Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-22

Momentum Group AB: Kallelse till årsstämma i Momentum Group AB (publ) den 29 augusti 2019

Aktieägarna i Momentum Group AB (publ), org.nr 559072-1352 (?Bolaget?),
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 augusti 2019 kl. 16:00 på
IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inpassering till
stämman påbörjas kl. 15:30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
fredagen den 23 augusti 2019,
* dels anmäla sig till Bolagets huvudkontor per post under adress
?Årsstämma den 29 augusti 2019?, Momentum Group AB (publ), Box 5900,
102 40 Stockholm, per telefon
010-454 54 90 eller via e-post arsstamma2019@momentum.group senast
fredagen den 23 augusti 2019.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer
(organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella
biträden, högst två. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt
uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande
fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU)
2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. Läs mer om Momentum Group ABs
behandling av personuppgifter i Bolagets integritetspolicy som finns
tillgänglig på Bolagets webbplats.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 23 augusti
2019.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda
skriftlig under­tecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella
behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighets­handlingar som visar att de på egen hand får företräda den
juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan
angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan
erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets webbplats.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1.     Stämman öppnas.

  2.     Val av ordförande vid stämman.

  3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.

  4.     Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

  5.     Val av en eller två justeringspersoner.

  6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  7.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av
Bolagets revisor.

  8.     Verkställande direktörens anförande.

  9.     Beslut

          a)  om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

          b)  om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen,

          c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10.     Redogörelse för valberedningens arbete.

11.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

12.     Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

13.     Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

14.     Val av registrerat revisionsbolag.

15.     Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

16.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier.

17.     Övriga ärenden.

18.     Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 11?14 ENLIGT OVAN

Vid årsstämman den 22 augusti 2018 beslöts att bemyndiga styrelsens
ordförande att kontakta de röstmässigt största aktieägarna och be dessa att
utse fyra ledamöter att, jämte styrelseord­föranden, utgöra valberedning
inför kommande styrelseval. I enlighet härmed har följande personer utsetts
till ledamöter i valberedningen: valberedningens ordförande Tobias
Lönnevall (utsedd av Nordstjernan), Marianne Flink (utsedd av Swedbank
Robur Fonder), Lilian Fossum Biner (utsedd av Handelsbanken Fonder),Tom
Hedelius samt styrelsens ordförande Jörgen Wigh.

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 45 procent av totalt
antal röster, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 29
augusti 2019 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2           Val av ordförande vid stämman.

Styrelsens ordförande Jörgen Wigh.

Punkt 11      Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

Fem ordinarie ledamöter.

Punkt 12      Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

Ett sammanlagt styrelsearvode om 1 730 000 SEK (fg år 1 700 000 SEK) att
fördelas enligt följande:

Styrelsens ordförande: 610 000 SEK (fg år 600 000 SEK)

Övriga ledamöter: 280 000 SEK per ledamot (fg år 275 000 SEK)

Dessutom föreslås särskilt arvode utgå till ersättningsutskottets ledamöter
(2 personer) med
50 000 SEK (fg år 50 000 SEK) per person samt till revisionsutskottets
ordförande med 60 000 SEK (fg år 50 000 SEK).

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med Bolaget och i den
mån gällande lagstift-ning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera
sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdes-skatt från av
styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under
förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Revisionsarvode ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13      Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Omval av nuvarande styrelseledamöter Charlotte Hansson, Stefan Hedelius och
Gunilla Spongh. Nyval av Johan Sjö samt Göran Näsholm som
styrelseledamöter. Nuvarande styrelseledamot Fredrik Börjesson och
styrelseordförande Jörgen Wigh har avböjt omval.

Nyval av Johan Sjö som styrelseordförande.

En presentation av samtliga styrelsens ledamöter som föreslås för om- och
nyval återfinns på bolagets webbplats.

Punkt 14      Val av registrerat revisionsbolag.

Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisorer för tiden
till och med årsstämman 2020.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 9 OCH 15?16 ENLIGT OVAN

Punkt 9 b        Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 88,8 MSEK
delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel,
522,4 MSEK, balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 3,20
kronor per aktie och att måndagen den 2 september 2019 ska vara
avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas
genom Euroclear Sweden ABs försorg torsdagen den 5 september 2019 till dem
som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

Punkt 15        Fastställande av riktlinjer för bestämmande av ersättnings-
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning
till ledande befattnings­havare med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till verkställande direktören och
övriga ledande befattnings­havare i Momentum Group. Momentum Group strävar
efter att erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig och som
därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den
totala ersättningen varierar i förhållande till den enskildes ansvar och
prestationer och kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara
marknadsmässig och avspeg­la det ansvar som arbetet medför, kompetens och
prestation. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön kan i normalfallet uppgå till maximalt 40 procent av den fasta
lönen och ska i huvud­sak baseras på koncernens och det egna
ansvarsområdets resultattillväxt och lönsamhet.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt
incitamentsprogram ska föreslås årsstämman, och, om så är fallet, huruvida
det föreslagna långsiktiga incitaments­programmet ska innefatta överlåtelse
av aktier i Bolaget.

Ålderspension och sjuk- och sjukvårdsförmåner ska utformas så att de
återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara
premiebestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela
företagsledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa
förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Övriga anställningsvillkor såsom exempelvis uppsägningstid och
avgångsvederlag ska vara marknadsmässiga och inte i något fall överstiga 12
månaders uppsägningstid och 12 månaders avgångsvederlag. Inget
avgångsvederlag ska utgå vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger
frångå ovanstående riktlinjer.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag
till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till
verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar
ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga ledande
befattningshavare. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till
beslut av årsstämman.

Punkt 16        Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas
att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att
Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av
samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet
med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller
flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen ...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.