Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

Nickel Mountain: Finansiell kalender

FINANSIELL KALENDER

Nickel Mountain Resources AB (publ) kommer att presentera Bolagets hel- och delårsrapporter under 2019 enligt nedanstående:

Fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2018 2019-02-12

Första kvartalet 2019 2019-05-29

Offentliggjord Årsredovisning 2018 2019-05-21

Årsstämma 2019-06-11

Andra kvartalet och de första sex månaderna 2019 2019-08-28

Tredje kvartalet och de första nio månaderna 2019 2019-11-26

Fjärde kvartalet och Bokslutskommuniké 2019 2020-02-26

28 december 2018

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell, VD via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon 0707732045

Anders@nickelmountain.se mailto:Anders@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nickel Mountain Pressrelease 2018-12-28.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=24890

Nickel Mountain Resources AB publ. (NMR eller Bolaget) är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som kontrollerar 65,0115% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz (BNG). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 Ellej-Igajskoje i Tomskregionen i Ryssland. Vidare äger Bolaget nickel- och guldprojekten Rönnbäcken, Orrbäcken samt Kattisavan i Sverige.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs (NMR) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k forward looking statements om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som kan komma, avser, planerar, förväntar, uppskattar, tror, bedömer, prognostiserar och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en going concern, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.