Du är här

2018-04-26

Klövern AB (publ): Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ)

Vid årsstämman i Klövern AB (publ) den 26 april 2018 fattades bland annat
följande beslut.

Vinstutdelning

För räkenskapsåret 2017 beslutades om en utdelning om 0,44 kronor per
stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per preferensaktie.
Utdelningsbeloppet per stamaktie av serie A respektive serie B om totalt 0,44
kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 0,11 kronor och
utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på
fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

Avstämningsdagar för utdelning för stam- respektive preferensaktier
fastställdes till 29 juni 2018, 28 september 2018, 28 december 2018 och 29
mars 2019.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rutger Arnhult, Pia
Gideon och Eva Landén. Ann-Cathrine Bengtson och Fredrik Svensson hade avböjt
omval. Till nya ledamöter valdes Ulf Ivarsson och Johanna Fagrell Köhler. Pia
Gideon omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode om totalt 1 000 000 kronor ska utgå till
styrelsen. Förslaget innebär en ökning med totalt 60 000 kronor i förhållande
till beslutat arvode för 2017. Arvodet fördelar sig i enlighet med följande,
varvid beslutat arvode för 2017 anges inom parantes - ordföranden 400 000
kronor (400 000 kronor) och respektive styrelseledamot 200 000 kronor (180
000 kronor). Styrelseledamot som samtidigt är anställd i bolaget ska inte
erhålla något styrelsearvode. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete
utgår ingen ytterligare ersättning.

Årsstämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det
registrerade revisionsbolaget Ernst&Young AB till bolagets revisor. Arvode
utgår enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

Grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och beakta den
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Grundlönen omprövas varje år. Rörlig
ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier,
utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. För den
verkställande direktören gäller att ingen rörlig ersättning kan utgå och för
övriga ordinarie ledande befattningshavare kan rörlig ersättning utgå med
maximalt tre månatliga grundlöner per år. Utfallande rörlig ersättning
utbetalas i form av ej pensionsgrundande lön. Ledande befattningshavare,
exklusive verkställande direktören, ska även erbjudas att delta i långsiktiga
incitamentsprogram om sådana är inrättade för bolaget.

Styrelsen ska, i enlighet med vad som följer av 8 kap. 53 § aktiebolagslagen,
ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda
skäl för det.

Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en ledamot ska vara
styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra till
röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel
i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad
aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största
aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till
valberedningen, tillfrågas.
Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för
bolagsstyrning.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande att, under tiden
intill nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större
möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet
från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Vidare
syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i
samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv
genom betalning med bolagets egna aktier. Syftet med bemyndigandet medger
inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bolaget innehar vid tiden för årsstämman 60 000 000 egna stamaktier av serie
B.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av stamaktier av serie A och/eller serie B, och/eller
preferensaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning
av aktiekapitalet om högst tio procent baserat på det sammanlagda
aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Antalet
stamaktier av serie A som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock
högst uppgå till tio procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av
serie A utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2018, antalet stamaktier av
serie B som får emitteras med stöd av bemyndigandet får dock högst uppgå till
tio procent av aktiekapitalet som utgörs av stamaktier av serie B utgivna vid
tidpunkten för årsstämman 2018 och antalet preferensaktier som får emitteras
med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till tio procent av aktiekapitalet
som utgörs av preferensaktier utgivna vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, rutger.arnhult@klovern.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder
attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterad på Nasdaq
Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, E-post: info@klovern.se.
180426 Beslut vid årsstämma i Klövern AB (publ).pdf
http://hugin.info/134084/R/2187761/846074.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Klövern AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.