Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-24

Malmbergs: Delårsrapport januari - september 2022

Delårsrapport i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 472039 (443389) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 26552 (32322) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 22732 (31458) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 17440 (25141) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,18 (3,14) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11 008 (12169) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - september 2022 till 472 039 (443 389) kkr.
  
Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 22 732 (31 458) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 8,0 (12,1) procent och soliditeten uppgick till 63,5 (64,4) procent. Resultatet per aktie uppgick till 2,18 (3,14) kr.
Varulager
Varulagret den 30 september 2022 uppgick till 273 862 kkr jämfört med 211 835 kkr den 30 september 2021. Den 31 december 2021 uppgick varulagret till 236 755 kkr. 
Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - september 2022 uppgick till 3 016 (21 140) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11 008 (12 169) kkr. Likvida medel uppgick per 30 september 2022 till 33 777 kkr jämfört med 70 600 kkr 30 september 2021 och 72 959 kkr 31 december 2021. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45 000 (45 000) kkr den 30 september 2022.
Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 177 (170) personer den 30 september 2022. Den 31 december 2021 var antalet anställda 173 personer. 

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 394 782 (366 165) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 17 702 (23 621) kkr.

Kumla den 24 november 2022

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Johan Folke

Styrelseledamot och VD

Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-58 77 00.

Denna information är insiderinformation som Malmbergs Elektriska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 klockan 12.15 CET.

Malmbergs Elektriska AB (publ)    Box 144    692 23  Kumla    tel 019-58 77 00    Org nr 556556-2781    www.malmbergs.com

Författare Cision