Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-29

Karolinska Development AB (publ): Karolinska Developments styrelse föreslår åtgärder för att lösa bolagets konvertibe...

STOCKHOLM, SVERIGE – 29 maj 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq
Stockholm: KDEV) (“Karolinska Development” eller “Bolaget”) tillkännager
idag att styrelsen föreslår åtgärder för att lösa Bolagets konvertibellån.
Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission av B-aktier till innehavarna
av det konvertibellån som utfärdades 2015, under förutsättning av
årsstämmans efterföljande godkännande. Sino Biopharmaceutical Limited
("Sino Biopharma") och andra ägare, som tillsammans totalt innehar 84
procent av konvertibellånet, har åtagit sig att delta i emissionen
motsvarande sitt konvertibellånsinnehav inklusive upplupen ränta, med
reservation för att Sino Biopharmas andel av rösterna i Bolaget inte ska
överstiga 49 procent efter den riktade nyemissionen. Sino Biopharmas
teckningsåtagande är villkorat av styrelsegodkännande i Sino Biopharma,
samt av att konvertibelinnehavare representerande minst 95 procent av
konvertibellånet åtar sig att kvitta sina konvertibelinnehav i den riktade
nyemissionen. Uppfyllandet av dessa villkor är således förutsättningar för
den riktade nyemissionen. I samband med genomförandet av
kvittningsemissionen initierar Karolinska Development och Sino Biopharma
ett nytt samarbete för att öppna den asiatiska marknaden för nordiska
innovationer.

Styrelsen i Karolinska Development har, under förutsättning av
efterföljande godkännande vid årsstämman den 28 juni 2019, beslutat om en
riktad nyemission av B-aktier till innehavarna av konvertibellånet för att
möjliggöra kvittning av det utestående konvertibellånet om nominellt 329
miljoner SEK jämte upplupen ränta. Sino Biopharma och andra ägare som
tillsammans innehar 84 procent av konvertibellånet har förbundit sig att
lämna teckningsåtaganden som motsvarar dess konvertibellånsinnehav
inklusive upplupen ränta till och med den 30 juni 2019. Sino Biopharmas
åtagande kommer emellertid inte att leda till att ägandet i Karolinska
Development överstiger 49 procent av rösterna.

Sino Biopharmas åtagande är villkorat av ett styrelsegodkännande i Sino
Biopharma före årsstämman i Karolinska Development, vilket således är en
förutsättning för den riktade nyemissionen. Sino Biopharmas åtagande
förutsätter vidare att konvertibelinnehavare representerande minst 95
procent av konvertibellånet, inklusive Sino Biopharmas innehav, har åtagit
sig att kvitta sina konvertibelinnehav i den riktade nyemissionen.
Slutligen förutsätter Sino Biopharmas åtagande att Aktiemarknadsnämnden ger
Sino Biopharma dispens från budplikt enligt Nasdaq Stockholms
Takeover-regler.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen föreslås beräknas som den
volymvägda genomsnittliga aktiekursen ("VWAP") under de 15 handelsdagar som
infaller fram till två dagar före årsstämman, med en rabatt om 3 procent
beräknad på denna VWAP. De fullständiga villkoren för den riktade
emissionen, inklusive teckningskursen, förväntas offentliggöras senast den
26 juni 2019.

Nordiska life science-bolag och vårdgivare står inför stora utmaningar på
den asiatiska marknaden, inte minst på grund av kulturella skillnader.
Detta är särskilt utmanande för små och medelstora företag. Under
förutsättning att ett slutgiltigt avtal träffas om etableringen av ett
joint venture med Sino Biopharma, avser Karolinska Development att inrätta
ett filialkontor i Kina med uppgiften att överbrygga denna klyfta genom att
öppna den asiatiska marknaden för nordiska innovationer. Karolinska
Development kommer tillsammans med Sino Biopharma att kunna erbjuda
nordiska små och medelstora life science-bolag tillgång till Sino
Biopharmas omfattande distributionsnät. Fokus kommer att ligga på företag
som befinner sig nära marknadslanseringar, med ambitionen att generera ett
positivt kassaflöde till Karolinska Development i ett relativt kort
tidsperspektiv.

Sino Biopharma, noterat på Hongkongbörsen, är en av de ledande
läkemedelskoncernerna i Kina och en betydande befintlig aktieägare i
Karolinska Development. År 2018 uppgick Sino Biopharmas intäkter till 20,9
miljarder RMB (cirka 20,9 miljarder SEK) och vinsten efter skatt till 10,7
miljarder RMB (cirka 14,8 miljarder SEK). Sino Biopharma har tillsammans
med sina dotterbolag närmare 22 000 anställda. Sino Biopharmas
representanter i Karolinska Developments styrelse har inte deltagit i
planering och beslut relaterade till den föreslagna riktade nyemissionen
eller till det asiatiska filialkontoret.

”Konverteringen av det utestående konvertibellånet skulle innebära en
drastisk förbättring av Karolinska Developments finansiella ställning. Det
planerade filialkontoret i Kina kan ge ny potential till vår affärsmodell,
eftersom vi kombinerar vår djupa förståelse för nordiska life
science-innovationer med nätverket och marknadskunnandet hos en av de
största kinesiska investerarna inom hälsovård. Vi ser fram emot detta nya
samarbete, där Karolinska Development, nordiska entreprenörer och Sino
Biopharma tillsammans kommer att kunna erbjuda nya innovativa behandlingar
till miljontals patienter, säger Viktor Drvota, vd för Karolinska
Development AB.

Mer information om den föreslagna transaktionen återfinns nedan.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller
distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller
andra värdepapper i Karolinska Development.

Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller
offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål
för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider
mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan
utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt
investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera
medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag
som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som
kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning
till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass
från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och
forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag
kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med
stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering
tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom
sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med
erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av
professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att
utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande
eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella
investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till
ett starkt globalt nätverk.

MER INFORMATION OM DEN FÖRESLAGNA TRANSAKTIONEN

Om konvertibellånet

Den 2 januari 2015 utfärdade Bolaget ett konvertibellån om nominellt 387
miljoner SEK. Konvertibellånet har en årlig räntesats om åtta (8) procent
från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2019, då den
förfaller till betalning. Ränta aktiveras årligen i efterskott och betalas
i samband med återbetalning av konvertibellånet, förutsatt att konvertering
inte har ägt rum dessförinnan. Konvertibellånet ger rätt att konvertera
konvertibellånet till B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 22 SEK
per B-aktie. Konvertibellånet är registrerat hos Euroclear och noterad på
Nasdaq Stockholm.

Konvertibellånets nominella belopp reducerades till 329 miljoner SEK efter
en kvittningsemission som genomfördes av Bolaget i mars 2017. Det
utestående konvertibellånet, tillsammans med upplupen ränta till och med
återbetalningsdatumet den 31 december 2019, uppgår till 484 miljoner SEK,
förutsatt att konvertering inte har ägt rum dessförinnan.

Sino Biopharma med dotterbolag och övriga ägare som ingått
teckningsåtagande innehar idag konvertibellån i Bolaget till ett nominellt
värde om 276 miljoner SEK, vilket tillsammans med upplupen ränta fram till
och med den 30 juni 2019 uppgår till totalt cirka 390 miljoner SEK. Övriga
ägare som ej ingått teckningsåtagande innehar konvertibellån som uppgår
till ett nominellt värde om 53 miljoner SEK, vilket tillsammans med
upplupen ränta fram till och med den 30 juni 2019 uppgår till totalt cirka
75 miljoner SEK.

Avtalet med Sino Biopharma

Karolinska Development har ingått ett avtal med Sino Biopharma där Sino
Biopharma förbinder sig att stödja en riktad nyemission till
konvertibelinnehavarna.

Viktiga villkor i avtalet:

* Sino Biopharma förbinder sig att teckna B-aktier i en riktad emission
till konvertibelinnehavarna där en del av det konvertibellån,
inklusive upplupen ränta fram till och med den 30 juni 2019, som
innehas av Sino Biopharma kvittas mot B-aktier upp till 49 procent av
andelen röster i Bolaget efter nyemissionen. Sino Biopharmas åtagande
är villkorat av att styrelsegodkännande i Sino Biopharma erhålls före
årsstämman i Karolinska Development, vilket således är en
förutsättning för den riktade nyemissionen. Sino Biopharmas åtagande
förutsätter vidare att konvertibelinnehavare representerande minst 95
procent av konvertibellånet, inklusive Sino Biopharmas innehav, har
åtagit sig att kvitta sina konvertibelinnehav i den riktade
nyemissionen. Sino Biopharmas åtagande förutsätter även att Sino
Biopharma erhåller dispens från budplikt enligt Nasdaq Stockholms
Takeover-regler från Aktiemarknadsnämnden.
* Teckningskursen i nyemissionen...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.