Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-02

Medfield Diagnostics: Delårsrapport Tredje kvartalet 2018 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

· Omsättningen uppgick till 4 336 (6 766) KSEK

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 438 (-2 394) KSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,11) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -9 100 (-6 791) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli - 30 september 2018

· Omsättningen uppgick till 1 625 (2 911) KSEK

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -803 (-65) KSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,00) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 880 (-3 819) KSEK

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2018

Marknad

Medfield har erbjudits att delta i ansökan till ett EU-projekt inom
Horizon 2020 som heter "Swiftcare" och leds av Philips. Projektet, om
det beviljas, kommer att ge Medfield bra förståelse för
systemintegration (system av system) och en möjlighet att aktivt
integrera MD100 i en demonstration för stroke och trauma. Bolaget har
även erbjudits att delta i en ansökan för ett projekt med rubriken
"Holistisk och integrerad krishantering med avancerad teknik och
utrustning vid trafikolyckor" (HIEM) tillsammans med ett
internationellt konsortium. Projektet, om det beviljas, kommer att ge
Medfield en bra förståelse för traumavård i Kina och samtidigt ge en
möjlighet att integrera MD100 i en vårdsystemutvecklingsstudie.
Beslut meddelas i slutet av 2018. Medfield är också en av flera
medsökande till Vinnova i det av Prehospital ICT Arena utformade
projektet "PreTest" gällande etablering av en regional prehospital
testbädd som innebär möjligheter till simulering och vidareutveckling
av prehospitala vårdprocesser.

Medfield var värdar när det kinesiska medtech-företaget ORICH besökte
Göteborg i slutet av augusti. ORICH och Medfield diskuterade
möjligheter till samarbete med Medfield Asia runt MD100.

Medfield skrev i september ett avtal med Stavanger Universitetssjukhus
(SUS) om vetenskapligt samarbete inom utveckling av teknologier för
blödningsdetektion i bröstkorg och buk. Detta samarbete förväntas
leda till en fortsatt utveckling av produkter inom
blödningsdetektion.

I september gjorde den holländska ambulansorganisationen i University
Medical Center Gröningen, (UMCG) ett besök hos Medfield, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Prehospital Informations and Communication
Technology Arena (PICTA) på Lindholmen. UMCG undersöker
förutsättningarna för en klinisk studie i Holland samt hur MD100 kan
integreras i deras ambulanssystem.

Medfield utförde en produktdemonstration hos Försvarsmedicincentrum
(FömedC) i Göteborg under en kurs i traumakirurgi i fältsjukhusmiljö.
Demonstrationen var mycket uppskattat och genererade stort intresse
från militär sjukvårdspersonal.

Produktutveckling och Kvalitet

Designöverföring av MD100 från Medfield till tillverkaren Propoint har
genomförts som ett steg i kvalitetssäkring av tillverkningen av
MD100. CE-certifieringsprocessen har fortsatt som planerat och ett
mindre antal MD100 har levererats till Intertek för testning.

EMC och radiotest har genomförts och testrapporter levereras från
Intertek till Medfield i början av november. Mycket arbete har lagts
på produktion av teknisk dokumentation och dokumentation i
kvalitetssystemet vilket är en förutsättning för att kunna slutföra
certifieringen.

Studier
Kliniska undersökningar och patient-inklusioner har under 2018 ökat på
ett tillfredställande sätt. I VGR01 är det totalt 98, i TICH01 totalt
134, i HMRI (AUS) totalt 26, i MODS (Norge) totalt 13 och i MF05
(friska frivilliga) totalt 501.

Nedanstående diagram visar totalt inkluderade patienter per studie och
år samt hur patient-inklusionerna ökat betydligt under 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 24 oktober signerade Medfield och Equinor (fd Statoil) ett Term
Sheet omfattande en investering i Medfield. Investeringen
presenterades i det pressmeddelande som skickades till marknaden den
25 oktober. Investeringen och styrelsens förslag till en
företrädesemission kommer att behandlas på en extra bolagstämma den 9
november. Se kallelse på:
https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artik...

I oktober deltog Medfield på försvarmässan Defence Tech Connect i
Tampa, Florida. Som en del av förberedelserna till mässan blev MD100
rankad som en av de mest intressanta teknologierna. Det gav Medfield
möjlighet att presentera bolaget och demonstrera MD100 för det
amerikanska försvaret. Demonstrationen och presentationen genererade
stort intresse som kommer att följas upp genom personliga kontakter.

VD kommentar

Bolaget fortsätter arbetet mot en kommersialisering av MD100 och
genomför flera aktiviteter för att på olika sätt, vid sidan av det
teknikorienterade arbetet förbereda marknaden, t.ex. genom
nätverksutveckling och samarbeten regionalt, nationellt och
internationellt. Ett resultat av detta är att vi på kort tid fått
stort intresse från potentiella partners i Europa och genom Medfield
Asia i Kina. Utvecklingsteamet är fortsatt fokuserade på
kvalitetsarbete och på att möta de krav som presenteras i den
standard som reglerar pre-hospital medicinteknik (IEC 60601-1-12).
Det är glädjande att se att testerna för CE-certifiering av MD100
fortsätter enligt plan och att det går bra. Medfield samarbetar med
specialistkompetenser för att fortsätta utveckla tekniken och har ett
starkt fokus på att klara kraven och att möta marknadens
förväntningar. Teamet fortsätter med att arbeta systematiskt med att
skapa förutsättningar för att få ett bra patientunderlag från de
pågående studierna med såväl kvalitativa som kvantitativa data.

Aktien

Per den 30 september 2018 uppgick antalet aktier i bolaget till 21 277
979.

Personaloptionsprogram

Medfield har ett av bolagsstämman beslutat personaloptionsprogram.
Fullt nyttjat omfattar optionsprogrammet 1 061 002 aktier. Totala
utspädningen kan maximalt bli cirka 4,8 procent.

Principer för delårsrapportens upprättande

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

2019-02-22 Bokslutskommuniké för 2018

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 2 november 2018

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen

Mikael Persson Styrelseordförande

Bengt Arne Sjöqvist Styrelseledamot

Stefan Jacobsson Styrelseledamot

Claes Beckman Styrelseledamot

Erik Brobjer Styrelseledamot

Stefan Blomsterberg VD

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/medfield-diagnostics/r/delarsrapport-tredje-kv...
http://mb.cision.com/Main/11638/2662831/938147.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.