Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Karo Pharma: BOKSLUTSRAPPORT 2018

HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET

· Nettoomsättningen uppgick till 1615,1 (657,6) MSEK, varav fjärde
kvartalet 463,3 (238,7) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 146 %,
varav fjärde kvartalet ökade med 94 %. En stor del av tillväxten
hänförs till under perioden förvärvade produkter.

· Den organiska tillväxten blev + 7,0 % (proforma) för perioden
varav fjärde kvartalet +5,4 %. För perioden svarade läkemedel för en
organisk tillväxt av +3,2 % varav +5,8 % under fjärde kvartalet.

· EBITDA uppgick till 632,2 (169,3) MSEK, varav fjärde kvartalet
165,4 (41,8) MSEK vilket motsvarar en marginal på 39,1 % (25,7 %) för
2018 och 35,7 % (17,5 %) för fjärde kvartalet. EBITDA ökade med 273 %
under perioden jämfört föregående år. (2017 års siffror avser
justerad EBITDA).

· Bruttomarginalen uppgick under perioden till 58,1 % (52,0 %),
varav fjärde kvartalet 55,8 % (48,8 %). Exklusive
milstolpsersättningar i andra kvartalet 2018 och 2017 uppgick
bruttomarginalen till 55,8 % för perioden (50,7 %).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden
till 309,5 (33,5) MSEK, varav fjärde kvartalet 19,6 (-28,8) MSEK.
Under det fjärde kvartalet har lager övertagits från Leo.

· Resultat per aktie blev 4,63 (0,17) SEK, varav fjärde kvartalet
0,17 (-0,42) SEK

· Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid
periodens slut till 398,6 (838,6) MSEK.

· Bolaget har under perioden 18 juni 2018 till och med 27 juli 2018
återköpt 2 464 990 aktier i Karo Pharma inom ramen för det beslutade
återköpsprogrammet. Återköpsprogrammet är därmed fullbordat och
avslutat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· EQT VIII genom det helägda dotterbolaget Karo Intressenter AB
lämnade den 29 oktober 2018 ett rekommenderat offentligt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Karo Pharma att överlåta
samtliga sina aktier i Karo Pharma till Karo Intressenter mot ett
kontant vederlag om 36,90 kronor per aktie i Karo Pharma.
Acceptperioden i Erbjudandet löpte initialt till den 10 december 2018
och förlängdes den 13 december 2018 till och med den 4 januari 2019.

Den 2 januari 2019, offentliggjorde Karo Intressenter att de höjer
vederlaget i Erbjudandet till 38,00 kronor kontant för varje aktie i
Karo Pharma, att de förlängde acceptperioden fram till och med kl.
17.00 (CET) den 17 januari 2019 samt att villkoret avseende
erhållande av erforderliga myndighets- och regulatoriska tillstånd,
godkännanden, beslut eller liknande har uppfyllts. Erbjudandet har
senare förlängts till den 12 februari.

· Med hänsyn till de ägarförändringar som skett har kallelse utgått
till extra bolagsstämma i Karo Pharma Aktiebolag den 14 februari
2019. Stämman har att ta ställning till val av ny styrelse, antal
styrelseledamöter och arvode till styrelsen.

· Den 11 februari presenterades Karo Intressenters förslag till
stämman den 14 februari för bland annat val av ny styrelse. (Se
separat pressrelease per den 11 februari).

TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST IDAG KL 11.00
Rapporten presenteras idag kl. 11.00 via en telefonkonferens som kan
följas via hemsidan www.karopharma.se, eller per telefon 08-505 564
74. Frågor kan ställas både över internet och telefon

KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN

Vi följer vår plan och 4:e kvartalet gav stark tillväxt, ökad vinst
och förbättrade marginaler. I rapporten för 3:e kvartalet
prognostiserade vi årsutfallet för försäljning och EBITDA. Utfallet
blev inom de angivna intervallen.

Under året har verksamheten utvecklats positivt med en i det närmaste
tredubblad försäljning och vinst. Omsättningen ökade 146 % och EBITDA
med 273 %. Den organiska tillväxten på 7,0% (proforma) är glädjande
under ett år med stort fokus på integration. Vi har arbetat intensivt
med att först fullt ut integrera Weifa i vår verksamhet och vi står
nu med en mycket stark organisation och lönsamhetsutveckling i Norge.
Den 1:a mars offentliggjordes förvärvet av LEO-portföljen som
övertogs den 4:e april där 10 väletablerade läkemedel med starka
varumärken förvärvades. Produkterna kännetecknas av en stabil
försäljning och lönsamhet och har förbättrat bolaget totala
bruttomarginal med 5,6%. Genom förvärvet av Leo-portföljen kunde vi
även redovisa en betydande skattemässig intäkt genom att bokföra ett
värde på våra tidigare skattemässiga underskott i balansräkningen.

Under 2018 har vi lyckats med att väsentligt utöka Karo Pharmas
portfölj med intressanta produkter. Karo Pharma har etablerat
distribution på många nya marknader i Europa och övriga världen.
Förvärvet av Leo-portföljen kompletterar vår produktportfölj och
geografi väl.

Vår nya produkt Viruseptin® för behandling av förkylning och
influensaliknande symtom lanserades framgångsrikt under 4:e kvartalet
i Sverige. Vi har tagit marknadsandelar likväl som vi skapat tillväxt
inom förkylningskategorin hos apotekskedjorna. Under 2019 lanseras
Viruseptin® på övriga nordiska marknader.

Vi går in i det nya året med produkter som ska lanseras på den
nordiska marknaden. Ett exempel på detta är Dolerin® som är en
kombination av paracetamol och ibuprofen för behandling av medelsvår
smärta. Läkemedlet är medicinskt godkänt på samtliga nordiska
marknader och kommer lanseras under 2019

2018 var också ett år med stor sorg. I december tvingades vi mottaga
det tragiska beskedet att bolagets styrelseordförande Anders Lönner,
hade avlidit. Anders anda, som starkt bidragit till Karo Pharmas
förändring och framgång under de senaste 4 åren, kommer fortsätta
"sikta högre än du tror är möjligt att nå, arbeta hårdare,
effektivare och utan byråkrati, så kommer framgångarna". Tillsammans
med organisationen kommer jag göra allt för att bibehålla och
genomföra Anders vägvinnande affärsidéer.

Karo Pharma är idag ett attraktivt Specialty Pharma bolag med väl
etablerade varumärken och en intressant "pipeline" av nya produkter.
Vi ser möjligheter att fortsätta vår affärsmässiga konsolidering och
ta ut synergier som förbättrar vår lönsamhet och tillväxt i
kombination med att fortsätta göra intressanta förvärv på ett
kontrollerat sätt.

Avslutningsvis vill jag tacka samtliga medarbetare för verkligt goda
arbetsinsatser.

Vi blickar framåt, mot nya spännande utmaningar, våra prioriteringar
är fortsatt expansion med god lönsamhet.

Peter Blom
VD & koncernchef

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 , peter.blom@karopharma.se
Mats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl
08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/bokslutsrapport-2018,c2740707
https://mb.cision.com/Main/72/2740707/990779.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.