Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Nederman: Årsstämma 2019 i Nederman Holding AB

Årstämman i Nederman Holding AB (publ) ägde rum den 29 april 2019.
På årsstämman var 26 177 787 aktier representerade vilket motsvarar
74,6 % av samtliga utestående aktier.

Utdelning
Resultat- och balansräkningarna fastställdes stämman beslutade om
utdelning till aktieägarna för 2018 i enlighet med styrelsens och
verkställande direktörens förslag om 2,30 kronor per aktie.

Arvode till styrelsen och revisor
Stämman fastställde styrelsearvodet för 2019 till ett sammanlagt
arvode om 1 580 000 kronor, att fördelas med 540 000 kronor till
styrelseordföranden och med 260 000 kronor vardera till övriga
årsstämmovalda styrelseledamöter förutom bolagets verkställande
direktör. Stämman fastställde vidare att arvode till revisionsutskott
utgår med 75 000 kronor till ordförande och med 50 000 kronor till
ledamot.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Hjertonsson, Ylva op den Velde
Hammargren, Gunilla Fransson, Johan Menckel och Sven Kristensson samt
nyval av Sam Strömerstén. Johan Hjertonsson valdes till styrelsens
ordförande. Jan Svensson avböjde omval.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes för tiden
intill slutet av årsstämman 2020 med auktoriserade revisorn Staffan
Landén som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Överlåtelse av egna aktier under LTI-program 2017-2018
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse
av egna aktier under LTI-program 2017-2018. LTI-program 2017-2018
avslutades planenligt 31 december 2018 och åtta befattningshavare ska
erhålla bonus i enlighet med programvillkoren. Styrelsens förslag
innebär att Nederman Holding AB överlåter 4 883 egna aktier
vederlagsfritt till deltagarna som ska inneha aktierna under minst
tre år.

Införande av LTI-program 2019-2020
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av
LTI-program 2019-2020 för VD, ledande befattningshavare och högre
chefsbefattningar inom Nederman-koncernen, för närvarande tio
personer. Ersättning under LTI-programmet kan maximalt uppgå till 35
procent av en årslön för verkställande direktören och 14-20 procent
av en årslön för övriga ledande befattningshavare och för att
ersättning ska utgå krävs att en miniminivå för ackumulerat resultat
per aktie för verksamhetsåren 2019 och 2020 uppnås eller överskrids.
Den ersättning som enligt villkoren tillfaller deltagarna ska
investeras i Nederman-aktier som ska innehas under minst tre år. Vid
fullt utfall beräknas kostanden för LTI 2019-2020 uppgå till 4,51
miljoner kronor.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att förvärva samt överlåta bolagets egna aktier.
Bemyndigandet innebär att styrelsen har rätt att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om förvärv
av egna aktier respektive överlåtelse av egna aktier. Förvärv av egna
aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom ett intervall
mellan högsta köpkurs respektive lägsta säljkurs och bolagets innehav
av egna aktier får sammanlagt högst uppgå till tio procent av
samtliga utestående aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske med
högst så många aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för
styrelsens beslut och vilka inte krävs för leverans av aktier i
enlighet med bolagets incitamentsprogram. Överlåtelse av egna aktier
får ske på Nasdaq Stockholm och som betalning av köpeskilling vid
förvärv av bolag eller rörelse eller vid fusion varvid vederlaget ska
motsvara aktiernas marknadsvärde och kan erläggas kontant, med
apportegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget.
Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Instruktion för valberedningen
Årsstämman beslutade i enlighet med förslag till instruktion för
valberedningen och instruktionen ska gälla tillsvidare.

Sven Kristensson, VD och Koncernchef
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Fakta om Nederman
På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft
för att göra industriella miljöer mer effektiva, säkra och hållbara.
Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata,
processoptimering och compliance baserat på en innovativ
IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. Vi
har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder
världen över av fler än 2300 hängivna medarbetare, vilket gör oss
till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är
noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com
(http://www.nedermangroup.com/)

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.

Organisationsnummer 556576-4205

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nederman/r/arsstamma-2019-i-nederman-holding-...
https://mb.cision.com/Main/1732/2799975/1034407.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.