Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-24

Monivent offentliggör utfall i företrädesemission och riktad emission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.

Monivent AB (publ) ("Monivent" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av den företrädesemisson av units ("Företrädesemissionen") samt den riktade emission av units ("Riktade Emissionen") som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 30 september 2022. Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 22 november 2022, har tecknats till cirka 11,4 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 77 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 11,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vidare har ett fåtal på förhand vidtalade externa investerare tecknat och tilldelats samtliga units i den Riktade Emissionen, motsvarande en emissionslikvid om cirka 1,6 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 532 458 units tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarade cirka 56 procent av Företrädesemissionen. Antalet units som tecknades utan stöd av företrädesrätt uppgick till 196 791 units, motsvarande cirka 21 procent av Företrädesemission. Därmed kommer inga garantiåtaganden att utnyttjas. Emissionslikviden i Företrädesemissionen, som således blir tecknad till cirka 77 procent, uppgår, med en teckningskurs per unit om 15,6 SEK, totalt till cirka 11,4 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader, vilka för Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen sammantaget uppgår till cirka 1,15 MSEK inklusive garantikostnader som uppgår till 0,5 MSEK). Genom Företrädesemissionen ökar Monivents aktiekapital med 546 936,75 SEK och antalet aktier ökar med 2 187 747 aktier.

"Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare. Att vi trots rådande finansiella klimat kunnat attrahera så många att teckna i emissionen är mycket glädjande. Emissionen säkerställer kapital för bolagets accelererande produktlansering och marknadsexpansion och skapar en stabil finansiell position som låter oss fortsätta vår framgångsresa och tillvarata den stora potential vi ser i bolaget." kommenterar Bolagets VD Karin Dahllöf.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 7 november 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Endast de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med BTU
Handel med betald tecknad unit ("BTU") sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs. Detta beräknas ske omkring vecka 49, 2022. En (1) BTU innehåller tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Teckningsoptioner av serie TO2
Genom Företrädesemissionen emitteras även 729 249 teckningsoptioner av serie TO2 ("Teckningsoptionerna"), vilka berättigar till teckning av 729 249 aktier i Bolaget. En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Monivent under teckningsperioden från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 9 SEK och inte heller lägre än 0,25 SEK. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till cirka 6,5 MSEK (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 182 312,25 SEK.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Garantiåtaganden
I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om antingen tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tolv (12) procent av det garanterade beloppet i form av units.

Eftersom Företrädesemissionen tecknats till cirka 77 procent kommer inga garantiåtaganden att utnyttjas. Oaktat detta har garanterna rätt till avtalad garantiersättning. Samtliga garanter har valt att erhålla garantiersättning genom units motsvarande tolv (12) procent av sina garantiåtaganden ("Ersättningsunits"). Eftersom Företrädesemissionen inte fulltecknats, tecknas och tilldelas dessa Ersättningsunits inom ramen för Företrädesemissionen. Därmed besparas Bolaget kostnader förbundna med genomförande av ytterligare en emission av units, vilket styrelsen anser vara positivt för Bolaget och dess aktieägare.

Utfall i den Riktade Emissionen
Den Riktade Emissionen, som genomfördes till samma teckningskurs och i huvudsak samma villkor som Företrädesemissionen, omfattade 102 000 units av samma typ som i Företrädesemissionen, motsvarande en emissionslikvid om cirka 1,6 MSEK före emissionskostnader. Bolaget hade på förhand erhållit bindande teckningsåtaganden i den Riktade Emissionen på hela emissionsbeloppet från ett fåtal på förhand vidtalade externa investerare. Dessa investerare har nu tecknat och tilldelats samtliga units i den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 76 500,00 SEK genom en ökning av högst 306 000 antal aktier. Genom den Riktade Emissionen emitteras även 102 000 Teckningsoptioner, vilka berättigar till teckning av 102 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 25 500,00 SEK och antalet aktier ökar med högst 102 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitterats inom ramen för den Riktade Emissionen tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 0,9 MSEK.

Total ökning av antal aktier och aktiekapital
Sammantaget medför Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen (gemensamt "Emissionerna") att antalet aktier i Monivent ökar med 2 493 747 aktier från 7 592 824 aktier 10 086 571 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 623 436,75 SEK från 1 898 206,00 SEK till 2 521 642,75 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 24,7 procent av röster och kapital i Bolaget.

För det fall samtliga Teckningsoptioner som emitterats genom Emissionerna utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 831 249 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 207 812,25 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från Teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 7,6 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2022 kl. 09.15 CET.

Författare Cision