Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-13

Kallelse till extra bolagsstämma i Jays Group AB

else till extra bolagsstämma i Jays Group AB

Regulatoriskt pressmeddelande

Stockholm, 2017-12-13 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Aktieägarna i Jays Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
onsdagen den 4 januari 2018 klockan 11.00, hos Advokatfirman Vinge,
Smålandsgatan 20 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman sker från
klockan 10.30.

Anmälan m.m

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 december 2017, dels anmäla
sig hos bolaget senast onsdagen den 28 december 2017 per brev under adress
”Extra bolagsstämma januari 2018”, Jays Group AB, Att Lisa Forsberg, Åsögatan
121, 116 24 Stockholm eller via e-post lisa@jaysheadphones.com. Vid anmälan ska
namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift
om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets hemsida www.jayheadphones.com. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får
vara högst fem år. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.
Fullmakten i original och behörighetshandlingar bör vara bolaget tillhanda på
ovan angiven adress senast onsdagen den 28 december 2017.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt
låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 28 december 2017, vilket
innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta
förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av ny styrelseledamot och styrelsens ordförande

8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (punkt 2)
Det föreslås att Gert Nordin utses till ordförande vid stämman.

Val av styrelseledamot (punkt 7)

Då styrelseledamot Patrik Mellin har begärt sitt utträde från bolagets styrelse
föreslår valberedningen att Håkan Larsson väljs till ny ledamot i styrelsen
samt till styrelsens ordförande.

Erik Fischbeck kommer i sin egenskap av bolagets, direkt och indirekt, andre
störste ägare att ersätta Patrik Mellin i valberedningen

_____________________

Stockholm i december 2017

Jays Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Andersson, VD
Mobile: +46 (0) 76 199 35 55
Mail: henrik@jaysheadphones.com

Jays Group AB (Publ) är noterat på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified
Advisor är Remium Nordic AB. Denna information är sådan information som Jays
Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 13
december 2017 kl. 08:30 CET

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.