Du är här

2018-06-22

LifeAssays: RESULTAT AV OMRÄKNING AV TECKNINGSOPTIONER I SERIE 2017/2018 I LIFEASSAYS

LifeAssays AB (publ) ("LifeAssays") har i enlighet med villkoren för
utgivna teckningsoptioner i serie 2017/2018 (LIFE TO6B) genomfört en
omräkning enligt optionsvillkoren föranledd av genomförd
företrädesemission av units beslutad på extra bolagsstämma den 4 maj
2018.

Teckningsoptioner serie 2017/2018

Teckningskursen har inte räknats om utan motsvarar 70 procent av den
volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för
aktien i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga
volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag då
bolaget offentliggör sin Q2-rapport 2018 eller, om bolaget inte
offentliggör någon sådan rapport, med början den 31 augusti 2018
("Beräkningsperioden"), dock lägst vid var tid gällande kvotvärde och
högst tre gånger vid var tid gällande kvotvärde. Teckning med stöd av
teckningsoptionerna kan ske under en sammanhängande period om tre
kalenderveckor med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång,
dock senast med start den 5 oktober 2018.

Omräkning föranledd av företrädesemission av units

Efter omräkning berättigar 1 teckningsoption till teckning av 0,00148
B-aktier. Teckning kan endast ske av ett jämnt antal aktier.
Avrundning sker nedåt till närmaste hela aktie.

Efter omräkning fordras således minst 676 teckningsoptioner för
teckning av en ny aktie. Om exempelvis den volymviktade
genomsnittskursen under den aktuella mätperioden blir 10 kronor kan
således en person som innehar 676 teckningsoptioner, efter
omräkningen, teckna 1 ny aktie till en teckningskurs om 7 kronor.

Minskning av aktiekapitalet och fondemission

Extra bolagsstämma den 4 maj 2018 beslutade även om minskningar av
aktiekapitalet och om fondemission. Även dessa beslut kan komma att
påverka villkoren för teckningsoptionerna så snart de har
registrerats hos Bolagsverket, eftersom de innebär en förändring av
aktiens kvotvärde och teckningskursen ska vara lägst vid var tid
gällande kvotvärde och högst tre gånger vid var tid gällande
kvotvärde.

Tidigare omräkning efter sammanläggning av aktier

Se även pressmeddelande av den 14 maj 2018 vilket redogör för tidigare
verkställd omräkning föranledd av sammanläggning av aktier med
avstämningsdag den 15 maj 2018.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders
Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla,
tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och
patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget
levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga
analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se
www.lifeassays.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/lifeassays/r/resultat-av-omrakning-av-teckning...
http://mb.cision.com/Main/15162/2555449/864905.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.