Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-24

NextCell Pharma AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (Publ)

Idag, den 24 maj 2019, höll NextCell Pharma AB (Publ) ("Bolaget") en
extra bolagsstämma på Karolinska Institutet Science Park i Huddinge.
Stämman beslutade om nyemission av aktier.

Extra bolagsstämman beslutade om nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare på de huvudsakliga villkor
som följer nedan.

Beslutet innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 569
815,585 kronor genom nyemission av högst 7 657 637 aktier. Emissionen
ska genomföras i form av utgivande av teckningsrätter till befintliga
aktieägare med företrädesrätt ("Företrädesemissionen"). Varje
aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till
det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie
berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter
berättigar till teckning av två (2) aktier. Teckningskursen per aktie
är 3,25 kronor och om emissionen fulltecknas tillförs Bolaget totalt
cirka 24,9 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader. Teckning av
aktier löper under tiden från och med den 4 juni 2019 till och med
den 20 juni 2019.

Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på
avstämningsdagen den 31 maj 2019 är registrerade som aktieägare i
Bolaget. För det fall inte samtliga aktier tecknas med
teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens
högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med
företrädesrätt. Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight
Stock Market under tiden från och med den 4 juni till och med den 18
juni 2019. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för
teckning av aktier senast den 20 juni 2019 eller säljas senast den 18
juni 2019 för att inte förfalla värdelösa. Besked om eventuell
tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom
översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota.
Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av
avräkningsnotan.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen:

28 maj 2019 Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen

29 maj 2019 Första dag för handel i aktien exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen

31 maj 2019 Avstämningsdag

3 Juni 2019 Offentliggörande av Informationsmemorandum

4 juni 2019 - 20 juni 2019 Teckningsperiod

4 juni 2019 - 18 juni 2019 Handel med teckningsrätter

4 juni 2019 - till dess att Bolagsverket

registrerat emissionen Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie)

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga
i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear
Sweden AB.

Mer information om emissionen återfinns i det memorandum som beräknas
offentliggöras den 3 juni 2019. För fullständig information om det
förslag som antogs av bolagsstämman hänvisas till bolagets webbplats
www.nextcellpharma.com.

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com
(http://file//hm.local/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell
Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170713 - Första dag för
handel/www.nextcellpharma.com)

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en
läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand
behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för
användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära
selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som
är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av
stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/kommunike-fran-extra-bol...
https://mb.cision.com/Main/15834/2824556/1051407.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.