Du är här

2018-05-23

Karo Pharma: KARO PHARMA OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT

STOCKHOLM den 23 maj 2018

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore,
USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis
är föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande att förvärva värdepapper i Karo Pharma AB. Se även
avsnittet "VIKTIG INFORMATION" nedan.

Karo Pharma AB ("Karo Pharma") har upprättat ett tilläggsprospekt, i
tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 11 maj 2018 med
anledning av Karo Pharmas förestående fullt garanterade
företrädesemission, vilket har nu godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Karo
Pharmas hemsida www.karopharma.se, på SEB:s hemsida
www.sebgroup.com/prospectuses samt på Swedbanks hemsida
www.swedbank.se/prospekt.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Karo Pharma den
21 maj 2018 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget har
erhållit en milstolpesbetalning för RORgamma-projektet från Pfizer.

Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har
gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier
i erbjudandet har enligt med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel
med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller
samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av
tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 25 maj 2018.
Återkallelse ska ske skriftligen till Swedbank AB (publ), Emissioner
S85, SE-105 34 Stockholm, Sverige, eller via e-post till
emissioner@swedbank.se. Investerare som anmält sig för teckning av
aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende
återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att
förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av
aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Finansiella och legala rådgivare

SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance är Joint Global
Coordinators och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Karo
Pharma i samband med företrädesemissionen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 maj 2018, klockan 17:30 CEST. Detta
pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och
www.newsroom.cision.com.

OM KARO pharma
Karo Pharma är ett Specialty Pharma företag som utvecklar och
marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo
Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma kommer endast att
ske genom det prospekt som Karo Pharma offentliggjorde den 11 maj
2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz,
Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva
ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som
följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid
med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier
som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att
registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin
nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas,
utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller
överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt
ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.
Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i
Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz,
Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle
kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de
som följer av svensk rätt.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/karo-pharma/r/karo-pharma-offentliggor-tillagg...
http://mb.cision.com/Main/72/2529504/846987.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.