Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-29

LifeAssays: Aegirbio AB offentliggör tillväxtprospekt avseende emission av units inför notering på Nasdaq First North Gr...

Styrelsen i Aegirbio AB ("Aegirbio" eller "Bolaget") har för avsikt
att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North
Growth Market, samt har beslutat att i anslutning till noteringen,
med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 3 februari 2020,
erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare
möjligheten att teckna sammanlagt högst 2 000 000 units i Bolaget.
Varje unit består av (1) aktie och (1) teckningsoption av serie TO1
("Erbjudandet"). Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att
tilldela upp till ytterligare 300 000 units i en så kallad
övertilldelningsemission. Anmälningsperioden för att delta i
Erbjudandet löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni
2020 och preliminär första handelsdag är den 26 juni 2020.

I samband med Erbjudandet har Bolaget erhållit teckningsförbindelser
och garantiåtaganden från ett antal externa investerare och
befintliga aktieägare. Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till
5 MSEK, motsvarande cirka 33% av Erbjudandet. Garantiåtagandena
uppgår sammanlagt till 10 MSEK, motsvarande cirka 67% av Erbjudandet.
Detta innebär att Erbjudandet på förhand är fullt garanterat.

Garantiersättning ska utgå genom en emission av 160 000 units till en
teckningskurs motsvarande teckningskursen i Erbjudandet, 7,50 SEK per
unit (motsvarande totalt 1,2 MSEK), det vill säga 12% av garanterat
belopp.

Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett
tillväxtprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.
Tillväxtprospektet, innehållande fullständiga villkor och
anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets
webbplats (www.aegirbio.com) samt på Eminova Fondkommission ABs
webbplats (www.eminova.se). Tillväxtprospektet kommer även att finnas
tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Kunder hos
Nordnet Bank AB kan teckna units direkt på (www.nordnet.se).

Aegirbio avser även att ansöka om upptagande till handel av Bolagets
aktier och teckningsoptioner (TO1) på Nasdaq First North Growth
Market med preliminärt första datum för handel den 26 juni 2020.
Nasdaq Stockholm AB har gjort bedömningen att Aegirbio uppfyller
noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och har meddelat
att ansökan om notering kommer att godkännas under förutsättning att,
bland annat, Bolaget uppfyller tillämpligt spridningskrav.

Motiv till Erbjudandet

Motivet för Erbjudandet är att fortsätta utveckla Aegirbio till ett
marknadsdrivet bolag, i ett första steg genom fortsatt
kommersialisering av Bolagets första produkt MoNATor. MoNATor är en
testservice för laboratorietest (LDT) avsedd för marknaden i USA, som
i ett första steg kommersialiseras på det biologiska läkemedlet
Tysabri, som används vid behandling av sjukdomen Multipel Skleros.
Försäljningen av MoNATor för Tysabri inleddes i USA under första
kvartalet 2020. Parallellt skall ytterligare test på MoNATor tas fram
som LDTs, däribland för läkemedlet Herceptin mot bröstcancer under
2020, vilket ska föras vidare till den europeiska marknaden som
patientnära test (POC), i slutet av 2021 enligt plan. Övriga tester
kommer att tas till marknaderna i USA och Europa de kommande åren
vilket skall säkra Bolagets långsiktiga tillväxt.

Användning av nettolikvid

Nettolikviden avses i huvudsak att användas enligt följande
procentuella fördelning:

1. Kommersialisering (60%): Redan från dag ett kommer Aegirbio
expandera verksamheten mot kunder i USA för behandling av den
neurologiska sjukdomen Multipel Skleros genom testet MoNATor. För
kommande expansion i Europa och USA, både för MoNATor och andra
tester i utvecklingsfasen, krävs ett marknadspenetrerande arbete, det
vill säga en process där Aegirbio gör produkter och service
tillgängliga för så många kliniker som möjligt. Detta innefattar
bland annat det avgörande steget att få försäkringsbolag och publik
sjukvård att betala ersättning för testerna, men även traditionell
marknadsföring genom vetenskapliga och kliniska samarbeten med
nyckelkliniker och läkare, som demonstrerar egenskaperna
Veritope-baserade diagnostiska tester.

2. Forskning och utveckling (25%): Bolaget har som mål att utveckla
fyra nya tester innan 2023. Test för dosering av läkemedlet
Herceptin, ett läkemedel mot bröstcancer, ligger utöver test för
Tysabri närmast kommersialisering.

3. Uppstartskapital (15%): Löpande utgifter såsom löner, legal
rådgivning, patentansökningar och förstärkning av rörelsekapital i
det nya Bolaget i syfte att möjliggöra en accelererande expansion.

Erbjudandet i sammandrag

· Anmälningsperiod: 1 juni 2020 - 15 juni 2020. Om styrelsen
beslutar att förlänga teckningstiden för Erbjudandet kommer detta att
meddelas genom pressmeddelande senast den 15 juni 2020.

· Teckningskurs: 7,50 SEK per unit, vilket motsvarar 7,50 SEK per
aktie. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av
serie TO1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage
utgår ej.

· Erbjudandets storlek: Totalt omfattar Erbjudandet högst 2 000 000
units bestående av högst 2 000 000 aktier och högst 2 000 000
teckningsoptioner (TO1). Emissionskursen för varje unit är 7,50 SEK,
vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 7,50 SEK.
Teckningsoptionerna (TO1) utges vederlagsfritt. Vid fullteckning i
Erbjudandet tillförs Bolaget initialt cirka 15 MSEK före avdrag för
emissionskostnader om cirka 2,5 MSEK.

· Övertilldelningsemission: Vid stor efterfrågan har styrelsen
möjlighet att tilldela ytterligare högst 300 000 units, motsvarande
upp till 2,25 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,124
MSEK i en så kallad övertilldelningsemission.

· Emissionslikvid: Vid fullteckning i Erbjudandet och därefter fullt
utnyttjande av teckningsoptioner (TO1) senast under mars 2021
tillförs Bolaget ytterligare cirka 18 MSEK före avdrag för
emissionskostnader om cirka 1,0 MSEK, alternativt 20,7 MSEK före
avdrag för emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK i det fall full
övertilldelning har skett.

· Teckningsoptioner (TO1): En (1) teckningsoption (TO1) ger rätt att
teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 26 juni 2020-26 mars
2021 till en kurs om 9,00 SEK.

· Värdering: Aegirbios värdering uppgår till cirka 50 MSEK (innan
Erbjudandet).

· Teckningsförbindelser: 5 MSEK motsvarande cirka 33% av
Erbjudandet.

· Garantiåtaganden: 10 MSEK motsvarande cirka 67% av Erbjudandet.
· Preliminär första handelsdag: 26 juni 2020 på Nasdaq First North
Growth Market.

· Minsta teckning: Det lägsta antal units som kan tecknas är 730
units, motsvarande 5 475 SEK, men därutöver är det möjligt att teckna
valfritt antal units.

Utspädning

Antalet aktier kommer, vid fulltecknat Erbjudande, öka med 2 000 000
från 6 700 878 till 8 700 878, vilket motsvarar en utspädning om
cirka 23,0% av kapital och röster i Bolaget efter registrering av de
nya aktierna hos Bolagsverket. När ersättningar inom ramen för
lämnade garantier sker kan ytterligare maximalt 160 000 units
emitteras, vilket ger en total utspädning om cirka 24,4% beräknat på
samma sätt. Vid full övertilldelning om ytterligare 300 000 units
inkluderad lämnad garantiersättning kommer utspädningen istället
uppgå till cirka 26,9%. Vid fulltecknat Erbjudande, lämnad
garantiersättning och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna senast
i mars 2021 blir utspädningen cirka 39,2% exklusive eventuell
övertilldelning, respektive cirka 42,3% inklusive full
övertilldelning.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman
Lindahl KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Eminova
Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet
och har även utsetts till Aegirbios Certified Adviser. Nordnet Bank
AB agerar Selling Agent i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Linde, VD, AegirBio AB

Epost: m (martin.linde@sensodetect.com)linde@aegirbio.com
Telefon: +46 706730968

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika
patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och
optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är
det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast
- en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under
2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100
gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

"One size fits all" resulterar i att patienter med låga
läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna
läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna
osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över - eller
underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga
resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer
vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar
samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett
försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som
används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros
(MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023.
Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest,
dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC
("Point-of-care") för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen
finns även PON ("Point-of-need") test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i
Aegirbio och investerare ska inte teckna eller förvärva några
värdepapper annat än på grundval av informationen i
tillväxtprospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte
heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner
eller units till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle
vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person
eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt,
registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt.
Tillväxtprospektet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet
hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land
där sådan distribution eller Er...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.