Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

Lifco AB: Delårsrapport januari-september 2018

Rapportperioden januari - september

· Nettoomsättningen ökade med 17,4% till 8 502 (7 241) MSEK,
organiskt ökade nettoomsättningen med 5,1%

· EBITA* ökade med 22,6% till 1 498 (1 222) MSEK
· EBITA-marginalen* ökade till 17,6% (16,9%)
· Resultat före skatt ökade med 22,2% till 1 260 (1 031) MSEK
· Periodens resultat ökade med 24,3% till 967 (778) MSEK
· Resultat per aktie ökade med 24,0% till 10,42 (8,40) SEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 31,8% till 971
(737) MSEK

· Under perioden har åtta verksamheter förvärvats med en total
årsomsättning om cirka 500 MSEK

· Efter rapportperiodens utgång kommer förvärvet av svenska ERC
Systems att konsolideras

Rapportperioden juli - september

· Nettoomsättningen ökade med 17,8% till 2 787 (2 365) MSEK,
organiskt ökade nettoomsättningen med 6,4%

· EBITA* ökade med 28,7% till 520 (404) MSEK
· EBITA-marginalen* ökade till 18,7% (17,1%)
· Resultat före skatt ökade med 31,3% till 436 (332) MSEK
· Periodens resultat ökade med 28,7% till 327 (254) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 63,2% till 488
(299) MSEK

Resultatutvecklingen i sammandrag

NIO KVARTAL Rull HELÅR
MÅNADER 3 12
mån
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr. 2017
Nettoomsättning 8 502 7 241 17,4% 2 787 2 365 17,8% 11 12,6% 10
291 030
EBITA* 1 498 1 222 22,6% 520 404 28,7% 2 008 15,9% 1 732
EBITA-marginal* 17,6% 16,9% 0,7 18,7% 17,1% 1,6 17,8% 0,5 17,3%
Resultat före 1 260 1 031 22,2% 436 332 31,3% 1 702 15,5% 1 473
skatt
Periodens 967 778 24,3% 327 254 28,7% 1 296 17,1% 1 107
resultat
Resultat per 10,42 8,40 24,0% 3,48 2,73 27,5% 13,96 16,9% 11,94
aktie
Avkastning på 20,0% 18,7% 1,3 20,0% 18,7% 1,3 20,0% 0,7 19,3%
sysselsatt
kapital
Avkastning på 161% 140% 21 161% 140% 21 161% 11 150%
sysselsatt
kapital,
exkl goodwill

* Före förvärvskostnader.

VD-KOMMENTAR

Omsättningen ökade med 17,4% till 8 502 (7 241) MSEK under årets
första nio månader till följd av förvärv, organisk tillväxt och
positiva valutakursförändringar. Alla tre affärsområdena uppvisade
god omsättnings- och resultattillväxt under niomånadersperioden.
Samtliga divisioner inom alla affärsområdena har haft en stabil
utveckling under årets första nio månader med ökad försäljning och
förbättrade resultat. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett
inom de tre affärsområdena.

EBITA före förvärvskostnader ökade med 22,6% till 1 498 (1 222) MSEK
under delårsperioden och EBITA-marginalen ökade med 0,7
procentenheter till 17,6% (16,9%). Lönsamhetsförbättringen hänför sig
huvudsakligen till förvärv och organisk tillväxt. Resultatet per
aktie ökade med 24,0% under niomånadersperioden och uppgick till
10,42 (8,40) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 31,8% under årets
första nio månader till 971 (737) MSEK. Vi har fortfarande
leveransproblem i många verksamheter, vilket lett till förhöjda
lagernivåer. Detta kompenseras emellertid till stor del av ökade
kundförskott inom divisionerna Skog och Miljöteknik.

Hittills i år har Lifco konsoliderat åtta nya verksamheter med en
sammanlagd årsomsättning om cirka 500 MSEK. Efter kvartalets utgång
har Lifco tecknat avtal om att förvärva svenska ERC Systems som är
verksamt inom inspektion och relining av avloppssystem. Förvärven
kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och
finansiella ställning under året.

Även efter årets förvärv har vi ett betydande finansiellt
förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,0 gånger EBITDA
före förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en
nettoskuld på max tre gånger EBITDA.

Fredrik Karlsson

VD

KONCERNENS UTVECKLING JANUARI - SEPTEMBER

Omsättningen ökade med 17,4% till 8 502 (7 241) MSEK till följd av
förvärv, organisk tillväxt och positiva valutakursförändringar.
Förvärv bidrog med 9,4%, den organiska tillväxten uppgick till 5,1%
och valutakursförändringar påverkade positivt med 2,9%. Under
niomånadersperioden konsoliderades Computer konkret, Dental Direct,
Denterbridge, Flörchinger Zahntechnik, Rhein83, Spocs, Toolpacks
norska bilinredningsverksamhet och Wexman.

EBITA* ökade med 22,6% till 1 498 (1 222) MSEK och EBITA-marginalen*
förbättrades med 0,7 procentenheter till 17,6% (16,9%). EBITA*
påverkades positivt av förvärv, organisk tillväxt och
valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA*
positivt med 3,1 procentenheter. Under niomånadersperioden
genererades 36% (33%) av EBITA* i EUR, 28% (30%) i SEK och 15% (14%)
i NOK.

Finansnettot uppgick till -33 (-32) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 22,2% till 1 260 (1 031) MSEK och
periodens resultat ökade med 24,3% till 967 (778) MSEK. Till följd av
sänkta bolagsskatter i Norge, Storbritannien och Sverige har
uppskjutna skatteskulder omvärderats vilket lett till en positiv
engångseffekt om 22 MSEK i perioden.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 95 MSEK
under niomånadersperioden till 1 250 MSEK den 30 september 2018
jämfört med 1 155 MSEK den 31 december 2017. EBITA* i relation till
genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade under
delårsperioden med 11 procentenheter till 161%. Den 30 september 2017
var EBITA* i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital
exklusive goodwill 140%. Förbättringen beror framför allt på ett
högre resultat.

Koncernens nettoskuld ökade med 446 MSEK från den 31 december 2017
till 4 240 MSEK den 30 september 2018. Under första kvartalet
emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån om totalt 1 750
MSEK med en löptid på två år. Likviden från obligationsemissionerna
användes till att refinansiera existerande bank- och obligationslån.
Skulder relaterade till sälj-/köpoptioner samt tilläggsköpeskillingar
avseende förvärv uppgick vid periodens slut till 574 (226) MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden var 0,7 (0,8) den 30 september 2018 och
nettoskulden i förhållande till EBITDA* uppgick till 2,0 (2,4)
gånger. Vid utgången av perioden var 29% av koncernens räntebärande
skulder upptagna i EUR.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 971 (737) MSEK
under delårsperioden, huvudsakligen till följd av bättre resultat.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -580 (-1 333)
MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

KONCERNENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET

I kvartalet ökade omsättningen med 17,8% till 2 787 (2 365) MSEK till
följd av förvärv, organisk tillväxt och positiva
valutakursförändringar. Förvärv bidrog med 7,9%, den organiska
tillväxten uppgick till 6,4% och valutakursförändringar påverkade
positivt med 3,5%.

EBITA* ökade med 28,7% till 520 (404) MSEK och EBITA-marginalen*
förbättrades med 1,6 procent-enheter till 18,7% (17,1%). EBITA*
påverkades positivt av organisk tillväxt, förvärv och
valutakursförändringar. Valutakursförändringar påverkade EBITA*
positivt med 4,1 procentenheter. Under tredje kvartalet genererades
37% (34%) av EBITA* i EUR, 26% (30%) i SEK och 13% (15%) i NOK.

Finansnettot uppgick till -10 (-11) MSEK.

Resultat före skatt ökade med 31,3% och uppgick till 436 (332) MSEK.
Periodens resultat ökade med 28,7% till 327 (254) MSEK.

Genomsnittligt sysselsatt kapital exklusive goodwill ökade med 10 MSEK
till 1 250 MSEK den 30 september 2018 jämfört med 1 240 MSEK den 30
juni 2018. EBITA i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital
exklusive goodwill ökade från 153% den 30 juni 2018 till 161% den 30
september 2018.

Under kvartalet minskade koncernens nettoskuld med 16 MSEK till 4 240
MSEK. Nettoskuldsättningsgraden på 0,7 var oförändrad jämfört med den
30 juni 2018.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 63,2% till 488
(299) MSEK under tredje kvartalet, huvudsakligen till följd av bättre
resultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -288
(-390) MSEK, vilket huvudsakligen hänför sig till förvärv.

AFFÄRSOMRÅDENAS UTVECKLING

Dental

NIO MÅNADER KVARTAL 3 Rull 12 mån HELÅR
MSEK 2018 2017 förändr. 2018 2017 förändr. förändr. 2017
Nettoomsättning 3 041 2 809 8,3% 975 848 15,0% 4 049 6,1% 3 817
EBITA* 583 517 12,8% 192 155 23,9% 767 9,4% 701
EBITA-marginal* 19,2% 18,4% 0,8 19,7% 18,2% 1,5 18,9% 0,5 18,4%

Verksamheterna inom Dental är ledande leverantörer av
förbrukningsvaror, utrustning och teknisk service till tandläkare i
Europa och affärsområdet har också verksamhet i USA. Lifco säljer
tandteknik till tandläkare i Norden och Tyskland samt utvecklar och
säljer journalsystem i Danmark, Sverige och Tyskland. Inom
affärsområdet finns även ett antal tillverkande bolag som bland annat
producerar desinfektionsvätskor, salivsugar, bettregistrerings-,
avtrycks- och bindningsmaterial samt annat förbrukningsmaterial som
säljs till tandläkare via distributörer runt om i världen.

Dentals omsättning ökade med 8,3% till 3 041 (2 809) MSEK under årets
första nio månader. EBITA* ökade med 12,8% till 583 (517) MSEK under
perioden och EBITA-marginalen* förbättrades med 0,8 procentenheter
till 19,2% (18,4%).

Dentalmarknaden är generellt sett stabil. Resultaten för enskilda
bolag inom Lifcos dentalverksamhet kan inom ett specifikt kvartal
påverkas av stora förändringar i valutakurser, kalendereffekter
(exempelvis påsk), vunna eller förlorade förbrukningsupphandlingar
till offentliga kunder eller större privata kunder samt fluktuationer
i utleveranser av utrustning. Under årets första nio månader var det
ingen enskild händelse som hade substantiell påverkan på hela
dentalgruppens resultat.

Från och med januari 2018 konsolideras majoriteten i tyska Computer
konkret som säljer mjukvara till tandläkare och ortodontister.
Bolaget omsatte cirka 3,8 MEUR 2017 och har ett 50-tal anställda.
Från och med april 2018 konsolideras majoriteten av norska Dental
Direct med det danska dotterbolaget 3D Dental som tillsammans omsatte
cirka 135 MSEK 2017 och har drygt 20 anställda. Från och med maj 2018
konsolideras tyska Flörchinger Zahntechnik som oms...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.