Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

NIBE Industrier AB: Årsstämma i NIBE Industrier AB

Tisdagen den 14 maj 2019 hölls årsstämma i NIBE Industrier AB (publ) i
Markaryd, där moderbolaget har sitt säte.

Det var folkligt, festligt och fullsatt och en riktig högtidsstämning med
närmare 1 000 personer som deltog i årsstämman i Sparbankshallen, Markaryd.
Stämman omramades som vanligt av musik och utdelning av stipendiet ”NIBE
Entrepreneur Award”.

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, kommenterade i sitt anförande
verksamhetsåret 2018 och inledningen av 2019. Gerteric Lindquist beskrev
NIBEs alltmer omfattande internationalisering för samtliga tre
affärsområden och vikten av ständig produktutveckling och tillväxt. Vidare
underströk Gerteric Lindquist betydelsen av att hålla fast vid de
framgångsfaktorer som legat till grund för de hittills uppnådda
framgångarna samt att fortsätta utveckla hållbarhetsmålen, vilka bedöms bli
allt viktigare i framtiden.  

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att utdelning lämnas
med 1,30 kronor per aktie. Avstämningsdag för aktieutdelning är den 16 maj
2019.

Styrelseledamöter
Till styrelseledamöter omvaldes Georg Brunstam, Gerteric Lindquist, Hans
Linnarson, Anders Pålsson, Helene Richmond och Jenny Sjödahl. Till
styrelseordförande omvaldes Hans Linnarson.

Revisorer
Till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2020 valdes
revisionsbolaget KPMG AB som utsett auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist
som huvudansvarig revisor. 

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar
samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Arvode till styrelse och revisor
Stämman beslutade om styrelse- och revisionsarvode enligt följande:
Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 2 400 000 kronor, varav 800 000
kronor till ordföranden och 400 000 kronor till var och en av övriga
bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i koncernen.
Revisionsarvode utgår enligt godkända räkningar.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband
med företagsförvärv
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen för NIBE Industrier AB att, vid
ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier av serie B i bolaget. Emission får endast ske för
finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter.
Bemyndigandet innefattar inte rätt för styrelsen att besluta om
kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission av
aktier motsvarande högst 10 % av det totala antalet utestående aktier vid
tidpunkten för årsstämman.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ledande
befattningshavare som incitament ska kunna ha en rörlig lönedel som utgår
om uppställda mål infrias. Den rörliga delen ska vara begränsad till fyra
månadslöner. Därutöver ska en extra månadslön kunna utgå som ersättning,
under förutsättning att den ledande befattningshavaren använder denna extra
ersättning och ytterligare en månadslön av sin rörliga ersättning för
förvärv av NIBE-aktier. Ett villkor för den extra ersättningen är att den
ledande befattningshavaren behåller de årligen förvärvade NIBE-aktierna i
minst tre år. Normalt kommer de ledande befattningshavarnas förvärv av
NIBE-aktier att ske en gång per år i februari/mars och då med tillämpning
av gällande regler mot marknadsmissbruk. Verkställande direktören ska inte
omfattas av något incitamentsprogram. Styrelsen får frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Informationen i detta pressmeddelande a?r sa?dan som NIBE Industrier AB
(publ) ska offentliggo?ra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för
emittenter. Informationen la?mnades genom Benny Torstenssons fo?rsorg fo?r
offentliggo?rande den 14 maj 2019 kl. 21.00 CET.

Benny Torstensson                        Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson                         IR-kontakt: 0433-73 078

Bilaga

* 2019KommunikeNIBESVE

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.