Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Lifco AB: Beslut vid Lifcos årsstämma 2019

Vid Lifcos årsstämma som hölls i Stockholm den 26 april 2019 fattades
följande huvudsakliga beslut:

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag
bestämde årsstämman utdelningen till 4,60 kronor per aktie.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 30
april 2019.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Ulrika Dellby, Erik
Gabrielson, Ulf Grunander, Anna Hallberg, Annika Espander Jansson,
Johan Stern och Axel Wachtmeister samt nyvaldes Per Waldemarson. Till
styrelsens ordförande omvaldes Carl Bennet.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 5
535 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 230 000 kronor till
ordföranden och 615 000 kronor till var och en av de övriga
bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen.
Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i
revisionsutskottet ska utgå med 240 000 kronor till ordföranden och
120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att
ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 130 000
kronor till ordföranden och 80 000 kronor till var och en av de
övriga ledamöterna.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers
AB för en mandatperiod om ett år. PricewaterhouseCoopers har meddelat
att Eric Salander kommer att vara huvudansvarig revisor. Det
beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsens ordförande att sammankalla
en valberedning inför årsstämman 2020 bestående av styrelsens
ordförande, en representant för envar av bolagets fem största
aktieägare per den 31 augusti 2019 samt en representant för de mindre
aktieägarna. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt
Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befatt-ningshavare innebärande i huvudsak följande.
Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på
varje marknad där Lifco verkar så att kompetenta och skickliga
medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala
ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön,
rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Grundlönen ska beakta den
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Fördelningen mellan grundlön
och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens
ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till
förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja
bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Besluten kan läsas i sin helhet på www.lifco.se.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872

E-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag.
Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande
nischverksamheter med potential att leverera uthållig
resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig
filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på
lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen
har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems
Solutions. Lifco hade vid årsskiftet 146 rörelsedrivande bolag i 29
länder. År 2018 omsatte Lifco 12,0 miljarder SEK med ett
EBITA-resultat på 2 168 MSEK och en EBITA-marginal på 18,1%. Läs mer
www.lifco.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/lifco-ab/r/beslut-vid-lifcos-arsstamma-2019,c...
https://mb.cision.com/Main/5431/2797456/1033072.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.