Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-27

Kontigo Care AB: Kommuniké från årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Årsstämman i Kontigo Care AB (publ) avhölls den 27 maj 2019 och i
sammandrag beslutades följande.

· att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning,
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt förslaget till
resultatdisposition.

· att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet
gentemot Bolaget.

· att arvode till styrelsen skall utgå med 150 000 kronor till
styrelsens ordförande, 110 000 kronor till vice ordförande samt med
75 000 kronor vardera till övriga ordinarie ledamöter. Det beslutades
vidare att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd löpande
räkning.

· omval av styrelseledamöterna Ove Joanson, Jan Fock, Michael
Collaros, Alexander Benitez, Juha Thümer och Agneta Bergvall, omval
av Ove Joanson som styrelseordförande samt omval av revisionsbolaget
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, med auktoriserade
revisorn Tobias Albing som huvudansvarig.

· att, i enlighet med beslutsförslaget, inrätta ett
teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöter och
forskningschef (inhyrd konsult) genom (A) emission av högst 350 000
teckningsoptioner av serie 2019/2022:1 till Bolagets helägda
dotterbolag, och (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
av serie 2019/2022:1 från dotterbolaget till styrelseledamöter och
forskningschef i Bolaget för en köpeskilling motsvarande
teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning. Varje
teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot
kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av
volymvägda genomsnittskursen för aktie i Bolaget enligt Nasdaq First
North Stockholms officiella kurslista under de 10 handelsdagarna
under perioden 28 maj - 12 juni 2019.

· att, i enlighet med beslutsförslaget, inrätta ett
personaloptionsprogram 2019/2022 för samtliga anställda som ska
omfatta högst 650 000 personaloptioner. Varje personaloption ska
tilldelas vederlagsfritt och berättiga till teckning av en ny aktie i
Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 150
% av volymvägda genomsnittskursen för aktien enligt Nasdaq First
North Stockholms officiella kurslista under de 10 handelsdagarna
under perioden 28 maj - 12 juni 2019. För att säkerställa bolagets
åtaganden enligt personaloptionsprogram 2019/2022 beslutade även
stämman om emission av teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 till
Bolagets helägda dotterbolag, samt godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner av serie 2019/2022:2 från dotterbolaget.

· att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter.
För mer information, vänligen kontakta: Ulf Kindefält, Verkställande
direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com

IR- och pressfrågor: Anja Peters, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46
(0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök
www.kontigocare.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 maj kl. 12:00 CET.

Om Kontigo Care AB (publ)
Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som
målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och
effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska
lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets
eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer,
AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de
två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling,
för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie
handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets
Certified Adviser är Eminova FK AB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kontigo-care-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/12428/2825524/1052306.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.