Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-01

NCC: NCC:s årsstämma 2020

NCC:s aktieägare fattade vid dagens årsstämma beslut om bland annat
fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för
styrelse och vd, utdelning, val av styrelse och styrelsearvode, val
av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. Vidare
fattades beslut om förändring av bolagsordningen, som en följd av en
föreslagen ändring i aktiebolagslagen.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens reviderade förslag om att inte
lämna någon utdelning för verksamhetsåret 2019 till följd av den
rådande osäkerheten i samhället på grund av coronaviruset. Styrelsen
uttalade vid stämman sin avsikt att om förutsättningarna medger kalla
till en extra bolagsstämma senare i år för beslut om utdelning.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2019 och
beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ordinarie
ledamöter, vilket är en minskning med en ledamot. Enligt
valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Geir Magne
Aarstad, Viveca Ax:son Johnson, Alf Göransson, Mats Jönsson, Angela
Langemar Olsson och Birgit Nørgaard samt nyinvaldes Simon de Château.
Till ny ordförande efter Tomas Billing, som avböjt omval efter 21 år
som ledamot varav 19 år som ordförande, valdes Alf Göransson. Ledamot
Ulla Litzén hade avböjt omval. Information om styrelseledamöterna
finns på NCC:s webbplats ncc.se.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 100 000 SEK,
exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat på 1 100 000 SEK till
styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda
ledamöter. Styrelsearvodena är oförändrade, efter valberedningens
reviderade förslag. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår
med 175 000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till
respektive övrig ledamot i utskottet. Arvode till projektutskottets
ledamöter utgår med 125 000 SEK till utskottets ordförande samt 100
000 SEK till övrig ledamot i utskottet. Beslutade utskottsarvoden är
oförändrade.

Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med
huvudansvarig revisor Ann-Christine Hägglund. PwC valdes till och med
utgången av årsstämman 2021. Arvode till revisorn utgår enligt
godkänd räkning.

Till valberedningen valdes Viveca Ax:son Johnson, Nordstjernan
(ordförande), Simon Blecher, Carnegie Fonder, Mats Gustafsson,
Lannebo Fonder, och Anders Oscarsson, AMF/AMF Fonder. En ny
instruktion för valberedningen antogs.

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt prestationsbaserat
incitamentsprogram (LTI 2020) för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner, i allt väsentligt med samma struktur som det program
2019 års stämma antog avseende LTI 2019.

Vidare antogs styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare, vilket, givet att LTI 2020 beslutades, får
till följd att den kortsiktiga rörliga ersättningen för VD maximalt
uppgår till 65 procent av den fasta lönen och för övriga i
koncernledningen maximalt uppgår till 40 procent av den fasta lönen.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2020 bemyndigade årsstämman
styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 487
B-aktier samt överlåta högst 300 000 B-aktier till deltagarna i LTI
2020. Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie
inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse ska
även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att
täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala
avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning
av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI
2017, LTI 2018 och LTI 2019) samt LTI 2020.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman
bekräftade styrelsen sitt mandat att återköpa och överlåta aktier som
gavs av årsstämman den 1 april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC, +46(0)708 96 12 88

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s
Mediabank (https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/)

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa
hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden
inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning
på ca 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på
Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ncc/r/ncc-s-arsstamma-2020,c3079030
https://mb.cision.com/Main/197/3079030/1222691.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.