Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-17

Lundin Petroleum AB: Finansiell uppdatering för det andra kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 31 juli 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar sin rapport för det andra
kvartalet 2019 onsdagen den 31 juli 2019. Prospekteringskostnader om cirka
34 MUSD före skatt och en valutakursvinst om cirka 34 MUSD kommer att
redovisas för det andra kvartalet 2019.

Dessa poster är till större delen icke kassaflödespåverkande och kommer
inte påverka operativt kassaflöde eller EBITDA.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 34
MUSD före skatt för det första kvartalet 2019, vilket kommer att
kompenseras av en skatteintäkt om cirka 26 MUSD. Prospekterings-kostnaderna
avser främst de torra borrningarna på strukturerna Vinstra och Otta i
PL539, Korpfjell Deep i PL859, JK i PL916, samt Lynghaug i PL758.

Valutakursvinst
Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 34 MUSD
för det andra kvartalet 2019. Både den norska kronan och Euron förstärktes
gentemot US dollarn med cirka 1 procent under det andra kvartalet 2019.
Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser till
balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Petroleum ibland
olja från tredje part. Intäkter från försäljning av olja från tredje part
uppgick under det andra kvartalet 2019 till 44,2 MUSD, vilket kompenserades
av inköp av olja från tredje part till samma belopp. Någon vinst eller
förlust uppkommer därmed inte för det andra kvartalet 2019 avseende denna
tredjepartsförsäljning.

Ändring av redovisningsprincip avseende under- och överuttag
Lundin Petroleum redovisade tidigare intäkter för perioden baserat på
producerade volymer (entitlement method). Lundin Petroleum har beslutat att
ändra redovisnings princip för sådana under- och överuttag och kommer från
och med den 1 april kommer intäkterna motsvara sålda volymer (sales
method). Detta innebär att förändringar i under- och överuttag inte längre
redovisas som övriga intäkter, värderade till marknadsvärde utan istället
redovisas som en justering av kostnaderna, värderad till produktionskostnad
inklusive avskrivningar. Under det andra kvartalet 2019 uppgick underuttag
till 1.0 Mboepd.

Publicering av rapport och audiocast den 31 juli 2019
Lundin Petroleums rapport för det andra kvartalet 2019 kommer att
publiceras onsdagen den 31 juli klockan 07.30, följt av en live audiocast
som startar klockan 08.30. Lyssna till vd och koncernchef Alex Schneiter
och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens
utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:

Sverige:   +46 8 519 993 55
Norge:     +47 23 500 211
Storbritannien:     +44 203 194 05 50
Internationellt (avgiftsfri)    +1 855 269 26 05

https://lundinpetroleum.videosync.fi/2019-07-31-q2

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker ?LUPE?). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch  

 

  Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch  

 

   Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive Lundin Petroleums framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Petroleum har
inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade
uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa
framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland
annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och
utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
Lundin Petroleums årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående
lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska
resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i
sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen
föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin Petroleum - Q2 2019 Financial update - V5-20190717sv

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.