Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

Latvian Forest: Delårsrapport jan-jun 2019

· Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till
överskott på 10,803 TEUR

· Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
· Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
· Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR
Delårsrapport jan-jun 2019

· Samtliga aktier i dotterbolagen har sålts vilket lett till
överskott på 10,803 TEUR

· Eget kapital uppgår till 1,154 (0,676) EUR per aktie
· Resultat efter finansiella poster 9.726,4 (18,3) TEUR
· Resultat per aktie uppgick till 0,474 (0,001) EUR
(Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år)

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som
investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i
Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom
att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

- en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.

- att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.

- att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner
allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas.
Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många
fastigheter istället för en enskild, vilket ger en god riskspridning.
Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den
omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och
på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisningsvaluta och all
rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight sker i svenska
kronor.

Resultat

Den 27 mars har Bolagets extrastämma fattat beslut om att godkänna
försäljningen av samtliga aktier i dotterbolagen SIA Latvijas Mezu
Kompanija och Baltic Forest IV SIA. SCA Mezs Latvija, ett helägt
dotterbolag till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, har tillträtt
och betalat aktierna i SIA Latvijas mezu kompanija och Baltic Forest
IV SIA den 8 april 2019. Köpeskillingen för aktierna i dotterbolagen
uppgick till 16,7 MEUR med tillägg av att köparen återbetalde
aktieägarelån motsvarande 9,4 MEUR, vilket motsvarar värdet på
dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter (26,2 MEUR). Den
slutliga köpeskillingen har fastställts genom tillträdesbalansräkning
som motsvarade 120 TEUR i ett positivt nettorörelsekapitalet.

Det bokförda resultatet var 9.726,4 (18,3) TEUR för det första
halvåret för moderbolaget. Under andra kvartalet presterade
moderbolaget ett positivt operativt rörelseresultat av 10.145,3
(17,6) TEUR. Detta är ett resultat av ovannämnda försäljning.

Förre försäljningen uppgick värdet av skogsmark och övrig mark samt
det verkliga värdet på skogstillgångarna till 24.727 TEUR. SCA
värderade värdet på dotterbolagens skogs- och jordbruksfastigheter
till 26.263 TEUR som är 6 % mer än det bokförda värdet.

Latvian Forest Company AB (publ) har den 27 juni 2019 hållit årsstämma
som beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra utdelning till
aktieägarna med EUR 0,54 per aktie. Den 4 juli betalade bolaget
totalt EUR 11 075 973 som motsvarade SEK 5,70 per aktie. Det beror på
växlingskurs av svenska kronan, motsvarande 10,54604 SEK per euro
stämmodagen den 27 juni. Enligt styrelsens förslag skall resterande
fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

Försäljningen har resulterat i en kostnadsökning till med ca 670 TEUR
av vilka 400 TEUR engångskostnad för avveckling av de befintliga och
tidigare skogsförvaltnings avtal, kostnader för juridiska rådgivare
och ökad personalkostnad. Bolaget har också haft ca. 270 TEUR i ökade
engångskostnader för juridiska och finansiella rådgivare på
moderbolagets nivå.

Dessutom har bolaget fått krav från den tidigare styrelseordföranden
Ted Alvenius och den tidigare styrelseledamot och f.d. VD Fredrik
Zetterstrom. gällande kompensation för värdeökning vid försäljningen
av aktier, i av LFC ägda rörelsedrivande dotterbolag. Bolagets
styrelse har tidigare klargjort, i bolagets årsredovisning avseende
2017, att styrelsen anser att dessa avtal inte är tillämpliga.
Bolagets styrelse har anlitat juridisk rådgivare för att bemöta
kraven och klargöra dess grund. Styrelsen har inte gjort
reserveringar i samband med dessa krav.

Styrelsen har beslutat att proaktivt utvärdera investeringsmöjligheter
i fördelaktigt värderad skog i Lettland enligt bolagets befintliga
strategi. Efter utdelning kan kvarvarande likvida medel användas till
sådana investeringar, om bolagets styrelse fattar ett sådant beslut.

Finansiering

Under det första halvåret har inga nyemissioner genomförts. Bolaget
har inga lån.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland olika
aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida
finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att göras med
företräde för befintliga aktieägare, så kallade
företrädesrättsemissioner. Detta hindrar dock inte att riktade
emissioner kan komma att genomföras bl.a. vid förvärv av
fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad
emission kan komma att krävas. Det totala antalet nyemitterade aktier
och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av
konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner
ska sammanlagt kunna uppgå? till högst det antal som ryms inom det
högsta antalet aktier enligt bolagsordningen. Målsättningen är dock
att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission
genomförs.

I samband med ovannämnda beslutade stämman att bemyndiga styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska
kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom
eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och
5 aktiebolagslagen.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 2.297.307 EUR
fördelat på 80.000 A-aktier och 20.431.061 B-aktier. A-aktier
representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie
representerar 0,112 Euro (1,0 SEK) i aktiekapital. De fem röstmässigt
största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit
bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.

Skogsfastighetsmarknaden

Bolagsledningen i Latvian Forest Company tycker fortfarande att det är
en gynnsam marknad för att förvärva enskilda fastigheter och
fastighetsportföljer, trots rekordstarkt intresse bland investerare
om skogstillgångar i Lettland under 2019. De stora investerare som
har genomfört förvärv förväntas vara upptagna med att etablera
rutiner för skogsförvaltning i den nya marknaden och kommer därför
att ha begränsad kapacitet att genomföra förvärv av enskilda
fastigheter. De lokala mindre skogsägarna kommer de att vilja sälja
sina fastigheter efter avverkningarna för att undvika investeringar i
skogsbruksåtgärder samt förbättra sin likviditet.Det ger en möjlighet
att förvärva sådana fastigheter för ett gynnsamt pris.

Den gynnsamma prisnivån på trävaruprodukter som rödde under 2018 har
haft en negativt tendens under första halvåret. Detta motiverar många
av skogsägarna att se över framtidsplaner och planera mera noggrant
sitt kassaflöde som återigen gynnar en mera aktiv marknad för
skogsfastigheter.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Latvian Forest Company AB har undertecknat avsiktsförklaring om
förvärv av 2.232 hektar skog och jordbruksmark i Lettland.
Köpeskillingen beräknas preliminärt uppgå till 4 169 000 Euro.
Portföljen består av 713 hektar skogsmark, 1191 hektar jordbruksmark
samt 328 hektar annan mark som omfattar 33 fastigheter. Sammanlagt
har innehavet virkesförråd motsvarande 160 000 kubikmeter växande
skog av vilka 37 000 kubikmeter är omedelbart avverkningsbara. De
produktiva jordbruksmark motsvarande 730 hektar är uthyrd till lokala
lantbrukare med en årlig inkomst av ca 48 000 EUR.

Resterande 461 hektar jordbruksmark räknar bolagsledningen att kunna
konvertera till skogsmark.

Köpet sker genom förvärv av aktier i ett bolag samt som förvärv av
enskilda fastigheter från en och samma säljare. Köpet kommer att
slutföras efter att LFC genomfört granskning av bolaget och dess
tillgångar. Därefter skall styrelsen godkänna köpet. Det tänkbara
förvärvet kommer att möjliggöra att fortsätta bolagets verksamhet
genom kontinuerliga förvärv av nya skogsmarksportföljer som skall
kunna förbättras genom aktiv förvaltning.

LFC har etablerad ett lettiskt dotterbolag - SIA "Baltijas mezu
investicijas" med avsikt att genomföra förvärv av skogsfastigheter i
Lettland.

Övriga bolagsnyheter

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja
styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson och Andreas Norman
samt att nyvälja Aleksandrs Tralmaks till styrelseledamot. Ulrika
Arver hade avböjt omval. Det beslutades att arvode ska utgå med
sammanlagt 200 000 kronor till styrelsens ledamöter, varav 80 000
kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till
övriga ledamöter som inte erhåller ersättning från bolaget.

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till september 2019 är planerad att
offentliggöras den 22 november 2019.

Redovisningsprinciper

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2
Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av
bolagets revisor.

Stockholm, 2019-08-24

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

RESULTATRÄKNING YTD YTD Q2 2019 Q2 2018 Helår 2018
(TEUR) 2019 2018
Nettoomsättning 15.6 32.0 -0.3 16.4 10.8
Övriga externa -772.3 -77.3 -281.6 -51.8 -142.3
kostnader
Rörelseresultat -756.7 -45.3 -281.9 -35.4 -131.5
Resultat från
finansiella
investeringar
Finansiella intäkter 10,889.9 131.9 10,811.7 67.3 276.2
Finansiella -406.8 -68.3 -384.5 -14.3 -61.6
kostnader
...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.