Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-28

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments årsstämma 2019

STOCKHOLM, SVERIGE ? 28 juni 2019. Vid Karolinska Development AB:s (publ)
(?Karolinska Development? eller ?Bolaget?) årsstämma som hölls den 28 juni
2019 beslutade aktieägarna, följande:

Redovisning: beslöts att fastställa resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition: beslöts att godkänna styrelsens och verkställande
direktörens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel,
sammanlagt SEK 296 986 457 balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD: beslöts att bevilja
styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter: beslöts att antalet ledamöter i styrelsen skall vara
sex utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en utan
suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna: beslöts att
ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med SEK
400 000, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten; att
ersättning till övriga ledamöter som ej är anställda i Bolaget ska utgå som
ett fast arvode med SEK 200 000, att betalas ut i proportion till
deltagande i styrelsemöten; att revisorsarvode ska utgå enligt löpande
räkning.

Val av styrelsens ordförande, och styrelseledamöter samt revisorer och
revisorssuppleanter: beslöts att omval sker av styrelseledamöterna Hans
Wigzell, Tse Ping, Vlad Artamonov, Magnus Persson och Theresa Tse; att
nyval sker av Viktor Drvota; att till styrelsens ordförande utse Hans
Wigzell; beslöts att till revisor, i enlighet med revisionsutskottets
förslag, utse Ernst & Young AB, för närvarande med Björn Ohlsson som
huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Instruktion för hur valberedningen utses: beslöts i enlighet med
valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av fem ledamöter. De
fem röstmässigt största ägarna (enligt Euroclear Sweden AB:s register per
den 31 augusti 2019) utser var sin representant. Styrelsens ordförande ska
sammankalla det första mötet. Avstår ägare från sin rätt att utse ledamot
ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till
röstetalet närmast följande största ägare som inte redan utsett eller har
rätt att utse ledamot av valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska
offentliggöras så snart som de har utsetts och senast sex månader innan
årsstämman 2020. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordförande för
valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden
eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som
utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen
förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete ska, om
valberedningen så beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning
på sätt som valberedningen finner lämpligt (med beaktande av de principer
som gäller för hur valberedningen utses). Ändring i valberedningens
sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt. Arvode ska inte
utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för
valberedningen ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill
dess sammansättning av nästa valberedning har offentliggjorts.
Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som enligt Svensk kod för
bolagsstyrning ankommer på den. Valberedningens förslag bygger på tidigare
tillämpade principer för valberedningens sammansättning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare: beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare för det kommande året.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om
överlåtelse av egna aktier: beslöts att bemyndiga styrelsen att, under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
överlåtelse av samtliga egna aktier av serie B som Bolaget vid var tid
innehar. Överlåtelsen får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.
Överlåtelse på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per aktie som ligger
inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse på annat sätt ska
ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för aktier ska erläggas kontant,
med apportegendom eller genom kvittning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier: beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram
till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna, samt mot kontant betalning, genom kvittning
eller betalning med apportegendom, besluta om nyemission av högst så många
nya aktier av serie B som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt
detta bemyndigande motsvarar tjugo (20) procent av det totala
aktiekapitalet, dock att sådan nyemission inte får medföra att bolagets
aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt
bolagsordningen.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
återköp av konvertibler: beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden
fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
återköp av Bolagets utstående konvertibler (Karolinska Development KV1) som
emitterats enligt beslut av extra bolagsstämma 2014. Förvärv av egna
konvertibler ska ske till ett pris som vid beslutstillfället motsvarar
högst marknadsvärdet.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av emission av
teckningsoptioner till styrelseledamot i dotterbolag: beslöts att, i
enlighet med bestämmelserna i 16 kap i aktiebolagslagen, godkänna emission
av teckningsoptioner från Umecrine Cognition AB till Thomas O Blackburn,
styrelseledamot i Umecrine Cognition AB.

Godkännande av styrelsens beslut om en riktad nyemission till
konvertibelinnehavare samt ändring av bolagsordningen: beslöts att godkänna
styrelsens beslut från den 29 maj 2019 om att genomföra en riktad
nyemission av B-aktier till innehavare av bolagets konvertibel 2015/2019
(?Riktade nyemissionen?) samt att styrelsen, verkställande direktören,
eller den styrelsen utser, bemyndigas att, efter det att den Riktade
nyemissionen fullföljts och utfallet är känt, till Bolagsverket för
registrering lämna in den av nedan bolagsordningsändringar som krävs för
att den Riktade nyemissionen ska kunna registreras hos Bolagsverket, se
nedan för alternativa förslag.

Teckningskursen uppgår till 3,74 kronor per B-aktie. Teckningskursen är
baserad på den volymviktade genomsnittliga betalkursen (VWAP) i Bolagets
aktie under en period om 15 handelsdagar som slutade två handelsdagar före
bolagsstämman, med en marknadsmässig rabatt om tre (3) procent på VWAP.

Genom den Riktade nyemissionen kommer högst 124 471 935 nya B-aktier att
emitteras, vilket innebär att det totala antalet aktier kan öka från 64 418
737 till 188 890 672 varav 1 503 098 utgör A-aktier, och Bolagets
aktiekapital kommer att öka med högst 1 244 719,35 kronor, från 644 187,37
kronor till 1 888 906,72 kronor. För det fall samtliga
konvertibelinnehavare har möjlighet att acceptera erbjudandet, innebär det
att totalt 466 miljoner kronor av utestående konvertibelskuld kvittas.

Anmälan om teckning och betalning genom kvittning ska ske under perioden
från och med den 8 juli 2019 till och med den 19 juli 2019.

Sino Biopharmaceutical Limited ("Sino Biopharma") har under vissa villkor
lämnat teckningsåtaganden i den Riktade nyemissionen motsvarande sitt
konvertibellånsinnehav inklusive upplupen ränta. Stämmodeltagarna
informerades om att Sino Biopharma till följd av sitt teckningsåtagande som
mest kan komma att inneha 49 procent av rösterna och 52,5 procent av
aktierna i Bolaget. Att denna information lämnades var ett villkor för den
dispens från budplikt Aktiemarknadsnämnden har beviljat Sino Biopharma i
händelse
av att Sino Biopharmas aktieinnehav i Bolaget genom teckning i den Riktade
nyemissionen skulle uppgå till 30 procent eller mer av röstetalet i
Karolinska Development. Dispensen var även villkorad av att emissionen
beslutades av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna
röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som
innehas och på stämman
företräds av Sino Biopharma. Även detta villkor uppfylldes vid stämman.

Alternativa förslag till ändring av bolagsordningen:
?Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 625 000 kronor och högst
2 500 000 kronor. Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 62 500 000
och till högst 250 000 000.?

?Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 2 500 000 kronor och till
högst 3 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst
250 000 000 och till högst 300 000 000.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan
laddas ner från www.karolinskadevelopment.com

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller
distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller
andra värdepapper i Karolinska Development.

Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller
offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål
för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider
mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan
utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com
TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att ...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.