Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-20

LightAir AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Aktieägarna i LightAir AB (publ), org. nr 556724-7373 ("LightAir" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020 ("stämman"). Stämman kommer att genomföras med poströstning. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av aktier till närstående.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska

dels                 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 1 december 2020,

dels                 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är LightAir tillhanda senast tisdagen den 8 december 2020. Anmälan kan göras:

-           per e-post till bolagsstamma@lightair.com,eller

-           per post till Svetsarvägen 15, 2 TR, 171 41 Solna
(märk kuvertet "LightAir AB, bolagsstämma").

 

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare ska bifogas poströstningsformuläret.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.lightair.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress som för anmälan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan omregistrering, så kallad rösträttsregistrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd senast torsdagen den 3 december 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör begära rösträttsregistrering hos förvaltaren.

Poströstning

Med anledning av den pågående spridningen av det virus som orsakar covid-19 (coronaviruset) har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning, i enlighet med lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 december 2020, använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lightair.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska i god tid innan stämman skickas till Bolaget per post till adressen ovan eller per e-post till bolagsstamma@lightair.com.Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den 8 december 2020. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Aktieägaren kan inte poströsta på annat sätt än genom att markera ett av de i formuläret för poströstning angivna svarsalternativen, Ja eller Nej, för varje förslag till beslut. Om en aktieägare inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den aktuella frågan.

 

Förslag till dagordning

1.         Val av ordförande vid stämman.

2.         Val av en eller två justerare.

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5.         Godkännande av dagordningen.

6.         Beslut om riktad emission av aktier till närstående.

 

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår advokat Håkan Hjulström som ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Val av en eller två justerare (punkt 2)

Styrelsen föreslår Lars Andersson och Jan Lundström, Tazlina AB, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.

Beslut om riktad emission av aktier till närstående (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 727 276 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 090 914 kronor, till en teckningskurs om 2,75 kronor per aktie. Teckningskursen är samma som i av styrelsen beslutad företrädes- och riktad emission. Nyemissionen får tecknas av Bolagets styrelseordförande och marknadschef och är en del av den företrädesemission och riktade emission som styrelsen har beslutat om. Styrelseordförande och marknadschef har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen och satsar ytterligare på Bolaget i denna riktade emission. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ökat delägarskap och samtidigt stärka bolagets finansiella ställning. I övrigt ska följande villkor gälla:

a. Rätt att teckna:
a. Bolagets styrelseordförande Ulf Lindstén med bolaget Coastal Sweden AB har rätt att teckna 545 456 aktier.
b. Bolagets marknadschef Roger Sogge har rätt att teckna 181 820 aktier.

b. Teckning av aktierna ska ske genom kontant betalning under perioden från och med 9 december 2020 till och med den 17 december 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
 
c. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok.

d. Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.
 

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier

I LightAir finns totalt 36 469 904 aktier med en röst vardera, således totalt 36 469 904 röster.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar inför stämman

Handlingar inför stämman hålls tillgängliga senast två veckor innan stämman på Bolagets hemsida (www.lightair.com).

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före stämman, senast den 29 november 2020, per post till adressen ovan eller per e-post till bolagsstamma@lightair.com.Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.lightair.com senast den 4 december 2020. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Stockholm i november 2020

LightAir AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

Martin Eliasson
Ekonomichef, LightAir AB (publ)
0766-36 94 90
martin.eliasson@lightair.com

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.