Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

Misen Energy AB: Oren revisionsberättelse avseende 2019-års årsredovisning och koncernredovisning för Misen Energy AB (p...

Revisionsberättelsen har publicerats idag på svenska och engelska på
bolagets hemsida.

Rapporten i sin helhet återfinnes nedan.

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Misen Energy AB (publ.), org.nr 556526-3968

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Inga uttalanden görs respektive uttalande

Vi har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen för
Misen Energy AB (publ.) för år 2019 och vi har utfört en revision av
koncernredovisningen för Misen Energy AB (publ.) för år 2019.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 3-62
i detta dokument.

Vi avstår från att uttala oss om årsredovisningen. På grund av att det
förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden i vår
rapport är så betydelsefullt, har vi inte kunnat inhämta tillräckliga
och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för ett
revisionsuttalande avseende årsredovisningen.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31
december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom
de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med koncernredovisningens övriga delar.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för
uttalanden varken till- eller avstyrker vi att bolagsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för koncernen.

Grund för uttalanden

Bedömningen av värdet på moderbolagets andelar i dotterbolaget Misen
Enterprises AB, som uppgår till 332 359 TSEK vilket motsvarar drygt
99% av moderbolagets totala tillgångar och därmed representerar en
avsevärd del av moderbolagets tillgångar, är helt beroende av
utvecklingen av de pågående juridiska processerna mellan deltagarna i
JA.

Med hänsyn till den betydelsefulla osäkerhetsfaktorn avseende det
slutliga utfallet av skiljedomsförfarandet avseende JA har vi inte
kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende moderbolagets redovisade värde på Misen Enterprises AB
varken vid årets ingång eller per 31 december 2019.

Eftersom ingående värdering av aktier i dotterbolag ingår i
fastställandet av det finansiella resultatet, har vi inte heller
kunnat avgöra om det hade varit nödvändigt med ändringar när det
gäller årets resultat, så som det redovisas i moderbolagets
resultaträkning.

Vi har utfört revisionen av koncernredovisningen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat avseende revisionen av
koncernredovisningen är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Upplysning av särskild betydelse

Som framgår av förvaltningsberättelsen under rubrikerna
"Redovisningsmässig behandling av Joint Activity", "Förberedande
utredningar avseende brott" och "Domstolsförhandlingar mot Center of
Financial Leasing LLC (tidigare Sberbank Leasing)" är koncernen
inblandad i flertalet rättstvister. Utfallet av dessa rättstvister
kan få en väsentlig påverkan på koncernens finansiella resultat och
ställning. Osäkerheten i utfallet av dessa tvister är vid datumet för
koncernredovisningens utgivande fortsatt stor. Vi har inte modifierat
vårt uttalande i detta avseende.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa
uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen under rubrikerna
"Finansiering av Koncernens svenska verksamhet", "Bolagets förväntade
framtida utveckling och fortsatta drift" samt "Misen Energy sluter
ytterligare ett finansieringsavtal" där det framgår att koncernen har
undertecknat ett finansieringsavtal om upp till 12 miljoner euro för
finansiering av koncernens svenska verksamhet och undertecknat ett
finansieringsavtal med en ny finansiell partner den 13 mars 2020 på
upp till 1 miljon EUR. Som framgår av koncernens balansräkning
överstiger koncernens kortfristiga skulder koncernens
omsättningstillgångar med 35 091 TSEK. Vidare är koncernen inblandad
i flertalet rättstvister där utgången fortsatt är förknippad med
väsentlig osäkerhet och där ett negativt utfall skulle kunna innebära
väsentliga kostnader som inte täcks av ingånget finansieringsavtal.
Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets
förmåga att fortsätta verksamheten.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 67-73. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna
andra information.

Vårt uttalande avseende koncernredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.

I samband med vår revision av koncernredovisningen är det vårt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller
koncernredovisningen, enligt International Financial Reporting
Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när
så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra
något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. På grund av de förhållanden som beskrivs i avsnittet
Grund för uttalanden kunde vi inte inhämta tillräckliga och
ändamålsenliga revisionsbevis som grund för våra uttalanden avseende
denna årsredovisning.

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

·
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

·
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

·
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.

·
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om koncernredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksam...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.