Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-19

Lundin Petroleum AB: Oljefyndighet på Goddostrukturen, på Utsirahöjden i norska Nordsjön

 Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda
dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har gjort en oljefyndighet vid
prospekteringsborrning 16/5-8s, med målsättning att nå Goddostrukturen i
PL815 som ligger cirka 14 kilometer söder om Edvard Griegfältet i norska
Nordsjön.

Det primära målet med borrningen var att påvisa olja i porös berggrund,
liknande den som påträffats i Rolvsnesfyndigheten åt nordväst. Borrningen
påträffade uppsprucken och vittrad berggrund i en oljekolonn som uppskattas
till 20 meter, brutto. Omfattande insamling av data och borrkärnor
genomfördes och reservoaren uppvisar egenskaper liknande de som påträffats
på Rolvsnes, de två fyndigheterna kommunicerar däremot inte.

Preliminärt uppskattas bruttoresurserna till mellan 1 och 10 miljoner fat
oljeekvivalenter (MMboe), men det finns en tydlig potential för ytterligare
resurser i det större Goddo-området och omkringliggande berggrund.

Strategin för utvärdering och kommersialisering av den geologiska modellen
för berggrunden på Utsirahöjden, kommer att baseras på
produktionsresultaten från Rolvsnes förlängda borrtest, där
produktionsstart planeras till mitten av 2021, och på information som
samlats in på Goddo och omkringliggande områden. Berggrunden bidrar redan
med produktion till de två horisontella borrningarna i den norra delen av
Edvard Griegfältet. Tellus East-fyndigheten, som meddelades tidigare i år,
har en reservoar som liknar den på Rolvsnes och Goddo, och kommer att
produceras som en del av ett framtida kompletterande borrprogram på Edvard
Grieg.

Borrningen Goddo genomfördes med den halvt nedsänkbara borriggen Leiv
Eiriksson. Lundin Norway är operatör för PL815 med en licensandel om 60
procent. Partners är Concedo och Petoro med licensandelar om 20 procent
vardera. Leiv Eirikssonriggen kommer nu användas av operatören
ConocoPhilips Skandinavia för ett prospekteringsprogram om tre borrningar
norr om Utsirahöjden. Lundin Petroleum har en licensandel om 20 procent i
två av dessa borrningar; Enniberg och Hasselbainks, båda belägna i PL917,
där borrning beräknas påbörjas under det fjärde kvartalet 2019.

Lundin Petroleum är ett av Europas ledande oberoende bolag för
prospektering och produktion av olja och gas. Bolaget fokuserar på
verksamhet i Norge och är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker ?LUPE?). Läs
mer om Lundin Petroleums verksamhet på www.lundin-petroleum.com

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch     Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 795 23 60 75
sofia.antunes@lundin.ch   Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-petroleum.se

Denna information är sådan som Lundin Petroleum AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 19 augusti 2019 kl. 08:00 CEST.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör
"framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning).
Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden")
avser framtida händelser, inklusive Lundin Petroleums framtida resultat,
affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar,
men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver
och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och
fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter,
framtida borrningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter.
Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida
resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt
antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara
framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och
resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och
återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna
och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som
uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser,
förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller
framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller
fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta",
"förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse",
"potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror"
och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och
kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper
kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka
att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som
förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att
dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och
sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är
gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Petroleum har
inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade
uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa
framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland
annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och
utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till
nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala
risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och
finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i
detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i
Lundin Petroleums årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående
lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska
resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i
sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen
föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga

* Lundin Petroleum - Goddo exploration well result-V1-19082019sv

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.