Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-23

Matra Petroleum AB: Kommuniké från årsstämman i Matra Petroleum samt beslut om fortsatt bolagsstämma avseende val av st...

Årsstämman 2019 i Matra Petroleum AB (”Matra Petroleum” eller ”Bolaget”)
hölls idag den 23 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i
Matra Petroleum samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt
att överkursfond och årets resultat, totalt 241 235 456 kronor, balanseras
i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Då något förslag till styrelse inte presenterats på årsstämman och
nuvarande styrelsen inte stod till förfogande för omval beslutade
årsstämman att samtliga punkter avseende styrelseval skulle hänskjutas till
en fortsatt bolagsstämma som kommer att äga rum den 13 juni 2019. Tid och
plats kommer att meddelas senare på bolagets hemsida.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter meddelade även att de har för avsikt
att avgå. Aktieägare med 56% av rösterna har meddelat att man utvärderar
den nuvarande situationen och alternativ.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd
räkning.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor för Bolaget.
PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan
Rippe kommer fortsätta vara huvudansvarig.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga
styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta
om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller
utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens
gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för
aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital
för att bredda Bolagets ägarbas, öka Bolagets flexibilitet eller i samband
med förvärv. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans
av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett
teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas
till det kallelsen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.matrapetroleum.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.
Telefon: +46 (0) 85 03 01 550
E-post: info@mangold.se

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 103 90
Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email:
ir@matrapetroleum.com

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på
prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda
dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 170 olje-och gasrättigheter som täcker
en yta om 18 470 hektar (45 640 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras
reserver uppgår till omkring 22,8 miljoner fat oljeekvivalent. Matra
Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod
MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser
(www.mangold.se,Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se).

Bilaga

* MATRA_2019_05_23_sve

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.