Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-23

Knowit: Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ("Bolaget"), kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 16.00, i Bolagets
lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
fredagen den 20 april 2018,

dels senast fredagen den 20 april 2018 klockan 16.00 ha anmält sitt
deltagande till Bolaget, antingen skriftligen under rubriken
"Årsstämma" på adress Box 3383, 103 68 Stockholm, eller per fax
08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller per telefon
08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella
biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank-
eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med
verkan senast fredagen den 20 april 2018, tillfälligt hos Euroclear
Sweden AB ha låtit inregistrera aktierna i eget namn.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva
sin rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad
och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet
om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som
dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmaktsformuläret kan
erhållas på Bolagets kontor, på Bolagets hemsida www.knowit.se, per
fax 08-700 66 10, per e-post info@knowit.se eller per telefon 08-700
66 00. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till
Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk
person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska
personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman
ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman
genom ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till
stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande
och revisor.

12. Beslut om valberedning inför årsstämma 2019.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14. Beslut om kvittningsemission.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 1

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mats Olsson utses
att som ordförande leda stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 4,75 kronor per
aktie samt att avstämningsdag för utdelning ska vara den 30 april
2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 4
maj 2018.

Förslag till beslut avseende punkterna 9-12

I valberedningen ingår Mats Olsson, styrelsens ordförande och
sammankallande, valberedningens ordförande Lennart Francke, Swedbank
Roburfonder samt Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder, och Jan
Särlvik, Nordea Funds.

Valberedningen föreslår

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju och ingen suppleant;

att styrelsearvoden ska utgå med 220 000 kronor till var och en av de
stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 525
000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott
ska erhålla ett tilläggsarvode med 35 000 kronor, medan
ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med
50 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett
tilläggsarvode med 50 000 kronor, medan revisionsutskottets
ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 100 000 kronor;

att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning;

att omval sker av styrelseledamöterna Camilla Monefeldt Kirstein, Mats
Olsson och Jon Risfelt. Nyval föreslås av Gunilla Asker, Stefan
Gardefjord, Kia Orback-Pettersson och Peder Ramel. Carl-Olof By, Eva
Elmstedt och Liselotte Hägertz Engstam har avböjt omval. Till
styrelsens ordförande föreslås Mats Olsson.

att nyval sker av revisionsbolaget KPMG för tiden intill slutet av
årsstämman 2019;

att årsstämman beslutar att valberedningen ska normalt bestå av en
representant för var och en av de tre röstmässigt största
ägarregistrerade aktieägarna samt styrelsens ordförande, som ska
kalla valberedningen till dess första sammanträde senast i oktober
året före nästkommande årsstämma.

Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som
representerar den röstmässigt största aktieägaren, eller den som
valberedningen eljest utser inom sig.

I det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna avstår från
plats i valberedningen går platsen vidare till den fjärde största
aktieägaren röstmässigt och så vidare till dess att ägarna
representeras av tre aktieägare. För det fall en ledamot lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört ska aktieägaren ha rätt
att utse en ny ledamot.

Om en aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen inte längre
tillhör de tre största aktieägarna, ska ledamoten utsedd av denna
aktieägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som
tillkommit bland de tre största aktieägarna ska tillfrågas och äga
rätt att utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska inte bytas ut
om det endast rör sig om marginella förändringar i röstetalet eller
om större delen av valberedningsarbetet av valberedningens ordförande
bedöms vara klart inför årsstämman.

Namnen på valberedningens ledamöter med uppgift om vilka ägare de
representerar offentliggörs i samband med Bolagets tredje
kvartalsrapport eller, om en ändring sker senare, så snart den har
skett. Valberedningen består fram till dess nästa utses.

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram
förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor,
styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt
eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion.

Arvoden ska ej utgå från Bolaget till valberedningens ledamöter.
Skäliga omkostnader som kan uppstå i samband med valberedningens
arbete ska ersättas av Bolaget.

Förslag till beslut avseende punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen består av
fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och
avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet.

Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den
fasta delen. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i
förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens
prestationer. Den rörliga ersättningen ska villkorad av att Bolaget
inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga
ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.

Pensionsförmånerna bör i normalfallet bestå av avgiftsbestämda
pensionslösningar relaterade till den fasta lönen. För andra
förmåner, t ex förmånsbil och läkarvårdsplaner, gäller att de ska
vara konkurrenskraftiga vid jämförelse med andra aktörer. Vid
uppsägning av anställningsavtal från koncernens sida gäller att
uppsägningstiden inte får överstiga ett år. Avgångsvederlag bör inte
förekomma. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl därför.

Förslag till beslut avseende punkt 14

Bolaget har åtagit sig att svara för lösen av minoretsandelar av
aktier i dotterbolagen Knowit Dataess AS och Knowit Experience AS
samt att svara för lösen av syntetiska optioner utställda i Knowit
Skåne AB.

För att möjliggöra betalning av nu aktuella köpeskillingar och lösen
av syntetiska optioner med utgivande av nya aktier i Bolaget föreslår
styrelsen att årsstämman beslutar om riktade emissioner om totalt
högst 90 000 aktier därvid aktiekapitalet i Bolaget kan komma att
ökas med totalt högst 90 000 kronor och att emissionerna riktas till
säljarna av aktier respektive innehavare av syntetiska optioner i
nämnda bolag på i huvudsak följande villkor. Det antal aktier som
säljare av minoritetsandelar av aktier respektive innehavare av
syntetisk option högst ska äga rätt att teckna utgör dennes rätt till
köpeskilling respektive lösenbelopp delat med teckningskursen,
beräknad som den volymviktade genomsnittliga köpkursen för Bolagets
aktier under en mätperiod bestående av fem handelsdagar före
teckningstiden. Köpeskilling avseende aktier i Knowit Dataess AS och
Knowit Experience AS ska omräknas från norska kronor till den
genomsnittliga köpkursen i svenska kronor under samma mätperiod. Det
slutliga antalet nyemitterade aktier kan bli lägre - men ej högre -
än de maximalt 90 000 aktier som anges ovan. Mätperioden ska vara
fr.o.m. den 2 maj t.o.m. den 8 maj 2018. Teckning ska ske tidigast
den

11 maj 2018 och senast den 16 maj 2018. Respektive säljares och
optionsinnehavares betalning för tecknade aktier ska ske vid teckning
genom kvittning av säljares fordran på köpeskilling respektive
optionsinnehavares fordran på lösenbelopp. Överteckning ska ej kunna
ske. De nytecknade aktierna ska berättiga till vinstutdelning från
och med den dag aktierna upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken för Bolaget. Styrelsen ska dock alltid äga rätt att
besluta att tilldelning av nyemitterade aktier inte ska ske, om
styrelsen bedömer att den fastställda teckningskursen är ofördelaktig
för Bolaget.

Giltigt beslut enligt denna punkt förutsätter att det biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut avseende punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa
årsstämma, ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.