Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-08

Moberg Pharma: Valberedningens förslag till årsstämman 2019

STOCKHOLM, 8 april 2019. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar att
bolagets valberedning har beslutat att lägga fram följande förslag
för beslut till årsstämman 2019.

Observera att särskilda omständigheter föreligger då samtliga förslag
avser det förkortade verksamhetsåret 1 januari - 30 juni 2019. Nästa
årsstämma kommer därmed att äga rum redan under det fjärde kvartalet
2019.

Valberedningen
Valberedningen, som utgörs av ordföranden Gillis Cullin
representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Fredrik Persson
representerande Zimbrine Holding, Anders Lundmark och Thomas Eklund,
ordförande i styrelsen för Bolaget, föreslår att till ordförande vid
årsstämman välja Thomas Eklund.

Årsstämmans ordförande
Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja
Thomas Eklund.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av
deras arvoden

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till
fyra (4) personer och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mattias Klintemar
och Andrew B. Hochman för en mandatperiod som sträcker sig fram till
och med nästa årsstämma. Thomas Eklund har efter tre år som
styrelsens ordförande och fyra år som styrelseledamot valt att avgå
som ledamot och ordförande. Geert Cauwenbergh, Sara Brandt och Anna
Malm Bernsten har efter sju år, två år respektive ett år i styrelsen
valt att ej stå till förfogande för omval i syfte att möjliggöra en
utformning av styrelsen som är bättre anpassad för Bolagets nya
situation och fokus. Valberedningen föreslår nyval av Peter Wolpert
som ny ledamot och arbetande ordförande i styrelsen. Valberedningen
föreslår även nyval av Fredrik Granström.

Peter Wolpert var med och grundade Moberg Pharma 2006 och har sedan
dess varit Bolagets VD. Sammanlagt har Peter mer än 20 års erfarenhet
som VD, strategikonsult och entreprenör samt är styrelseledamot för
MedUniverse AB. Hans tidigare erfarenhet innefattar bland annat
medgrundare till Ibility AB och positioner som VD för Athera
Biotechnologies och strategikonsult på McKinsey & Co. För att skapa
förutsättningar för en mer ändamålsenlig organisation för Bolagets
nya inriktning och med anledning av Thomas Eklunds avgång från
styrelsen har Peter erbjudit sig att avgå från sin position som VD
och stå till förfogande för val till styrelseledamot och arbetande
ordförande i styrelsen.

Fredrik Granström är advokat och delägare på Hansen Advokatbyrå och är
Bolagets juridiska rådgivare sedan Bolaget grundades 2006. Sammanlagt
har Fredrik mer än 20 års erfarenhet som rådgivare, entreprenör och
bolagsjurist. Han har tidigare bland annat innehaft positioner som
bolagsjurist på AstraZeneca, Sendit AB, Microsoft Corporation och som
styrelseordförande i Soundtrap AB.

Valberedningen föreslår ett sammanlagt årligt styrelsearvode om 870
000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170
000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd
styrelseledamot. I syfte att kompensera för det ytterligare arbete
som Peter Wolpert kommer att utföra i Bolaget i egenskap av arbetande
styrelseordförande föreslår valberedningen därutöver ett arvode om 61
000 kronor per månad till Peter Wolpert.

Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation,
omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig
revisor med mandattid till slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och
dess arbete

Valberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt
följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att
ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller
ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclears utskrift av
aktieboken per den 31 mars 2019, som vardera utser en representant
att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill
dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma.

För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna
inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största
aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess
att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter
ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt
största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om
Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person
från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en
majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till
Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom
gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte
vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av
valberedningen ska tillkännages senast fyra månader före nästkommande
årsstämma. Då nästkommande årsstämma kommer att infalla inom sex
månader efter årsstämman 15 maj görs därmed en avvikelse från Svensk
kod för bolagsstyrning. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess
arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av
att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt
principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclears utskrift av
aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post.
Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras
arbete i valberedningen.

Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut
till nästkommande årsstämma:

a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e) Förslag till revisorer
f) Förslag till arvode för Bolagets revisorer
g) Förslag till regler för valberedningen inför nästföljande årsstämma

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: +46 70 735 71 35, +1 908 432 22 03
(US),e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, telefon: +46 707 66 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

Denna Information
Denna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 8 april 2019 kl. 16.00 CET.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på
kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade
substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 - en ny utvärtes
behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av
+800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under
första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för
smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda
läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli
marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har
huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap
på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/valberedningens-forslag-till-...
https://mb.cision.com/Main/1662/2783197/1021663.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.