Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-22

MIDWAY HOLDING: Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen
den 24 april 2018 kl. 16.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen, Stora
Nygatan 35, Malmö.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår att ingen
utdelning ska lämnas samt att valberedningen föreslagit ändringar i
styrelsen och byte av revisorer.

Kallelsen återfinns på bolagets hemsida www.midwayholding.se. Att
kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 26 mars
2018 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och
Inrikes Tidningar den 26 mars 2018.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Midway Holding AB (publ)
Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma
tisdagen den 24 april 2018 kl 16.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen,
Stora Nygatan 35, Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
onsdagen den 18 april 2018, dels senast onsdagen den 18 april 2018 kl
12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB
för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd
onsdagen den 18 april 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid
före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs på bolagets hemsida
(www.midwayholding.se), genom e-post till midway@midwayholding.se,
skriftligen under adress Midway Holding AB, Gustav Adolfs Torg 47,
211 39 Malmö eller per telefon 040 - 30 12 10. Vid anmälan ska anges
namn, person- eller organisations¬nummer, antal aktier, telefon
dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som
avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan. Fullmakts¬-formulär tillhandahålles på bolagets
webbplats www.midwayholding.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

17. Förslag till beslut om utseende av valberedning
18. Avslutning
Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)
Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken bestått av
Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft, har lämnat
följande förslag:

Ordförande vid stämman: styrelsens ordförande Lennart Pihl
Styrelseledamöter: omval av Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Svante
Nilo Bengtsson och Roger Stjernborg Eriksson samt nyval av Anna
Söderblom och Joel Eklund (dvs sex ordinarie ledamöter utan
suppleanter).

Styrelseordförande: omval av Lennart Pihl.
Styrelsearvode: 1 050 000 kr, att fördelas med 350 000 kr till
styrelsens ordförande, med 100 000 kr till Anders Bergstrand och med
150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets
hemsida www.midwayholding.se.

Revisorer (punkterna 13 och 15)

Revisorer: Valberedningen föreslår att Midway ska ha ett registrerat
revisionsbolag utan suppleanter och att det registrerade
revisionsbolaget Deloitte AB nyväljs till revisorer för tiden till
slutet av årsstämman 2019. I Midway fullgör styrelsen de uppgifter
som ankommer på ett revisionsutskott. Styrelsens rekommendation i
fråga om val av revisorer överensstämmer med valberedningens förslag.

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare,
återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)
Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en
valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i
valberedningen har Tibia Konsult AB föreslagit omval av Jan
Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft. Valberedningen ska ha
de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av
valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört
sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den
avgående ledamoten.

Dokumentation m m
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8
kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls
tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.midwayholding.se,
senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så
önskar och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen.

I Midway Holding AB finns totalt 24 517 272 aktier, varav 8 440 126
A-aktier och 16 077 146 B-aktier. Dessa aktier berättigar till
sammanlagt 100 478 406 röster.

Malmö i mars 2018

Styrelsen för Midway Holding AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av Sverker Lindberg, tel 0705 - 46 31 03.

Denna information lämnades för offentliggörande den 22 mars 2018 kl
11:00.

Midway Holding AB (publ), Gustav Adolfs torg 47, 211 39 Malmö, Org.nr.
556323-2536

Tel: 040 - 30 12 10, Internet: www.midwayholding.se, E-mail:
midway@midwayholding.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/midway-holding/r/kallelse-till-arsstamma-i-mid...
http://mb.cision.com/Main/1503/2478063/809527.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.