Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

NextCell Pharma AB: Kallelse till extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB

Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), 556965-8361, ("Bolaget")
kallas härmed till en extra bolagsstämma för att besluta om
nyemission av aktier.

Tid och plats

Onsdagen den 3 juni 2020 kl. 10.00 i Novum-huset, våning 6 (hiss E),
Hälsovägen 7, Huddinge.

Information relaterad till covid-19

För att minimera risken för spridning av coronaviruset kommer ingen
förtäring att erbjudas vid stämman. Deltagande av styrelseledamöter
och bolagsledning kommer att begränsas och hanteras via videolänk där
så är möjligt. Aktieägare som så önskar kan delta via ombud.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 28 maj 2020, och

· anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 28 maj
2020 skriftligen till NextCell Pharma AB, c/o Karolinska Institutet
Science Park, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge eller per e-post till
info@nextcellpharma.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
torsdagen den 28 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.nextcellpharma.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 19 144 092 aktier, motsvarande totalt 19 144 092
röster.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av
aktier.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre
justeringar av besluten.

9. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag under punkten 2

Styrelsen föreslår Hans-Peter Ekre som ordförande vid bolagsstämman.

Styrelsens förslag under punkten 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från
den 15 maj 2020 om emission av högst 4 254 242 aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare, innebärande en ökning av
aktiekapitalet med högst 872 119,61 kronor, på nedanstående villkor.

1. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken i Bolaget på avstämningsdagen den 3 juni 2020 erhåller
teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen.

2. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i
Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till två (2)
teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av
en (1) aktie.

3. För det fall samtliga aktier inte tecknats med stöd av
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens
högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan
stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska
tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter,
oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata
i förhållande till tecknat antal. Eventuella återstående aktier ska
tilldelas dem som garanterat nyemissionen i enlighet med de villkor
och förutsättningar som framgår av deras respektive garantiåtaganden,
varvid tilldelning i första hand ska göras pro rata i förhållande
till ställda garantiutfästelser. I den mån tilldelning enligt ovan
inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden från
och med den 5 juni till och med den 22 juni 2020. Styrelsen äger rätt
att förlänga teckningsperioden.

5. Teckningskurs ska vara 5,90 kronor per aktie. Teckningskursen
motsvarar en rabatt om 30 procent på av den volymvägda genomsnittliga
aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en
period om 30 handelsdagar, beräknat fram till och med den 14 maj
2020. Betalning av aktierna ska ske kontant. Betalning av aktier som
tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker under
perioden från och med den 5 juni till och med den 22 juni 2020.
Betalning av aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast
tre (3) bankdagar efter att tilldelningsbesked skickats till
tecknaren. Styrelsen har rätt att förlänga betalningsperioden.

6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att
företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit
införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

1 juni Sista handelsdag i NextCells aktier
2020 inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter
2 juni Första handelsdag i NextCells aktier
2020 exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter
3 juni Avstämningsdag för erhållande av
2020 teckningsrätter
3 juni Beräknad dag för offentliggörande av
2020 prospekt avseende företrädesemissionen
5 juni - Teckningsperiod för
22 juni företrädesemissionen
2020
5 juni - Handel i teckningsrätter på Spotlight
17 juni Stock Market
2020
24 juni Beräknad dag för offentliggörande av
2020 utfallet i företrädesemissionen

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare
representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag under punkten 8

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande
direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana
smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade
besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av
besluten.

Övrigt

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid bolagsstämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträde kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande
handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer att finnas
tillgängliga på Bolagets kontor på Karolinska Institutet Science
Park, Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge, samt på Bolagets webbplats
(www.nextcellpharma.com) senast två veckor före bolagsstämman. Kopior
av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det
och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga
på bolagsstämman. För beställning av handlingar gäller samma adress
och e-post som för anmälan till bolagsstämman.

___________________________

Huddinge i maj 2020

NextCell Pharma AB (publ)

STYRELSE

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsidor

NextCell Pahrma AB: www.nextcellpharma.com

Cellaviva Sverige: www.cellaviva.se

Cellaviva Danmark: www.cellaviva.dk

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB:
NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten
ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Focus är att ta ProTrans
till ett marknadsgodkännande via en fas III studie. Vidare driver
NextCell Cellaviva, Skandinaviens största stamcellsbank för
familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och
navelsträngsvävnad med tillstånd från IVO.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/kallelse-till-extra-bola...
https://mb.cision.com/Main/15834/3116334/1250808.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.