar. I mitt VD-ord för årets sex första månader vittnade jag om en transaktionsmarknad för bostadsbyggrätter med mindre konkurrens och kortare processer föranlett av att många bostadsutvecklare med fokus på bostadsrätter och äganderätter valt att dra i handbromsen. Kanske ett klokt beslut då försäljningen av nyproducerade bostadsrätter hade bromsat med 29 procent vid utgången av det andra kvartalet 2020.
För K-Fastigheters del är bostadsbyggrätter vår viktigaste råvara för kommande tillväxt, varför vi istället för att bromsa oss ur den pågående krisen valde att gasa och passa på att göra så många affärer som möjligt av byggrätter på orter där det finns en tydlig efterfrågan på hyresrätter. Hittills i år har vår byggrättsportfölj ökat med 150 procent mot ingående balans 2020. För att kunna växla upp ytterligare valde vi att i augusti, med bemyndigande från bolagstämman i maj, emittera 2 000 000 nya B-aktier till svenska och institutionella investerare, vilket tillförde bolaget 504 mkr före emissionskostnader. Likviden ger oss möjligheten att utöka vår projektportfölj ytterligare med strategiska förvärv av byggrätter.

K-Fastigheter har under tredje kvartalet gjort fem förvärv av byggrätter med en samlad köpeskilling om 163 mkr, vilket vid en första anblick kan uppfattas som relativt små förvärv. Och det är här K-Fastigheter skiljer sig från mängden. I dessa, till synes små förvärv av byggrätter, avser vi att investera totalt ca 1,5 miljarder kronor för att förverkliga och förädla till attraktiva HEM för vår långsiktiga förvaltning. Givet dagens marknadsförutsättningar har vi från fastighetsanalysbolaget Newsec erhållit ett estimerat marknadsvärde om ca 2,1 miljarder kronor vid färdigställande. Därmed bedömer vi det möjligt att skapa ca 600 miljoner kronor i orealiserade värden. Därtill kommer dessa fastigheter vid färdigställande generera ett årligt hyresvärde om ca 100 mkr och summera upp till ca 763 nya HEM.

Därtill håller vi hög aktivitet i vår projektutveckling och byggnation som vid periodens utgång hade 1 284 lägenheter i pågående produktion med en samlad anskaffningskostnad i förhållande till marknadsvärde om 72,4 procent givet att vi inkluderar vinstmarginalen i vår byggverksamhet i dessa projekt. Tack vare vår successiva intäktsredovisning skapar våra pågående byggnationer en stabil värdetillväxt månad för månad. Och som i framtiden vid färdigställande kommer generera ett årligt hyresvärde om 163,4 mkr. Vår projektportfölj ihop med pågående byggnation summerar därmed till 4 640 lägenheter vid periodens utgång.

Den sista september tillträdde vi sista etappen av Folkparken i Växjö, Örnen 33 & 34 som vi köpt av Borohuskoncernen. Projektet om 171 lägenheter var från början tänkt bli ett bostadsrättsprojekt, men där vi ingick överenskommelse om att köpa loss projektet vid färdigställande och istället upplåta bostäderna med hyresrätt. I projektet upplever vi kortsiktigt en hög vakans föranlett av att vi, givet utköpet av ett bostadsrättsprojekt, kom igång senare med uthyrningen än vad vi önskat, samt av att det varit en pågående byggarbetsplats fram till september i år. Projektet som i sig är stort tynger vår ekonomiska uthyrningsgrad kortsiktigt, vid periodens utgång uppgick denna till 92,4 procent. Exkluderat Folkparken-projekt uppgick motsvarande ekonomiska uthyrningsgrad till 98,4 procent. Projektet är nu färdigställt och vi håller hög aktivitet för att öka uthyrningsgraden med ett stadigt inflöde av nya hyresgäster. Långsiktigt är jag väldigt trygg med att området kommer bli ett av våra mer attraktiva då standarden på bostäderna är mycket hög, läget centralt och attraktivt. Den fula ankungen kommer bli en svan, var så säkra.
Bortsett den kortsiktiga vakansen i Folkparken i Växjö utvecklas våra nyckeltal i affärsområde Förvaltning väl och vi kan redovisa vårt bästa kvartal hitintills i år avseende både förvaltningsresultat om 21,2 mkr och en överskottsgrad om 72,4 procent. Förvaltningsresultatet per aktie påverkades negativt av att vi under perioden genomförde en riktad emission och ökade antalet aktier med 2 000 000 till totalt 35 888 528 aktier vid periodens utgång. Vår överskottsgrad på våra äldre köpta fastigheter uppgår till 59 procent samtidigt som våra egenbyggda koncepthus påvisar en överskottsgrad om 82 procent.

Vårt substansvärde per aktie har utvecklats starkt, 28,1 procent sedan årsskiftet, och påverkades positivt med 9 kr per aktie genom den riktade nyemissionen som gjordes till en kurs om 252 kr per aktie.

Sammanfattningsvis har vi precis som under tidigare perioder haft ett högt tempo med mycket aktivitet. Tredje kvartalet 2020 har inneburit kapitalanskaffning för att möjliggöra en snabbare expansion. Jag talar för hela organisationen när jag säger att vi är hungrigare än någonsin. Vårt samlade bestånd av lägenheter i förvaltning, i produktion, i projektportföljen samt genomförda men ej tillträdda förvärv uppgick till 6 751 lägenheter vilket är en ökning med 9,8 procent jämfört med utgången av föregående kvartal i år och ändå är vi bara i början på början på en resa mot evigheten. Vill ni följa med?
Jacob Karlsson, november 2020
Komplett delårsrapport för januari-september 2020 bifogas och finns även tillgänglig på bolagets webbplats, under rubriken Finansiella rapporter (

Författare K-Fast Holding AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.