Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Kabe AB: Kommuniké från årsstämma den 14 maj 2019

KABE Group AB (publ.) höll på tisdagen den 14 maj 2019 ordinarie
årsstämma i Tenhult.

UTDELNING
För år 2018 beslutades en utdelning av 5:50 kr/aktie (totalt 49 500
000 kronor). Avstämningsdag blir 16 maj 2019 och utdelningen utsänds
av EuroClear Sweden AB den 21 maj 2019.

STYRELSE
Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Alf Ekström,
Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson och Maud Blomqvist samt
ny val av Pernilla Ljungbergh. Till suppleanter omvaldes Mikael
Blomqvist och Peter Blomqvist.

På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.
REVISORER
Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer med
auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till årsstämman 2020 utse Brivio Thörner till
valberedningens ordförande.

ARVODEN
Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 000 000 kr, varav 150 000
kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till
styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som
ersättning för övriga tjänster. Arvode ska ej utgå till
suppleanterna. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker
enligt godkänd räkning.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget
förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet
utgivna aktier. Förutsatt att biträde från minst två tredjedelar av
såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna
riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare.

KVARTALSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2019
Rapporten som var tidigare utsänd visade en fakturering på 652 Mkr
(589) med ett rörelseresultat på 48 Mkr (44). Resultatet efter skatt
uppgick till 38 Mkr (33). Rapporten finns i sin helhet på
www.kabegroup.se.

Tenhult 15 maj 2019
Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036-39 37 01 eller
070-744 29 94

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE:
2019-08-21 Lämnas rapport för 2:a kvartalet 2019.
2019-10-31 Lämnas rapport för 3:e kvartalet 2019.

Denna information är sådan information som KABE Group AB (publ.) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 20.00 CET.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon
036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och
försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den
Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett
produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till
återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är
idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt
omsätter koncernen ca 2,75 miljarder kronor (2018) och antalet
anställda uppgår till drygt 650 personer. KABE AB är noterat på OMX
Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kabe-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-den-14-maj...
https://mb.cision.com/Main/1026/2813970/1045318.pdf

Författare Cision